طراحی زنجیره تأمین رقابتی با در نظر گرفتن اختلال در تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین سنگهای تزئینی)

میلاد یاری؛ میر سامان پیشوایی؛ آرمین جبارزاده

دوره 16، شماره 48 ، فروردین 1397، ، صفحه 31-53

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8365

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تأمین سنگهای تزئینی در شرایط رقابتی و باا درنرارگرفتن ریسکهای اختلال میباشد. ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش، استفاده از برناماه ریازی ریایای وتئوری بازیها میباشد که اغلب در مدلسازی مدلهای رقابتی از بازی استکلبرگ استفاده مای گاردد. همنناینهدف در مدلسازی این مسئله مقابله با ریسکهای ...  بیشتر

طراحی چندهدفه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن ریسک اختلال تسهیلات، عرضه و تقاضا در شرایط غیر قطعی بودن پارامترهای اقتصادی

مسعود ربانی؛ ندا معنوی زاده؛ امیر فرشباف گرانمایه

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، ، صفحه 5-35

چکیده
  در این مقاله، مسألهی طراحی شبکه زنجیره تأمین به صورت برنامهریزی ریاضی عدد صحیح مختلط فازیچندهدفه مدلسازی شده است که اهداف آن را بیشینهسازی ارزش خالص فعلی درآمد، کمینهسازیتأخیر دریافت محصول توسط مشتری و همچنین بیشینه سازی قابلیت اطمینان تأمینکنندهها با در نظرگرفتن ریسک تقاضا، عرضه و اختلال تشکیل میدهند که از رویکرد برنامهریزی امکانی ...  بیشتر