نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق تأثیر رابطه تعاملی عدم قطعیت تقاضا و انواع مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین شامل یکپارچگی داخلی، فرایند و محصول بر روی عملکرد بنگاه در ابعاد عملیاتی و مالی به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعات پیشین تأثیر تعاملی یکپارچگی زنجیره تأمین با عدم قطعیت تقاضا بر روی عملکرد به شکل انجام شده در این مقاله انجام نشده است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های فعال در صنایع قطعه‌سازی خودرو و فولاد را شامل می‌شوند. داده‌های 84 بنگاه از طریق ارسال پرسشنامه به شرکت‌ها جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 25 جهت بررسی فرضیات تحقیق مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد و متغیر صنعت به‌عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که یکپارچگی در ابعاد داخلی و فرایند بر روی عملکرد عملیاتی و مالی تأثیر مثبت دارد. در مقابل، یکپارچگی در بعد محصول بر روی عملکرد مالی تأثیر منفی دارد. هنگامی‌که بنگاه‌ها با عدم قطعیت در حوزه تقاضا مواجه می‌شوند، یکپارچگی فرایند موجب بهبود عملکرد مالی می‌شود. با توجه به نتایج تحقیق توصیه می‌شود بنگاه‌ها به یکپارچگی در ابعاد داخلی و فرایند بپردازند؛ زیرا این دو نوع یکپارچگی هم عملکرد مالی و هم عملیاتی را بهبود می‌دهند. به‌علاوه، در شرایط عدم قطعیت تقاضا، بنگاه‌ها بهتر است یکپارچگی فرایند را در اولویت قرار دهند. همچنین، نوع صنعت تأثیری بر نتایج نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Supply Chain Integration and Demand Uncertainty on Firm Performance

نویسندگان [English]

  • Rosa Hendijani 1
  • Reza Saeidi Saei 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran, (Corresponding Author) E-mail: rosa.hendijani@ut.ac.ir

2 M.A. in industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study examined the impact of the interaction between demand uncertainty and supply chain integration on firm performance (operational and financial dimentions) using a survey method with questionnaire. Previous studies had not examined the interaction impact between integration and uncertainty on supply chains performance as was done in this study. The research population consists of the firms that were in steel and auto parts industries. In total, 84 firms participated in the study. We used hierarchical regression model to test our hypotheses with industry type added as a control variable. Results show that integration in internal and process dimensions have positive impact on operational and financial performance. However, integration in product has negative impact on financial performance. When firms face with demand uncertainty, process integration will improve financial performance. Due to results, this study recommend companies to focus on internal and process integration as more effective types of integration, which improve financial and operational performance. In condition with demand uncertainty it is better for firms to prioritize process integration. Furthemore, type of industry dosnt have impact on study results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain integration
  • demand uncertainty
  • performance
ابراهیم پور ازبری، م. و اکبری، م. و رفیعی رشت آبادی، ف. (1397). تأثیر عدم اطمینان محیطی، انعطاف‌پذیری تولید و کارایی عملیاتی بر عملکرد شرکت: نقش تعدیل‌گری ظرفیت جذب عملیاتی، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم، شماره 49، تابستان 1397، 37 – 66.
اصغری جعفرآبادی، م. و سلطانی؛ ا. و محمدی س.م. (1392). سری آمار: همبستگی و رگرسیون، مجله دیابت و لیپید ایران، دوره 12، شماره 6، مرداد - شهریور 1392، 506 - 479.
باورصاد، ب. و رحیمی، ف. و سلیمی فرد، ع. و قلمبر، م. ح. (1395). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک‌های مهراقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان، فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، دوره 11، شماره 3، بهار 96، ص 242 – 211.
حسینی، س. م. و شیخی، ن. (1392). یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذایی ایران، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 15، پاییز 1392، 125-99.
