مدل ترکیبی لجستیک چابک و تاب‌آور در سازمان‌های پلیسی با استفاده از روش تحلیل تماتیک

میلاد آقائی؛ علیرضا جزینی

دوره 21، شماره 68 ، فروردین 1402، ، صفحه 121-152

https://doi.org/10.22054/jims.2021.60577.2648

چکیده
  این پژوهش ازنظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش عبارت است از مدیران و فرماندهان خبره نیروی انتظامی مرتبط با فرماندهی عملیاتی در حوزه پلیسی و اساتید خبره دانشگاهی لجستیک پلیس و مدیران خبره لجستیکی که دارای مدرک حداقل کارشناسی و حداقل 15 سال مدیریت در سطوح عالی پلیسی و آمادوپشتیبانی می‌باشند. ابزار گردآوری ...  بیشتر