مدل سازی و حل مسئله ی موازنه ی زمان، هزینه و کیفیت پروژه در شرایط وابستگی کیفیت به زمان و هزینه

عباس شول؛ اسماعیل کشاورز

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 125-157

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9109

چکیده
  در پژوهش حاضر مسئله ی موازنه ی زمان هزینه کیفیت از یک منظر جدید فرمولبندی و حل می شود. بدین - -منظور، ابتدا کیفیت اجرای هر فعالیت به صورت تابعی از زمان و هزینه تعریف شد، سپس با تعریف کیفیتاجرای پروژه به صورت کمترین مقدار کیفیتِ اجرای فعالیت های آن و رعایت روابط پیش نیازی بین فعالیت ها،یک مدل برنامه ریزی سه هدفه برای موازنه ی زمان، هزینه ...  بیشتر