نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه لجستیک، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه پیشگیری، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 دانشکده مدیریت وحسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/jims.2021.60577.2648

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدلی ترکیبی برای لجستیک چابک و تاب‌آور در سازمان‌های پلیسی و وزن‌دهی ابعاد مدل طراحی شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش در بخش کیفی وکمی عبارت است از مدیران و فرماندهان خبره نیروی انتظامی مرتبط با فرماندهی عملیاتی در حوزه پلیسی و اساتید خبره دانشگاهی لجستیک پلیس و مدیران خبره لجستیکی که دارای مدرک حداقل کارشناسی و حداقل 15 سال مدیریت در سطوح عالی پلیسی و آمادوپشتیبانی می باشند. در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختاریافته از 22 نفر از خبرگان به روش قضاوتی هدفمند در بخش کمی نیز نظرات 6 نفر از خبرگان با استفاده انجام شده است. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات روش تحلیل تماتیک است. یافته‌ها در بخش ارائه مدل ترکیبی لجستیک چابک و تاب آور حاکی از شناسایی 6 بُعد مدیریت و سازمان، فناوری، اقدامات لجستیکی، تامین و توزیع، قابلیت‌های چابکی و قابلیت‌های تاب آوری است که هر کدام دارای مولفه‌ها و شاخص‌های ویژه‌ای هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

integrated agile and resilience logistics model in police organization using content analysis method.

نویسندگان [English]

  • milad aghaee 1
  • Alireza Jazini 2
  • maghsoud Amiri 3

1 Logistics Group, Organizational faculty, Amin Police university, Tehran, Iran.

2 associate professor, Prevention group, Entezami faculty, Amin police university, Tehran, Iran

3 Department of Industrial Management, Management and Accounting Faculty, Allame Tabataba’i University

چکیده [English]

The nature of polic activities and specially prevention police needs applying modern and practical tools and approaches to making good and productive performance that can have an effective role in this area. Two concept of agility and resilience can be the effective elements of promoting operstional power of logistics and supply chain and they are modern approaches which have developed in a short time I the theorical and practical areas of industries, production and services organizations. So, the current research aims to present a model for agile and resilience logistics and consider its effect on logistical performance of prevention police. Applying theorical principles and literature review, minor and fundamental ellemnts of both concepts gathered and because the aim is presenting an integrated model, emphasized on joint elements of both concepts with maintaining unique functions of each. So, joint elments determined and categorized in organization and management, agile capabilities and resilience capabilities and finally prime presented conceptual model has created.
The considered research population in the phase of interview is expert managers and commanders of prevention police in Naja and great Tehran polic commanding who are related to operational managing and commanding in the area of prevention police, expert university professors in logistics of police prevention and expert managers of great Tehran police commanding logistics department in which they hace at least BA degree and 15 years old experiment in prime managing of policing and logistics. They are selected by adjustive purposive sampling method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agile logistics
  • Resiliente logistic
  • Logistics performance
  • Prevention police