پیش بینی شاخصهای جابه جایی مسافر با استفاده از مدل زنجیرة مارکوف هلتوینترز

فاطمه حقیقت؛ فریبرز جولای

دوره 14، شماره 40 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jims.2016.3908

چکیده
  در این پژوهش از مدل زنجیرة مارکوف هلتوینترز که ترکیبی از مدلهای هلتوینترز و زنجیرة مارکوفاست، به منظور پیشبینی مقدار شاخصهای جابهجایی مسافر که از تغییرات فصلی برخوردارند، استفاده شدهاست. در همین راستا، دادههای مربوط به شاخصهای تعداد مسافر جابهجا شده و تعداد سفرهای مسافری انجامشده در استان بوشهر طی فصول سالهای 1881 الی 1851 مورد تحلیل ...  بیشتر