حل مسأله مکان یابی-مسیریابی-موجودی شبکه ی جمع آوری زباله های خطرناک با در نظر گرفتن ناوگان حمل و نقل داخلی و خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی صنایع

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه خاتم، گروه مهندسی صنایع

چکیده

این پزوهش به طراحی شبکه‌ی جمع آوری زباله های خطرناک پرداخته و برای انجام این کار از مفاهیم مکانیابی، مسیریابی، موجودی و زنجیره‌ی لجستیک معکوس استفاده شده است. موارد مربوط به ریسک احداث مراکز و حمل مواد به عنوان پارامترهای اجتماعی در این پژوهش به عنوان یک تابع هدف جداگانه در کنار تابع هدف اقتصادی، در نظر گرفته شده است. مسأله مورد نظر در قالب مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط با دو تابع هدف فرموله شده است. در نظر گرفتن سیاست موجودی با استفاده از تسهیلات موجود، و محدودیتهای زمانی ارسال و ظرفیت وسایل سیستم حمل نقل از جمله ویژگی های دیگر مدل میباشد. با توجه به پیچیدگی محاسباتی مدل ارائه شده، برای حل این مدل از دو الگوریتم فراابتکاری NSGA-II و MOPSO استفاده شده است و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده‌اند. طبق نتایج، روش NSGA-II عملکرد بهتری را در هر چهار شاخص فاصله گذاری، فاصله از آرمان و بیشترین گسترش نشان میدهد. همچنین نتایج نشان میدهد که زمان حل این روش به طور متوسط 6% کمتر از روش حل رقیب میباشد. طبق نتایج حاصل از تحلیل حساسیت، هزینههای سیستم به ازای در نظر گرفتن ناوگان خارجی تغییرات بیشتری را نسبت به استفاده از ناوگان داخلی، از خود نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solving a location-routing-inventory problem of hazardeous waste collection network considering domestic and foreign transportation fleets

نویسندگان [English]

  • Neda Manavizadeh 1
  • soroush aghamohamadi-bosjin 2
  • Parisa Karimi-Ashtiani 3
1 KHATAM University
2 college of Engineering, University of Tehran
3 khatam university
چکیده [English]

This paper proposes a bi-objective model for the waste collection problem and considers the location, routing and inventory of the system simultaneously. Considering the reverse flow of the system is another feature of the current study. In the proposed model, the total costs of the system are minimized. In addition, the related risks of opening new centers and transportaion are included as the second objective function of the problem. Considering the delivery time and cpacity of vehicels constraints, are the other features of the model. Due to the NP-hardness of the model, two metaheuristic algorithms namely a non dominated sort ordering genetic algorithm (NSGA-II) and a multi objective particle swarm optimization algorithm (MOPSO) are applied to solve the problem. According to the results, NSGA-II is able to reach better answers in all the propsed metrics. According to sesitivity analysis, foreign transportation fleets make a great impact on the costs of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hazardous waste management
  • Reverse Logistic
  • location-routing-inventory
  • Multi-Objective Optimization
  • Metaheuristic Algorithms