شناسایی و ارزیابی شاخص های زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره

سعید رعیت پیشه؛ رضا احمدی کهنعلی؛ میثم عباسی

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، ، صفحه 145-180

http://dx.doi.org/10.22054/jims.2019.3955.1556

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی شاخص‌های زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی است. رویکرد پژوهش، اکتشافی و توصیفی با استفاده از روش آمیخته برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌هاست. این پژوهش با متاسنتز کیفی شاخص‌های پایداری زنجیره تامین از پژوهش‌های پیشین، و با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا شروع شده است. سپس شاخص‌های شناسایی شده براساس ...  بیشتر

بخشبندی قیمتی بازار خودروی سواری ایران و رتبهبندی خودروها در بخشهای قیمتی با استفاده از روش ترکیبی دیمتل خوشه بندی دو - مرحله ای تاپسیس و وزن دهی دو مرحله ای آنتروپی شانون

طاهره زعفریان؛ محمد اندبیلی؛ حسین مومنی؛ سید اسماعیل نجفی

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 159-192

http://dx.doi.org/10.22054/jims.2018.9110

چکیده
  امروزه بیش از 055 نوع خودروی نو در بازار خودروی ایران وجود دارد که نسبت به دهه گذشته رشد قابلتوجهی داشته است. تنوع بالای مدلها امکان انتخاب خودرو را دشوار میسازد. تاکنون مدلی ریاضی جهتبخشبندی و رتبهبندی بازار خودرو توسعه داده نشده است که تعداد خوشههای بهینه توسط الگوریتم و بااستفاده از مدل ریاضی تعیین شود و نیز در رتبه بندی، وزن دهی ...  بیشتر