نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه ریاضی کاربردی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر مسئله ی موازنه ی زمان هزینه کیفیت از یک منظر جدید فرمولبندی و حل می شود. بدین - -
منظور، ابتدا کیفیت اجرای هر فعالیت به صورت تابعی از زمان و هزینه تعریف شد، سپس با تعریف کیفیت
اجرای پروژه به صورت کمترین مقدار کیفیتِ اجرای فعالیت های آن و رعایت روابط پیش نیازی بین فعالیت ها،
یک مدل برنامه ریزی سه هدفه برای موازنه ی زمان، هزینه و کیفیت فرمولبندی گردید. برای حل مسئله، توابع
هدفِ مربوط به زمان و هزینه به صورت آرمان هایی فازی توصیف شده و از یک رویکرد تصمیم گیریِ فازی
برای بازنویسیِ مدل سه هدفه ی پیشنهادی به صورت مدلی تک هدفه استفاده گردیده است. تولید یک جواب
نهایی، به جای مجموعه ای از جواب های کارای پارتو، از مزیت های روش پیشنهادی است، که مانع از
سردرگمیِ تصمیم گیرنده می شود. به منظور توصیف عملکرد و کاربرد بالقوه ی روش پیشنهادی، مسئله ی
موازنه ی زمان هزینه کیفیت برای یک پروژه با داده های واقعی مربوط به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز - -
مدارس استان کرمان حل گردید. در پایان نیز، به منظور اعتبارسنجیِ مدل و روش پیشنهادی از یک فرایند
تحلیل پارامتری، که پارامترهای اصلی مدل را به صورت سیستماتیک تغییر می دهد، استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modelling and Solving the Project Time-Cost-quality trade off Problem on Condition of the Dependence of Quality on Time and Cost

نویسندگان [English]

  • Abbas Shoul 1
  • Esmaeil Keshavarz 2

چکیده [English]

In the present research, Time-Cost-Quality trade off problem is formulated and solved, from a new point of view. To this end, quality is defined as a function of time and cost, then by defining the project’s quality as minimum value of quality of activities and regarding predecessor relations between activities, a tri-objective programming model is formulated to trade off the time, cost and quality. In order to solve the problem, objective functions of time and cost described as fuzzy goals and a fuzzy decision-making methodology has been used to reformulate the proposed tri-objective model to a single-objective model. Producing a final solution, instead of a set of Pareto efficient solutions, is one of the advantages of proposed method, which prevents decision maker from confusion. In order to describe performance and show the potential applicability of proposed methodology, a time-cost-quality trade-off problem for a project with real data from Organization for Renovating, Developing and Equipping Schools of Kerman province is solved. Finally, in order to validate the proposed model and method, a parametric analysis, which systematically varies the main parameters of model, is employed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project scheduling
  • time
  • cost and quality trade-off
  • multi-objective programming
  • fuzzy goal
  • fuzzy decision making
 
