طراحی زنجیره تامین چند سطحی فازی همکارانه با در نظر گرفتن تخفیف و هزینه بازاریابی:رویکرد تئوری بازی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشکده مهندسی

چکیده

یکی از مهم‌ترین بحث‌های امروزه در مدیریت زنجیره‌تامین ایجاد همکاری در زنجیره‌تامین با وجود تضاد در اهداف و خواسته‌ها است که در آن اعضای درون سطوح با یکدیگر توافق نموده و به‌عنوان یک کل در بازی زنجیره‌تامین مشارکت داشته باشند. به منظور دستیابی به حداکثر سود ممکن در کل زنجیره‌تامین در شرایط همکاری،‌ در اینجا با استفاده از مفهوم تئوری بازی‌ها و بر اساس قرارداد جانبی مشارکت در سود و در نظر گرفتن هزینه بازاریابی بین تولیدکننده و خرده‌فروش، مدلی برای زنجیره تامین چند سطحی در شرایط همکاری طراحی شده است. در این تحقیق برای اولین بار مدلسازی ریاضی در محیط فازی با در نظر گرفتن تخفیف ارائه شده که در آن برای نزدیک‌تر شدن به شرایط واقعی، هزینه‌ بازاریابی به صورت عدد فازی مثلثی در نظر گرفته شده است. در ادامه و با توجه به پیچیدگی مدل پیشنهادی ، برای چند مثال تصادفی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری ژنتیک، انجماد تدریجی و ترکیبی ژنیک- انجماد تدریجی حل شده و کارایی الگوریتم‌های پیشنهادی با یکدیگر مقایسه شده است. در ضمن اعتبار سنجی مدل با استفاده از از نرم‌افزار گمز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a game-theoretic approach for cooperative multi-echelon fuzzy supply chain with discount and marketing costs

چکیده [English]

Cooperation in supply chain, due to conflicts in goals, is one the most important topics in SCM. With cooperation, players in supply chain echelons have agree with each other to play in supply chain game as a whole. To reach highest profit in the whole supply chain in cooperation condition, using game theory concept and side-contract of partnership in profits and considering marketing cost between manufacture and retailer, a cooperative multi-echelon supply chain is designed. In this paper, for the first time, mathematical modeling in fuzzy environment is presented, taking into account a discount that is approximated to the actual situation where the marketing cost is considered as triangular fuzzy number. The proposed model has been solved using Genetic algorithm (GA), simulated annealing algorithm (SA) and a hybrid algorithm based on GA-SA, for some random examples, and the model has been validated using GAMS software

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Game Theory
  • cooperation
  • Metaheuristic algorithm
  • Marketing cost
 
[1] Afghahi, B, reverse logistics, Logistics Quarterly, Issue 12, 1381.
[2] David Simchi, Philip Kaminsky & Edith Simchi, Supply Chain Design and Management, translation of M. Ghanipour & A. Jangi, 1388.
[3] MJ. Asgharpour, Group decision-making and game theory: the attitude of Operations Research, Tehran University, 1385.
[4] Chopra, S., & Meindl, P. (2007). Supply chain management. Strategy, planning & operation (pp. 265-275). Gable
[5] A,Ahmadi, A. Memaryani, Game theory,Jahan Jame Jam, 1385.
[6]Zhao, J., & Wei, J. (2014). The coordinating contracts for a fuzzy supply chain with effort and price dependent demand. Applied Mathematical Modelling,38(9), 2476-2489.‏
[7] Zhou, C., Zhao, R., & Tang, W. (2008). Two-echelon supply chain games in a fuzzy environment. Computers & Industrial Engineering, 55(2), 390-405.‏
[8] Ryu, K., & Yücesan, E. (2010). A fuzzy newsvendor approach to supply chain coordination. European Journal of Operational Research, 200(2), 421-438.
[9] Wang, S. D., Zhou, Y. W., Min, J., & Zhong, Y. G. (2011). Coordination of cooperative advertising models in a one-manufacturer two-retailer supply chain system. Computers & Industrial Engineering, 61(4), 1053-1071.
[10] Khouja, M. (2003). Optimizing inventory decisions in a multi-stage multi-customer supply chain. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 39(3), 193-208.
[11] Aust, G., & Buscher, U. (2012). Vertical cooperative advertising and pricing decisions in a manufacturer–retailer supply chain: A game-theoretic approach.European Journal of Operational Research, 223(2), 473-482.
[12] Jaber, M. Y., Osman, I. H., & Guiffrida, A. L. (2006). Coordinating a three-level supply chain with price discounts, price dependent demand, and profit sharing.International Journal of Integrated Supply Management, 2(1), 28-48.
[13] Jaber, M. Y., & Goyal, S. K. (2008). Coordinating a three-level supply chain with multiple suppliers, a vendor and multiple buyers. International Journal of Production Economics, 116(1), 95-103.
[14] Yu, Y., & Huang, G. Q. (2010). Nash game model for optimizing market strategies, configuration of platform products in a Vendor Managed Inventory (VMI) supply chain for a product family. European Journal of Operational Research, 206, 361-373.
[15] Huang, Y., Huang, G. Q., & Newman, S. T. (2011). Coordinating pricing and inventory decisions in a multi-level supply chain: A game-theoretic approach.Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 47(2), 115-129.
[16] Sinha, A., Malo, P., Frantsev, A., & Deb, K. (2014). Finding optimal strategies in a multi-period multi-leader–follower Stackelberg game using an evolutionary algorithm. Computers & Operations Research, 41, 374-385.
[23] Kirkpatrick, S. , Gelatt, C. D. , and Vecchi, M. P. , (1983) Optimization by simulated annealing, Science, 220, 671-680.
[24] Cerny, V. , (1985). A thermodynamical approach to the traveling salesman problem: An efficient simulation algorithm, Journal of Optimization Theory and Applications, 45, 41-51.
[17] حنان عموزادمهدیرجی ، محمد مدرس یزدی، علی محقر، احمد جعفرنژاد، طراحی مدل رهبری در زنجیرههای تامین سه سطحی نامحدود: تئوری بازیهای غیرهمکارانه پویا، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 20-1 .
[18] عطیه ماشلی، داود محمدی تبار، انتخاب تامین کنندگان با رویکرد تئوری بازی همکارانه با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت و ارسال همزمان اقلام، نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع و سیستم‌های تولید، دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 97-83.
[19] یحیی زارع مهرجردی، حسن رسایی، محمد صابر فلاح نژاد، سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده در حالت یک فروشنده و چندین خرده فروش،  نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید جلد ۲۴، شماره ۳، ۱۳۹۲، صفحات ۲۶۹-۲۸۲، .
[20] آمنه خدیور، عادل آذر، فاطمه مجیبیان، قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازی‌ها در محیط فازی شهودی، مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 14، شماره 43، 1395، صفحه 25-1.
[21] مسعود داداشی، مرتضی راستی برزکی ، سیدرضا حجازی، قیمت‌گذاری در یک زنجیره تامین متمرکز دوسطحی شامل یک خرده‌فروش و دو حمل و نقل کننده با استفاده از رویکرد متمرکز در نظریه بازی ها، مجله مدیریت و صنایع شریف، مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین.
[22] مریم عزیزی، حمیدرضا نویدی، ارائه مدل تخصیص ظرفیت در زنجیره تأمین چند دوره ای، رویکرد تئوری بازی ها، مجله مدیریت و صنایع شریف، مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین.