ارائه ی مدل برنامه ریزی استوار یکپارچه برای تخصیص سفارش در زنجیره ی تامین

مجید هوشمندی ماهر؛ مقصود امیری

دوره 16، شماره 48 ، فروردین 1397، ، صفحه 73-107

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8367

چکیده
  در بیشتر صنایع هزینه ی مواد خام و اجزای تشکیل دهنده ی محصول، در حدود 00 % از بهای تمام شده )در برخیاز صنایع تا 40 %( را در برمی گیرد. در چنین شرایطی، منبع یابی مناسب،، مبی توانبد نقشبی یلیبدی در یبارایی واثربخشی سازمان ایفا نموده و تاثیر مستقیمی در یاهش هزینه ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شریت داشتهباشد. در مقاله ی حاضر تعیین یمیت مطلوب سفارش ...  بیشتر