توسعه تکنیک بهترین- بدترین در محیط کاربرگ میلتنبرگ به‌منظور تدوین راهبردهای عملیاتی

ایمن قاسمیان صاحبی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ علیرضا عرب

دوره 20، شماره 64 ، فروردین 1401، ، صفحه 183-214

https://doi.org/10.22054/jims.2018.29544.1984

چکیده
  از جمله ابزارهای ضروری مدیریت عملیات در فضای رقابتی کنونی، راهبرد عملیات است. راهبرد عملیات وظیفه تمرکز فعالیت‌های سطوح عملیاتی همراستا و هم‌جهت با اولویت‌های رقابتی سازمان را برعهده دارد. از همین رو پژوهش حاضر در پی بررسی و تدوین مناسب‌ترین راهبردهای عملیاتی برای افزایش کارایی صنعت قطعه سازی خودرو می‌باشد. چراکه این صنعت به ...  بیشتر