نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده: اهمیت مقوله نگهداری و تعمیرات از آنجاست که مدیریت کارآمد آن می‌تواند در تداوم خطوط تولید و کاهش هزینه‌ها بسیار موثر باشد. این مسئله در نیروگاه‌های تولید برق به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هدف از مقاله‌ حاضر ارائه‌ رویکردی کاربردی برای تعیین استراتژی‌ نگهداری و تعمیرات مناسب برای هر دستگاه است. در همین راستا با استفاده از رویکرد FMEA فازی و طراحی سیستم استنتاج فازی ریسک شکست‌های مهم دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین میزان حساسیت دستگاه‌ها نیز برای بررسی بیشتر ارزیابی شد؛ در ادامه با تلفیق نتایج، استراتژی نگهداری و تعمیرات مناسب هر دستگاه تعیین گردید. نتایج نشان می‌دهد، دستگاه "ژنراتور" به عنوان دستگاه اصلی‌ تولید برق در نیروگاه، با شاخص اولویت ریسک 6.56 و میزان حساسیت 0.55 در بعد چهارم نمودار RPN-TI می‌گیرد که در این حالت استراتژی مناسب برای این دستگاه، استراتژی نگهداری و تعمیرات پیش اقدامانه است و با توجه به اینکه باقی دستگاه-ها شامل: ایرپری‌هیتر، کندانسور توربین، اف‌دی‌فن و ‌الکتروموتور دارای RPN بالا و TI پایین هستند، در بعد سوم نمودار قرار گرفتند که استراتژی مناسب برای آن‌ها استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination Maintenance Strategies using multi-stage Fuzzy Inference System (the case study of shahid salimi's power plants)

نویسندگان [English]

  • elahe shakeri kenari 1
  • Abdolhamid Safaei Ghadikolaei 2

1 the university of mazandaran

2 University of mazandaran

چکیده [English]

Abstract: Maintenance and Repairment is important, because Efficient Management can be very Effective in Countinuity Production Lines and Reduce Costs. This Problem is very important in power plants as the main resource of energy supply in the country. The Purpose of This Paper is to Presentation a Practical Approach to Determine Maintenance Strategy that is Suitable for any Device. In This Regard, the Fuzzy FMEA Approach and Design Fuzzy Inference System Evaluated the Risk of Critical Failures; as well as the Intensity also was assessed for Futher Investigation; Combining these Results, Appropriate Maintenance Strategy each Device was Determined. The Results Show, the “Generator” as the main unit of Electricity Production in Power Plants, with the Risk Priority Number of 6.56 and Intensity of 0.55 in the Fourth Dimention of Graph RPN-TI has been. In This Case, the Appropriate Strategy for this Device, the Maintenance Strategy is Proactive. Since the Devices include: Ayrpryhytr, Turbine Condenser, F-D Fan and Electro-motor with RPN high and Low TI; in the Third Dimention of Graph have been, Strategy Condition- based on the Situation is the Appropriate Strategy for their Maintenance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance & repairment Strategy
  • Fuzzy Inference System
  • Failure modes and Effect Analysis
آقایی، میلاد؛ فضلی، صفر. (1391)."بکارگیری رویکرد ترکیبی DEMATEL و ANP برای انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات (مطالعه موردی: صنعت خودردهای کار)". چشم انداز مدیریت صنعتی، (6)2: 107-89
- خشا, رقیه؛ سپهری, محمد مهدی؛ خطیبی, توکتم؛ سروش, احمد رضا. (1392). "کاربرد FMEA فازی برای بهبود گردش کار در اتاق‏ های عمل". نشریه مهندسی صنایع, 47(2)، صص 147-135.
- ربانی, علی؛ زارع, حبیب.؛بهنیا، فروغ (1392). "ارائه الگوی مناسب جهت پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانجات خطوط تولید پیوسته با رویکرد مدل های تصمیم گیری و برنامه ریزی آرمانی فازی". مطالعات مدیریت صنعتی، 11(31): 100-85.
- شفیعی نیک آبادی, محسن؛ فرج پور خاناپشتانی, حبیب؛ افتخاری,حسین؛ سعدآبادی, علی اصغر (1394). "بکارگیری رویکرد ترکیبی FA، AHP و TOPSIS برای انتخاب و رتبه بندی استراتژیهای مناسب نگهداری و تعمیرات". مطالعات مدیریت صنعتی، 13(39): 62-35.
- عبداله زاده, غلامرضا؛  نوروزی, حمید؛ طاهری امیری, محمد جواد؛ حقیقی, فرشیدرضا. (1394). "انتخاب استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه پلها بر مبنای الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل برنامه‌ریزی ریاضی (مطالعه موردی: پلهای استان مازندران)". فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل، (3)6:صص 478-463.
- میرغفوری سیدحبیب اله, اسدیان اردکانی فائزه, عزیزی فاطمه، (1393). "توسعه مدلی برای تجزیه و تحلیل ریسک صنعت کاشی و سرامیک با استفاده از FMEA و تحلیل پوششی داده ها".مجله ایرانی مطالعات مدیریت 7(2): 363-343.
- Arunraj, N. S., & Maiti, J. (2010). “Risk-based maintenance policy selection using AHP and goal programming”. Safety science, 48(2), 238-247.‏
- Ahmadi, M., Behzadian, K., Ardeshir, A., & Kapelan, Z. (2016).” Comprehensive risk management using fuzzy FMEA and MCDA techniques in highway construction projects”. Journal of Civil Engineering and Management, 1-11.
- Abdelgawad, M., & Fayek, A. R. (2010). “Risk management in the construction industry using combined fuzzy FMEA and fuzzy AHP”. Journal of Construction Engineering and Management, 136(9), 1028-1036.‏
- Awad, M., Awad, M., As’ ad, R. A., & As’ ad, R. A. (2016). “Reliability centered maintenance actions prioritization using fuzzy inference systems”. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 22(4), 433-452.‏
                                                             