رضایی کلیدبری، ح. گودرزوند چگینی، م. علوی فومنی، سیده فاطمه (1392). تأثیر مدیریت زنجیره تأمین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودرویی از طریق مزیت رقابتی، مدیریت بازرگانی، 6 (1)، 88-67.
رضوی حاجی‌آقا، س. ح. و اکرمی، ه. و هاشمی، س. س. (1392). رویکرد تعاملی فازی برای حل مسئله برنامه‌ریزی تولید چند محصولی چند دوره‌ای، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی – سال یازدهم، شماره 31، زمستان 1392، 53 – 35.
رمضانیان، م.ر. و آذر، ع. و صفری، م. (1398). تأثیر نوآوری محوری بر عملکرد مالی از طریق یکپارچگی زنجیره تأمین و قابلیت‌های رقابتی، فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 12، 214-232.
غضنفری، م. و فتح اله، م. (1396). گرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
فضلی، ص. و افشار، ا. (1395). بررسی نقش مستقیم محرک‌های زنجیره تأمین و نقش تعدیل‌گری فرهنگ‌سازمانی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی استان قزوین(، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی – سال چهاردهم، شماره 41، تابستان 1395، 136 – 109.
قربانی، م. (1398). روش تحقیق پیمایشی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
قربانی، م. (1393). بررسی میزان تأثیر انعطاف‎پذیری و عدم‌ قطعیت زنجیره تأمین بر عملکرد؛ مطالعه موردی: شرکت‌های واقع در شهرک صنعتی البرز شهرستان قزوین، پایان‌نامه. دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده علوم انسانی. 1393. کارشناسی ارشد.
محمدبیگی، الف . محمدصالحی، ن. و علی گل، م. (1393). روایی و پایایی ابزارها و روش‌های مختلف اندازه‌گیری آن‌ها در پژوهش‌های کاربردی در سلامت. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. سال 13، شماره 12، ۱۱۵۳-۱۱۷۰.
محمدی، ج. و درزیان عزیزی، ع. و فاخر، ا. و کافی کنگ، ن. (1393). بررسی  تأثیر تطابق شخصیتی برند، کیفیت ادراک‌شده و وجهه برند بر وفاداری به برند، دو فصلنامه علمی- پژوهشی راهبردهای بازرگانی، سال 21، شماره 3، بهار و تابستان 1393.
میرفخرالدینی، س. ح. و بنی فاطمه، س. ع. م. (1392). تجزیه و تحلیل موانع پیاده‌سازی برنامه‌های بهبود در صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی منتخب استان یزد)، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره 31، زمستان 1392، 17 – 1.
میرفلاح دموچالی، ر. و ابراهیم پور ازبری، م. و مرادی، م. (1398). تأثیر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش میانجی‌گری قابلیت مدیریت فرآیند کسب‌وکار و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 17، شماره 35، بهار 1398، صفحه 49-62.
ناظمی، شمس‌الدین و خریدار، فاطمه (1391). تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندی‌های رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره 25، تابستان 1391، 26 – 1.
نوری هرزویلی، م. و حسینی مطلق، س. م. و نعمت الهی، م. ر. (1398). ارائه مدل ریاضی جهت هماهنگی تصمیمات سیستم موجودی مرور دوره‌ای و تسهیم سود در زنجیره تأمین دوسطحی غیرمتمرکز با استفاده از قرارداد تخفیف مقداری، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال هفدهم، شماره 52، تابستان 1391، 338 – 287.
وحدانی، ب. (1395). طراحی و حل مدل چند هدفه بهینه‌سازی برای شبکه‌های خدمات درمانی با اثر ریسک ادغام تحت شرایط عدم قطعیت: روش بهینه‌سازی استوار، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی – سال چهاردهم، شماره 41، تابستان 1395، 107 – 65.
وهاب پور، ن. و صفرزاده، ح. (1396). بررسی نحوه اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت با استفاده از متغیرهای میانجی قابلیت‌های رقابتی و مدیریت زنجیره تأمین، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، شماره ویژه کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، زمستان 1396، 314-301.
