دوره و شماره: دوره 17، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 0-0 
5. چارچوب ارزش‌آفرینی خدمات کانال‌های ترکیبی در صنعت بانکداری

صفحه 141-182

10.22054/jims.2019.37851.2211

منوچهر زمانی فریزهندی؛ پیام حنفی زاده؛ زهره دهدشتی شاهرخ