نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، دهکده المپیک، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، دهکده المپیک، تهران، ایران.

4 استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دهکده المپیک، تهران، ایران.

چکیده

در این تحقیق با ترکیب روش های کمی وکیفی اقدام به تهیه مدلی سه متغیره برای ارزشگذاری خدمات الکترونیک سازمانهای ارائه دهنده خدمات الکترونیکی عمومی و مطالعه موردی سامانه صدور مجوز سالیانه طرح ترافیک که تماما" به صورت الکترونیک عرضه می گردد، شده است. مبنای تدوین مدل مذکور، استفاده از نظرات گروه خبره (با استفاده از روش دلفی)، تعیین روابط بین متغیرها (با استفاده از تکنیک دیمتل) و در نهایت استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی برای تایید روایی سازه. برای این تحققیق 4 فرضیه شامل: استفاده از نظر مشتریان، محاسبه هزینه های سخت افزاری، نرم افزاری و اداری تعیین شد. دو متغیر نخست کمی بوده و داده های آن از دفاتر مالی استخراج شده است. اما، متغیر سوم کیفی بوده و از طریق رابطه همبستگی با دو متغیر قبلی اقدام به تعیین ارزش کمی برای آن شده است.یافته های این تحقیق هم جهت با تحقیقات گذشته شامل مطالعات گانت و همکاران می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the value of e-services (information technology) in Public institutions (Case Study of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Khatami Firoozabadi 1
  • Abbas Abbasiazar 2
  • Mohammad Reza Taqva 3
  • kamran feizi 4

1 Associate Professor, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 PhD Student, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

4 Professor at Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
In this paper, a model for evaluating electronic services in nonprofit institutions is presented. The idea of this model was due to a vacuum of research in this field. Regarding this issue, independent variables have been extracted from the perspective of members of the research community for the evaluation of electronic services based on inductive method and fundamental conceptualization theory. These variables include governance issues, tools, and customers.
Indicators for measuring two variables of government and a measurable tool refer to financial systems and based on cost accounting methodology. However, it was not possible to determine the amount (rials) of the customer variable in this way. Therefore, a process was developed using existing theoretical foundations, including the relative estimation method for accounting, the Delon and McLean evaluation model, and the value engineering and how these two variables influence the management and tools. Then, in order to test the model and development process, the municipality of Tehran decided to evaluate the electronic license of the traffic plan. The result of determining the value of electronic services allows the use of this model in real terms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic services
  • Valuation
  • Pricing
  • Evaluation
  • Nonprofit Organizations
1- بابی،ارل.(1390).روش شناسی کاربردی تحقیق در علوم انسانی .ترجمه کامران فیضی ،سید حسین رضوی،تهران،انتشارات مدیریت صنعتی.
2- ثقفی، فاطمه؛ علی احمد، علیرضا؛ قاضی نوری، سید سپهر؛ حور علی، منصوره، (1394). تدوین و شناسایی سناریوهای امکانپذیر آینده خدمات دولت الکترونیک ایران در افق 1404، مدیریت فناوری اطلاعات دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، 7(1)، 49-68.
3-  حقیقی‌نسب، منیژه؛ جانفشان، شیفته، (1387)، ارزیابی موفقیت دفاتر خدمات دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان در شهرتهران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی. ارایه شده در تاریخ 2/11/1387 .
4-      داموداران، آثورات، (2001). نیمه پنهان ارزش‌گذاری، ترجمه: حنفی زاده، پیام، یزدانی ، مهدی و نصیری ، سعید (1390)، تهران: انتشارات ترمه.
5-      داموداران، آثورات، (2002). ارزش‌گذاری سهام مفاهیم و مدل‌های کاربردی، ترجمه شرکت تامین سرمایه امین (1388)، تهران: انتشارات کیهان.
6-      دانایی فرد، حسن، (1384). تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی تئوری بینادی. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد.12(11): 57-70.
7-      دانایی فرد،حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل، (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: ‏رویکردی جامع، تهران: صفار- اشراقی.‏
8-      ساجدی‌فر، علی‌اصغر؛ اسفیانی، محمدرحیم؛ وحدت‌زاد، محمدحسین؛ محمودی آذر، میثم. (1391). ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک در اعتماد سازی مشتریان آنلاین شرکت‌های کارگزاری شهر تهران، دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات، 4(11): 47 – 68.
9-      سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه
10-  عباسی اسفنجانی، حسین و فروزنده دهکردی، لطف اله. (1393).شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، 6(4):33-46.
11-  هولدن، ریک؛ بورتون، مارک، (2012). استراتژی قیمت‌گذاری (ویرایش اول)، ترجمه مهدی خادمی،  مهسا منشی (1391)، تهران: انتشارات سیته.
12-  فیضی ، ایران دوست ، ( 1392 ) . دلفی روشی برای تحقیق تصمیم گیری و آینده پژوهی ، تهران : انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
ب. انگلیسی
1-   Al-Osaimi, K., Alheraish, A., Haj Bakry, K.S.  (2008). Stop-based approach for e-readiness, assessment case studies. International Journal of Networked, 18, 65-75.
2-   Bell, J.A., Hyland, S., Depellegrin, T., Upshur, R., Bernstein, M., Martin, D. (2004). SARS and Hospital Priority Setting: a Qualitative CaseStudy and Evaluation. BMC Health Services Research, 19(4), 195-211.
3-      Chu, H. &Hwang, GJ. (2008). A Delphi-based approach to developing expert systems with the cooperation of multiple experts. Expert Systems with Applications, 34(4): 2826-2840.
4-   Costello, P., Sloane, A., Moreton, R. (2007). IT Evaluation Frameworks – Do They Make a Valuable Contribution? A Critique of Some of the Classic Models for use by SMEs. The Electronic Journal Information Systems Evaluation,10(1), available online at www.ejise.com
5-   Dong- Hyun, B., Wonsik, S., kil-pyo, H., Hum, K. (2007). Atechnology valuation model to support technology transfer negotiations. R&D Management, 37(2), 123-138.
6-   Flodström, R. (2006). A Framework for the Strategic Management of Information Technology. Linköping University, Sweden.
7-   Jiangping, W., Hui, Z., Dan W. (2011). Evaluation on Information Technology Service Management Process with AHP, scientific research, Technology and Investment, 2, 38-46.
8-   Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D. (2014). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley & Sons, INC. Hoboken, New Jersey. p. 209.
9-   Kuiper, E.J., Gangadharan, G.R., Janssen, M. (2011). Using IS/IT Valuation Methods in Practice. AMCIS 2011 Proceedings - All
10-   Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. Echnological Forecasting and Social Change. 73(5): 467-82.
11-              Mutula, Stephan M., Pieter van B. (2006b). E- Readiness of SMS in the ICT sector in Botswana with respect to information access. The electronic library, 24(3): 402-417.
12-    Ramayah, T., Yan, L. C., Sulaiman, M. (2007). SME e-readiness in Malaysia: Implications for planning and Implementation. http: //www. ramayah. Com/ journal articles pdf/ smeereadiness. Pdf (accessed 16 Oct. 2010).
13-    Tallon, P., Kraemer K., Gurbaxani V. (2000). Executives’ Perceptions of the Business Value of IT: A Process-based Approach. Journal of Management Information Systems, 16 (4), 145–173.
14-    Windle, PE. (2004). Delphi technique: assessing component needs. Perianesth Nurs, 19 (1): 46-7.
15-    Yamaguchi, T. (2014). Intangible Asset Valuation Model Using Panel Data. Japan: Springer.