مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روشهای تحلیل عاملی تأییدی، خوشهبندی و تکنیک PROMOTEE

علیرضا پویا؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، ، صفحه 55-90

چکیده
  بسیاری از شرکتها هنگام استفاده از ابزارها و شیوههای دستیابی به اهداف تولید ناب، به علت عددم وجدودیک نگرش واحد از ابزارهای پیادهسازی و ارزیابی بدا مشدلاتت عدیدده ای مواجده شدده اندد بده ردوری کدهمحققان مختلف با توجه دیدگاههای خود روشهای مختلفی را به منظور استقرار و ارزیابی تولید ناب در صنایعپیشنهاد دادهاند. بر همین اساس نیز هدف این ...  بیشتر