ترسیم نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش دیمتل

مجتبی اکبریان؛ سید اسماعیل نجفی

دوره 12، شماره 34 ، مهر 1393، ، صفحه 133-155

چکیده
  مهمترین موضوع در اجرای استراتژیها به روش کارت امتیازی متوازن، ترسیم نقشه استراتژی برای  مشخص نمودن ارتباط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک می باشد. در فضای تجربی سازمانها، ترسیم نقشه استراتژیک بصورت شهودی در روش ارزیابی متوازن انجام میشود و با این روش ارتباط بین اهداف استراتژیک در لایه های مختلف کاملا واضح و روشن نیست و مشخص نیست ...  بیشتر