نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا

چکیده

این تحقیق، مدلی یکپارچه برای تعیین اندازه انباشته مشترک اقتصادی در حوزه تولید و توزیع در زنجیره تامین دو سطحی شامل یک فروشنده و چند خرده فروش ارائه می‌نماید. عمده مطالعات انجام شده در این زمینه با در نظر گرفتن فرض اندازه دسته ارسالی یکسان، مدلسازی و حل شده است در حالی که در این تحقیق، با آزادسازی فرض یکسان بودن دسته‌های ارسالی و مجاز بودن کمبود در قالب کمبود پس‌افت، مدلی ریاضی ترکیبی عدد صحیح غیر خطی به منظور بهینه‌سازی هزینه‌های کل زنجیره تامین، شامل هزینه راه‌اندازی خط تولید فروشنده، هزینه‌های نگهداری فروشنده و خرده‌فروشان هزینه‌های ارسال و سفارش‌دهی و کمبود خرده‌فروش‌ها با ساختار ارسال متفاوت با مطالعات پیشین ارائه شده‌است. به منظور حل عددی مدل یک الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی متناسب با ساختار مدل و متغیرهای تصمیم صفرو یک ارائه گردیده است و نتایج حل مدل نشان داده است الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی پیشنهادی عملکرد خوبی در رسیدن به جواب مساله داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Integrated Production-Inventory Model with Single-Vendor and Multi-Buyer Considering Shortage and Unequal Batch Sizes

نویسندگان [English]

  • Mehdi Seifbarghy 1
  • Maryam Mohajeri 2

1 Associated Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran

2 PH.D. Candidate in Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper investigates a joint economic lot sizing model for a two echelon supply chain consisting of a single-vendor and multiple buyers. Recent studies have focused on the problem with equal batch sizes while this study proposed a mixed integer nonlinear programming model considering unequal batch sizes and shortage to minimize supply chain total cost. A heuristic procedure is proposed to find the solution and finally we show that unequal batch sizes delivers a more cost efficient solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two Echelon Supply Chain
  • Joint Economic Lot-Sizing
  • Unequal Batch Sizes
  • Shortage
 
BenDaya, M., & Hariga, M. (2004), "Integrated single vendor single buyer model with stochastic demand and variable lead time", International Journal of Production Economics, 92, 75-80.
Braglia, M., & Zavanella, L. (2003), "Modelling an industrial strategy for inventory management in supply chains: the ‘Consignment Stock’ case ", International Journal of Production Research, 118, 3793–3808.
Darwish, M., & Odah, O. (2010), "Vendor managed inventory model for single-vendor multi-retailer supply chains" , European Journal of Operational Research, 204(3), 473–484.
Glock, C. (2012), "Lead time reduction strategies in a single-vendor–single-buyer integrated inventory model with lot size-dependent lead times and stochastic demand",  International Journal of Production Economics, 136, 37–44.
Glock, C. (2012), "The joint economic lot size problem: A review", International Journal of Production Economics, 135, 671–686.
Goyal, S. (1977), "Determination of optimal production quantity for a two-stage production system", Operational Research Quarterly, 28, 865–870.
Goyal, S. (1988), "A joint economic-lot-size model for purchaser and vendor: a comment", DecisionSciences, 19, 236–241.
Goyal, S., & Gupta, Y. (1989), "Integrated inventory models: The buyer–vendor coordination", European Journal of Operational Research, 41, 261–269.
Gumu, M., Jewkes, E. M., & H., B. J. (2008), "Impact of consignment inventory and vendor-managed inventory for a two-party supply chain", International Journal of Production Economics, 113, 502–517.
H. M. Abdelsalam, M. M. (2014), "Joint economic lot sizing problem for a three Layer supply chain with stochastic demand", International Journal of Production Economics, 155, 272-283.
Hariga, M., Gumus, M., Ben-Daya, & Hassini. (2013), "Scheduling and lot sizing models for the single-vendor multi-buyer problem under consignment stock partnership", Journal of the Operational Research Society, 64, 995-1009.
Hill, R. M. (1999), "The optimal production and shipment policy for the single-vendor singlebuyer integrated production-inventory problem", International Journal of Production Research, 37(11), 2463-2475.
HILL, R. M., & Omar, M. (2006), "Another look at the single-vendor single-buyer integrated production-inventory problem", International Journal of Production Research, 44(4.15), 791–800.
Hoque, M. (2008), "Synchronization in the single-manufacturer multi-buyer integrated inventory supply chain", European Journal of Operational Research, 188, 811–825.
L. Zavanella, S. Z. (2009), "A one-vendormulti-buyerintegratedproduction-inventorymodel:The ‘ConsignmentStock’case",  International Journal of Production Economics, 118, 225-232.
Lu, L. (1995), "A one-vendor multi-buyer integrated inventory model",  European Journal of Operational Research, 81(2), 312-323.
M. Hariga, M. A. (2013), "A vendor managed inventory model under contractual agreement", Computers & Operations Research, 2138–2144.
M. Khojaste Sarakhsi, S. F. (2015), "A new hybrid algorithm of scatter search and Nelder-Mead algorithms to optimize joint economic lot sizing problem", Journal of Computational and Applied Mathematics.
Mateen, A. C. (2015), "VMI for Single-Vendor Multi-Retailer Supply Chains under Stochastic Demand", Computers and Industrial Engineering, 79.
Q. Huang, J. C. (2009), "A note on Modelling an industrial strategy for inventory management in supply chains: the ‘Consignment Stock’ case", International Journal of Production Research, 47(22), 6469–6475.
S. Zanoni, R. W. (2004), "A note on an industrial strategy for stock management in supply chains:modelling and performance evaluation", International Journal of Production research, 42(20), 4421–4426.
Shi Tao Zhao, K. W.-M. (2016), "Optimal production-inventory policy for an integrated multi-stage supply chain with time-varying demand", European Journal of Operational Research, 225(2), 364-379.
Verma, N. C. (2017), "result7 A multiple-retailer replenishment model under VMI: Accounting for the retailer heterogeneity", Computers and Industrial Engineering, 104, 175-187.