 
 
Adebanjo, D., Teh, P. L., & Ahmed, P. K. (2018). The impact of supply chain relationships and integration on innovative capabilities and manufacturing performance: the perspective of rapidly developing countries. International Journal of Production Research, 56(4), 1708-1721.
Bashiri, M., & Tabrizi, M. M. (2010). Supply chain design: A holistic approach. Expert Systems with Applications, 37(1), 688-693.
Beheshti, M. H., Oghazi, P., Mostaghel, R., & Hultman, M. (2014). Supply chain integration and firm performance: an empirical study of Swedish manufacturing firms. Competitiveness Review24(1), 20-31.
Bernstein, F., & Federgruen, A. (2005). Decentralized supply chains with competing retailers under demand uncertainty. Management Science, 51(1), 18-29.
Boon-itt, S., & Pongpanarat, C. (2011). Measuring service supply chain management processes: The application of the Q-sort technique. International Journal of Innovation, Management and Technology2(3), 217.
Boon-Itt, S., & Wong, C.Y. (2011). The moderating effects of technological and demand uncertainties on the relationship between supply chain integration and customer delivery performance. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management41(3), 253-276.
Boonyathan, P., & Power, D. (2007). The impact of supply chain uncertainty on business performance and the role of supplier and customer relationships: Comparison between product and service organizations. In DSI Mini Conference on Services Management, Pittsburgh, USA (pp. 391-402).
Bourgeois III, L. J. (1985). Strategic goals, perceived uncertainty, and economic performance in volatile environments. Academy of management journal28(3), 548-573.
Chang, S. C., Lin, N. P., & Sheu, C. (2002). Aligning manufacturing flexibility with environmental uncertainty: evidence from high-technology component manufacturers in Taiwan. International Journal of Production Research40(18), 4765-4780.
Chau, K. Y., Wang, C. H., Luo, J. M., & Huang, S. Z. (2018). A study on structural embeddedness of supply chain and firm performance-based on the moderation of integration mechanism. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 21(2), 329-339.
Chopra, S., Meindl, P., & Kalra, D. V. (2013). Supply chain management: strategy, planning, and operation (Vol. 232). Boston, MA: Pearson.
Daft, R. L., & Weick, K. E. (1984). Toward a model of organizations as interpretation systems. Academy of management review9(2), 284-295.
Dean Jr, J. W., & Snell, S. A. (1996). The strategic use of integrated manufacturing: an empirical examination. Strategic management journal17(6), 459-480.
Devaraj, S., Krajewski, L., & Wei, J. C. (2007). Impact of eBusiness technologies on operational performance: the role of production information integration in the supply chain. Journal of Operations Management25(6), 1199-1216.
Ding, Y., Lu, D., & Fan, L. (2017). How China’s demand uncertainty moderates the respondence of operational performance to supply chain integration in automotive industry. Cogent Business & Management4(1), 1318465.
Doering, T., De Jong, J., & Suresh, N. (2019). Performance effects of supply chain integration: The relative impacts of two competing national culture frameworks. Cogent Business & Management, 6(1), 1610213
Duncan, R. B. (1972), Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty. Administrative science quarterly, 313-327.
Fabbe-Costes, N., & Jahre, M. (2008). Supply chain integration and performance: a review of the evidence. The International Journal of Logistics Management, 19(2), 130-154.
Fatorachian, H., & Kazemi, H. (2020). Impact of Industry 4.0 on supply chain performance. Production Planning & Control, 1-19.
Feng, T., Sun, L., & Zhang, Y. (2010). The effects of customer and supplier involvement on competitive advantage: An empirical study in China. Industrial Marketing Management, 39(8), 1384-1394.
Flynn, B. B, Huo, B & Zhao, X (2010). The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach, Journal of Operations Management, 28, 58–71.
Flynn, B. B., Koufteros, X., & Lu, G. (2016). On theory in supply chain uncertainty and its implications for supply chain integration. Journal of Supply Chain Management52(3), 3-27.
