یکپارچه سازی مسائل زمانبندی تولید و تحویل با رویکرد مسیریابی وسیله نقلیه با ناوگان ناهمگن

محمد باقر فخرزاد؛ زهره نور محمدزاده

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، ، صفحه 163-182

چکیده
  این مقاله مسأله زمانبندی تولید و تحویل را با هم درنظرمیگیرد و سعی در یکپارچهساازی ایان دو مساأله داردسفارش خردهفروشان شامل انواع مختلف محصولات بوده که در یک مرکز توزیع کنناده پاردازش مای شاوندپس از تکمیل سفارش در این مرکز، محصولات در پنجره زمانی به خردهفروش تحویل داده مای شاود، در غیاراین صورت مرکز توزیعکننده باید جریمه انحراف از ...  بیشتر