نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش از مدل زنجیرة مارکوف هلتوینترز که ترکیبی از مدلهای هلتوینترز و زنجیرة مارکوف
است، به منظور پیشبینی مقدار شاخصهای جابهجایی مسافر که از تغییرات فصلی برخوردارند، استفاده شده
است. در همین راستا، دادههای مربوط به شاخصهای تعداد مسافر جابهجا شده و تعداد سفرهای مسافری انجام
شده در استان بوشهر طی فصول سالهای 1881 الی 1851 مورد تحلیل قرار گرفتند. در ابتدا، دادههای مربوط به
هر یک از شاخصها طی بازة مورد بررسی به دو بخش تقسیم شده و دادههای بخش دوم با استفاده از روش
هلتوینترز پیشبینی شدند. سپس با محاسبة خطای مقادیر واقعی و پیشبینی شده و طبقهبندی آنها، از مدل
زنجیرة مارکوف هلتوینترز به منظور پیشبینی مقادیر شاخصها بر حسب احتمالات مربوط به حالت خطاها و
بهبود عملکرد مدل هلتوینترز در پیشبینی استفاده شد. نتایج حاصل از مقایسة دقت دو مدل هلتوینترز و
زنجیرة مارکوف هلتوینترز نشان داد که مدل زنجیرة مارکوف هلتوینترز از دقت بالاتری در پیشبینی
برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of passenger movement indexes using Holt Winters Markov chain model

نویسندگان [English]

  • Fatemeh haghighat 1
  • Fariborz Golai 2

چکیده [English]

In order to predict the values of passengers movement indexes which enjoy seasonal changes, this research uses Holt Winters Markov chain model, which is a combination of Markov chain and Holt Winters models. In this regard, Data on the number of moved passengers and the number of made trips indexes are analyzed in Bushehr Province during the seasons of 1387 to 1391. First, Data on the each indexes of the studied intervals divided into two parts, then the second part data were predicted using Holt Winters model. In the next step, by calculating and classifying the errors of the actual and predicted values, Holt Winters Markov chain model is used in order to predict the Index values based on probabilities of errors mode and also improve the performance of Holt Winters model in prediction. The results obtained from the Comparison of two models of Holt Winters and Markov chain Holt Winters shows that Holt Winters Markov chain model is more accurate at predicting

کلیدواژه‌ها [English]

  • passenger movement indexes
  • Prediction
  • Holt Winters model
  • Holt Winters Markov chain model