شناسایی و اولویت‌بندی توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی با رویکرد ترکیبی «فراترکیب» و «نظریه گراف‌ها و رویکرد ماتریسی»

محمدعلی سنگبر؛ محمدرضا صافی؛ عادل آذر؛ مسعود ربیعه

دوره 20، شماره 64 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/jims.2022.39256.2254

چکیده
  صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پیشرو در حوزه نفت و گاز کشور است که نقش به سزایی در تکمیل زنجیره‏های خلق ارزش در این حوزه دارد. امروزه با توجه به این که توسعه پایدار و به تبع آن انطباق پایداری در مدیریت زنجیره تامین به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده، توسعه صنعت پتروشیمی در کشور و رسوخ در بازارهای جهانی مستلزم انطباق رویکردهای توسعه پایدار ...  بیشتر

ارزیابی روابط علی میان شاخص‌های مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی

احمدرضا قاسمی؛ عزت اله اصغری‌زاده

دوره 12، شماره 34 ، مهر 1393، ، صفحه 107-132

چکیده
  بهداشت، ایمنی و مدیریت زیست‌محیطی(HSE) ازجمله الزامات و ضرورت‌های صنایع پرخطر محسوب می‌شود. این پژوهش درصدد تبیین شاخص‌های دخیل در تعالی پایدار در صنایع پرخطر است. یکی از نکات مؤثر در مدل‌های تعالی، ارزیابی رابطه علی میان شاخص‌های توانمند‌ساز و نتایج است که پژوهش حاضر درصدد بررسی این روابط علی در سطح صنعت پتروشیمی است. بر پایه مدل ...  بیشتر