تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان" تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت دانش " در محدوده زمانی سال1396 در شرکت داده ورزی سداد در شهر تهران است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی(دارای ابعاد کیفیت، کارایی، پاسخگویی و نـوآوری) با نقش میانجیگری مدیریت دانش میباشد. نوع تحقیق کاربردی،روش آن توصیفی-پیمایشی و برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است.جامعه این تحقیق 200 نفراز کارشناسان شرکت داده ورزی سداد بانک ملی در شهر تهران که تعداد131 نفر به عنوان نمونه جهت انجام تحقیق از طریق فرمول کوکران انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص‌هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهایی مثل همبستگی، تحلیل عاملی تائیدی و مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss وlisrel استفاده شد.در نهایت نتایج نشان داد نوآوری باز نقش کلیدی در مدیریت موثر سازمانها دارد. از طریق نوآوری باز، شرکت ها می توانند مدیریت دانش را به یک دارایی تبدیل کنند که نوآوری های پایدار را که بر پایدار بودن سازمانی تاثیر می گذارد، ترویج دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of open innovation on competitive advantage Considering the Mediation Role of knowledge management

نویسندگان [English]

  • Habib Rudsaz 2
  • mir ali seyed naghavi 3
2 Faculty member of Allameh Tabatabai University
3 Associate Professor Faculty of Management and Accounting,Allame TabatabeiUniversity,tehran,iran
چکیده [English]

The present research named” The Effect of open innovation on competitive advantage Considering the Mediation Role of knowledge management” in Sadad informatics corps of Tehran city in the year of 2016. The main goal of this research is to study The Effect of open innovation on competitive advantage(With dimensions of quality, efficiency, responsiveness and innovation) Considering the Mediation Role of knowledge management. This research is an applied one and the research method is descriptive and survey. Literature review and field study method have been used to collect information. The statistical population of this study included 200 employees of Sadad informatics corps in Tehran city. A group of 131 employees was selected as the sample for research through Cochran’s formula. Data analysis was performed by using descriptive and inferential statistics. At the level of descriptive statistics, indicators such as abundance and percentage of abundance were used; at inferential level, methods such as correlation, confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used. To analyze the data was used of Lisrel and Spss software. Finally, the results have shown that open innovation plays an important role in effective management of organizations. Through open innovation, companies can turn knowledge management into an asset that promotes sustainable innovation that affects organizational sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Innovation
  • Innovation
  • Knowledge Management
  • Competitive Advantage