- Batbayar, K., Takács, M., & Kozlovszky, M. (2016, May). “Medical device software risk assessment using FMEA and fuzzy linguistic approach: Case study”. In Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI), 2016 IEEE 11th International Symposium on (pp. 197-202). IEEE.‏                                                
- Bowles, J. B., & Peláez, C. E. (1995). “Fuzzy logic prioritization of failures in a system failure mode, effects and criticality analysis”. Reliability Engineering & System Safety, 50(2), 203-213.‏
 
- Chin, K. S., Chan, A., & Yang, J. B. (2008). “Development of a fuzzy FMEA based product design system”. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 36(7-8), 633-649.‏
- Chang, D. Y. (1996). “Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP”. European journal of operational research, 95(3), 649-655.‏
 
- Dağsuyu, C., Göçmen, E., Narlı, M., & Kokangül, A. (2016). “Classical and fuzzy FMEA risk analysis in a sterilization unit”. Computers & Industrial Engineering, 101, 286-294.‏
 
- Efendigil, T., Önüt, S., & Kahraman, C. (2009). “A decision support system for demand forecasting with artificial neural networks and neuro-fuzzy models: A comparative analysis”. Expert Systems with Applications, 36(3), 6697-6707.‏
 
- Guimarães, A. C. F., & Lapa, C. M. F. (2004). “Fuzzy FMEA applied to PWR chemical and volume control system”. Progress in Nuclear Energy, 44(3), 191-213.‏
- Guimarães, A. C. F., & Lapa, C. M. F. (2007). “Fuzzy inference to risk assessment on nuclear engineering systems”. Applied Soft Computing, 7(1), 17-28.‏
 
- Jamshidi, A., Rahimi, S. A., Ait-Kadi, D., & Ruiz, A. (2015). “A comprehensive fuzzy risk-based maintenance framework for prioritization of medical devices”. Applied Soft Computing, 32, 322-334.‏
 
-Kumru, M., & Kumru, P. Y. (2013). “Fuzzy FMEA application to improve purchasing process in a public hospital”. Applied Soft Computing, 13(1), 721-733.‏
 
- Pillay, A., & Wang, J. (2003). “Modified failure mode and effects analysis using approximate reasoning”. Reliability Engineering & System Safety, 79(1), 69-85.‏
 
- Rafie, M., & Namin, F. S. (2015). “Prediction of subsidence risk by FMEA using artificial neural network and fuzzy inference system”. International Journal of Mining Science and Technology, 25(4), 655-663.‏
 
- Spath, P. L. (2003). “Using failure mode and effects analysis to improve patient safety”. AORN journal, 78(1), 15-37.‏.
- Shahin, A., Pourjavad, E., & Shirouyehzad, H. (2012). “Selecting optimum maintenance strategy by analytic network process with a case study in the mining industry”. International Journal of Productivity and Quality Management, 10(4), 464-483.‏
- Sharma, R. K., Kumar, D., & Kumar, P. (2005). “Systematic failure mode effect analysis (FMEA) using fuzzy linguistic modelling”. International Journal of Quality & Reliability Management, 22(9), 986-1004.‏
 
- Tay, K. M., & Lim, C. P. (2006). “A Guided Rule Reduction System for Prioritization of Failures in Fuzzy FMEA”. In Applications of Soft Computing (pp. 301-310). Springer Berlin Heidelberg.‏
 
- Wang, Y. M., Chin, K. S., Poon, G. K. K., & Yang, J. B. (2009). “Risk evaluation in failure mode and effects analysis using fuzzy weighted geometric mean”. Expert systems with applications, 36(2), 1195-1207.‏
- Wang, Y., Cheng, G., Hu, H., & Wu, W. (2012). “Development of a risk-based maintenance strategy using FMEA for a continuous catalytic reforming plant”. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 25(6), 958-965.‏
- Xu, K., Tang, L. C., Xie, M., Ho, S. L., & Zhu, M. L. (2002). “Fuzzy assessment of FMEA for engine systems”. Reliability Engineering & System Safety, 75(1), 17-29.‏
- Yeh, R. H., & Hsieh, M. H. (2007). “Fuzzy assessment of FMEA for a sewage plant”. Journal of the Chinese institute of industrial engineers, 24(6), 505-512.