Afshar, A., A. Kaveh, and O. Shoghli, "Multi-Objective Optimization of Time-Cost-Quality Using Multi-Colony Ant Algorithm", ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (BUILDING AND HOUSING). 8(2), pp. 113-124 (2007).
Babu, A.J.G. and N. Suresh, "Project management with time, cost, and quality considerations", European Journal of Operational Research. 88(2), pp. 320-327 (1996).
Baptiste, P. and S. Demassey, "Tight LP bounds for resource constrained project scheduling", OR Spectrum. 26(2), pp. 251-262 (2004).
Bellman, R.E. and L.A. Zadeh, "Decision making in a fuzzy environment", Management Sience. 17(4), pp. 141-164 (1970)
Chen, S.-P. and M.-J. Tsai, "Time–cost trade-off analysis of project networks in fuzzy environments", European Journal of Operational Research. 212(2), pp. 386-397 (2011).
Correia, I., L.L. Lourenço, and F. Saldanha-da-Gama, "Project scheduling with flexible resources: formulation and inequalities", OR Spectrum. 34(3), pp. 635-663 (2012).
Ebrahimnezhad, S., V. Ahmadi, and H. Javanshir, "Time-Cost-Quality Trade-off in a CPM Network Using", International Journal of Industrial Engineering & Production Management. 24(3), pp. 361-376 (2013).
El-Rayes, K. and A. Kandil, "Time-Cost-Quality Trade-Off Analysis for Highway Construction", Journal of Construction Engineering and Management. 131(4), pp. 477-486 (2005).
Eshtehardian, E., A. Afshar, and R. Abbasnia, "Time–cost optimization: using GA and fuzzy sets theory for uncertainties in cost", Construction Management and Economics, 26(7), pp. 679-691 (2008).
Eshtehardian, E., A. Afshar, and R. Abbasnia, "Fuzzy-based MOGA approach to stochastic time–cost trade-off problem" Automation in construction, 18(5),pp. 692-701 (2009).
Iranmanesh, H., M.R. Skandari, and M. Allahverdilloo, "Finding Pareto Optimal Front for the Multi-Mode Time, Cost, Quality Trade-off in Project Scheduling", International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering. 2(4), pp. 397-401 (2008).
Ke, H., and J. Ma, "Modeling project time–cost trade-off in fuzzy random environment", Applied Soft Computing, 19, pp. 80-85(2014).
Kerzner H., "Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling", John Wiley & Sons (2013).
Khang, D.B. and Y.M. Myint, "Time, cost and quality trade-off in project management: a case study", International Journal of Project Management. 17(4), pp. 249-256 (1999).
Kim, J., C. Kang, and I. Hwang, "A practical approach to project scheduling: considering the potential quality loss cost in the time–cost tradeoff problem", International Journal of Project Management, 30(2), pp. 264-272 (2012).
Mehdizadeh, E. and O. Mohsenian, "Solving time cost and quality trade off project problem using multi objective stochastic programming", Sharif Scientific Journal. 28-1(2), pp. 103-111 (2012).
Mohammadipour, F., and S. J. Sadjadi, "Project cost–quality–risk tradeoff analysis in a time-constrained problem", Computers & Industrial Engineering, 95, pp. 111-121(2016).
Monghasemi, S., M.R. Nikoo, M.A. Khaksar Fasaee, and J. Adamowski, "A novel multi criteria decision making model for optimizing time–cost–quality trade-off problems in construction projects", Expert Systems with Applications. 42(6), pp. 3089-3104 (2015).
Mungle, S., L. Benyoucef, Y. J. Son, and M. K. Tiwari, "A fuzzy clustering-based genetic algorithm approach for time–cost–quality trade-off problems: A case study of highway construction project", Engineering Applications of Artificial Intelligence, 26(8), pp. 1953-1966 (2013).
Nabipoor Afruzi, E., A.A. Najafi, E. Roghanian, and M. Mazinani, "A Multi-Objective Imperialist Competitive Algorithm for solving discrete time, cost and quality trade-off problems with mode-identity and resource-constrained situations", Computers & Operations Research. 50, pp. 80-96 (2014).
Saif, A., S. Abbas, and Z. Fayed, "The PDBO Algorithm for Discrete Time, Cost and Quality Trade -off in Software Projects with Expressing Quality by Defects", Procedia Computer Science. 65, pp. 930-939 (2015).
Singh, G. and A.T. Ernst, "Resource constraint scheduling with a fractional shared resource", Operations Research Letters. 39(5), pp. 363-368 (2011).
Tareghian, H.R. and S.H. Taheri, "On the discrete time, cost and quality trade-off problem", Applied Mathematics and Computation. 181(2), pp. 1305-1312 (2006).
Tavana, M., A.-R. Abtahi, and K. Khalili-Damghani, "A new multi-objective multi-mode model for solving preemptive time–cost–quality trade-off project scheduling problems", Expert Systems with Applications. 41(4, Part 2), pp. 1830-1846 (2014).
Xu, J., H. Zheng, Z. Zeng, S. Wu, and M. Shen, "Discrete time–cost–environment trade-off problem for large-scale construction systems with multiple modes under fuzzy uncertainty and its application to Jinping-II Hydroelectric Project", International Journal of Project Management, 30(8), pp. 950-966, (2012).
Zhang, H., and F. Xing, "Fuzzy-multi-objective particle swarm optimization for time–cost–quality tradeoff in construction", Automation in Construction, 19(8), pp. 1067-1075 (2010).