Galbraith, J. R. (1977). Organization design. Addison Wesley Publishing Company.
Geary, S., Childerhouse, P. and Towill, D. (2002). Uncertainty and the seamless supply chain, Supply Chain Management Review, July/August, 52-61.
Germain, R., Claycomb, C., & Dröge, C. (2008). Supply chain variability, organizational structure, and performance: the moderating effect of demand unpredictability. Journal of operations management26(5), 557-570.
Gimenez, C., van der Vaart, T., & Pieter van Donk, D. (2012). Supply chain integration and performance: the moderating effect of supply complexity. International Journal of Operations & Production Management32(5), 583-610.
Ganbold, O., & Matsui, Y. (2017). Impact of environmental uncertainty on supply chain integration. The Journal of Japanese Operations Management and Strategy, 7(1), 37-56.
Greenwood, P. E., & Nikulin, M. S. (1996). A guide to chi-squared testing (Vol. 280). John Wiley & Sons.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2013). Multivariate data analysis: Pearson new international edition. Pearson Higher Ed.
Handfield, R. B., Ragatz, G. L., Petersen, K. J., & Monczka, R. M. (1999). Involving suppliers in new product development. California management review, 42(1), 59-82.
Homburg, C., & Stock, R. M. (2004). The link between salespeople’s job satisfaction and customer satisfaction in a business-to-business context: A dyadic analysis. Journal of the Academy of Marketing Science32(2), 144.
Hult, G. T. M., Craighead, C. W., & Ketchen, Jr, D. J. (2010). Risk uncertainty and supply chain decisions: a real options perspective. Decision Sciences41(3), 435-458.
Hult, G. T. M., Ketchen Jr, D. J., & Slater, S. F. (2004). Information processing, knowledge development and strategic supply chain performance. Academy of management journal47(2), 241-253.
Huo, J., & Zhao, L. (2012). The impact of demand uncertainty on decisions of sourcing strategies under supply disruption risks. International Journal of Computing Information and Control8(8), 5775-5785.
Huo, B., Qi, Y., Wang, Z., & Zhao, X. (2014). The impact of supply chain integration on firm performance: The moderating role of competitive strategy. Supply Chain Management: An International Journal19(4), 369-384.
Iacobucci, D., Schneider, M. J., Popovich, D. L., & Bakamitsos, G. A. (2016). Mean centering helps alleviate “micro” but not “macro” multicollinearity. Behavior research methods, 48(4), 1308-1317.
Jen, C. T., Hu, J., Zheng, J., & Xiao, L. L. (2019). The impacts of corporate governance mechanisms on knowledge sharing and supply chain performance. International Journal of Logistics Research and Applications, 1-17.
Kahn, K. B., & Mentzer, J. T. (1996). Logistics and interdepartmental integration. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management26(8), 6-14.
Kauppi, K. (2013). Extending the use of institutional theory in operations and supply chain management research: Review and research suggestions. International Journal of Operations & Production Management33(10), 1318-1345.
Ketokivi, M. A., & Schroeder, R. G. (2004). Strategic, structural contingency and institutional explanations in the adoption of innovative manufacturing practices. Journal of Operations Management22(1), 63-89.
Khazanchi, S., Lewis, M. W., & Boyer, K. K. (2007). Innovation-supportive culture: The impact of organizational values on process innovation. Journal of operations management, 25(4), 871-884.
Kim, D. Y., Kumar, V., & Kumar, U. (2012). Relationship between quality management practices and innovation. Journal of operations management30(4), 295-315.
Kim, M., & Chai, S. (2016). Assessing the impact of business uncertainty on supply chain integration. The International Journal of Logistics Management27(2), 463-485.
Kim, S. W. (2009). An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance. International Journal of Production Economics119(2), 328-346.
Kotha, S., & Orne, D. (1989). Generic manufacturing strategies: A conceptual synthesis. Strategic management journal, 211-231.
