طراحی سیستم اطلاعاتی خرید با استفاده از متدولوژی شی ء گرا و مقایسه آن با متدولوژی ساخت یافته

محمدرضا تقوا؛ امیررضا آیت اللهی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 21-54

چکیده
  در این مقاله پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، ضمن بیان انواع سیستم های اطلاعاتی و طبقه بندی انواع مختلف متدولوژی ها، دیدگاه و متدولوژی شی ءگرا به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. سپس از متدولوژی شی ء گرا برای طراحی یک سیستم اطلاعاتی مکانیزه خرید برای دو فرایند اصلی خرید داخلی و خارجی در صنعت خودرو، استفاده می شود. از این رو واحد خرید یکی از شرکت ...  بیشتر

کاربرد متدولوژی برنامه ریزی سیستم های تجاری در توسعه سیستم های اطلاعاتی

کامران فیضی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1382، ، صفحه 79-93

https://doi.org/10.22054/jims.2003.7346

چکیده
  توسعه سیستم های اطلاعاتی فرایندی طولانی و پیچیده است که از آغاز تا پایان عناصر مختلفی در آن درگیر می شوند. پروژه های ایجاد سیستم به طور وسیعی از منابع مالی، فنی و انسانی بهره جسته و در طول اجرا روش ها، فنون و ابزارهای متنوعی توسط مجریان آنها بکار بسته می شود. بنابراین برنامه ریزی، مدیریت و راهبردی موفقیت آمیز چنین پروژه هایی بدون تبعیت ...  بیشتر