دوره و شماره: دوره 18، شماره 59، زمستان 1399، صفحه 1-376 
8. پیش آیندها و پیامدهای تسهیم دانش

صفحه 263-297

10.22054/jims.2021.46716.2385

محمد هادی خراشادیزاده؛ حسن مهرمنش؛ زادله فتحی