Koufteros, X. A., Cheng, T. E., & Lai, K. H. (2007). “Black-box” and “gray-box” supplier integration in product development: Antecedents, consequences and the moderating role of firm size. Journal of Operations Management25(4), 847-870.
Koufteros, X., Vonderembse, M., & Jayaram, J. (2005). Internal and external integration for product development: the contingency effects of uncertainty, equivocality, and platform strategy. Decision Sciences36(1), 97-133.
Kumar, V., Chibuzo, E. N., Garza-Reyes, J. A., Kumari, A., Rocha-Lona, L., & Lopez-Torres, G. C. (2017). The impact of supply chain integration on performance: Evidence from the UK food sector. Procedia Manufacturing11, 814-821.
Laari, S. (2016). Green supply chain management practices and firm performance:evidence from Finland.
Lackes, R., Schlüter, P., & Siepermann, M. (2016). The impact of contract parameters on the supply chain performance under different power constellations. International Journal of Production Research, 54(1), 251-264.
Leuschner, R., Rogers, D. S., & Charvet, F. F. (2013). A meta‐analysis of supply chain integration and firm performance. Journal of Supply Chain Management49(2), 34-57.
Li, N. (2015). The Impact of Supply Chain Integration on Operation Performance: The Moderating Role of IT Competence, Management Science and Engineering, 9(4), 40-45.
Liao, Y., Hong, P., & Rao, S. S. (2010). Supply management, supply flexibility and performance outcomes: an empirical investigation of manufacturing firms. Journal of Supply Chain Management46(3), 6-22.
Liker, J. K., & Choi, T. Y. (2004). Building deep supplier relationships. Harvard business review, 82(12), 104-113.
Liu, W., Liu, Y., Chen, L., Si, C., & Long, S. (2019). Relationship among demand updating, decision-making behaviours and performance in logistics service supply chains: an exploratory study from China. International Journal of Logistics Research and Applications, 22(4), 393-418.
Lotfi, Z., Sahran, S., Mukhtar, M., & Zadeh, A. T. (2013). The relationships between supply chain integration and product quality. Procedia Technology11, 471-478.
Lu, D., Ding, Y., Asian, S., & Paul, S. K. (2018). From supply chain integration to operational performance: The moderating effect of market uncertainty. Global Journal of Flexible Systems Management, 19(1), 3-20.
Malhotra, M. K., & Grover, V. (1998). An assessment of survey research in POM: from constructs to theory. Journal of operations management, 16(4), 407-425.
Marin-Garcia, J. A., Alfalla-Luque, R., & Medina-López, C. (2013). Supply chain integration scales validation and benchmark values. Journal of Industrial Engineering and Management (JIEM), 6(2), 423-440.
Milliken, F. J. (1987). Three types of perceived uncertainty about the environment: State, effect, and response uncertainty. Academy of Management review12(1), 133-143.
Naylor, J. B., Naim, M. M., & Berry, D. (1999). Leagility: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. International Journal of production economics, 62(1-2), 107-118.
O’Leary-Kelly, S. W., & Flores, B. E. (2002). The integration of manufacturing and marketing/sales decisions: impact on organizational performance. Journal of operations management20(3), 221-240.
Oghazi, P. (2014). Antecedents of ERP in service firms. Journal of Promotion Management20(2), 148-163.
Othman, A. A., Sundram, V. P., Sayuti, N. M., & Bahrin, A. S. (2016). The relationship between supply chain integration, just-in-time and logistics performance: A supplier's perspective on the automotive industry in Malaysia. International journal of supply chain management5(1), 44-51.
Pagell, M. (2004). Understanding the factors that enable and inhibit the integration of operations, purchasing and logistics. Journal of operations management22(5), 459-487.
Pallant, J. (2010). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS. 4th ed. Australia: Allen & Unwin Book Publishers.
Rosenzweig, E. (2009). A contingent view of e-collaboration and performance in manufacturing.
Journal of Operations Management, 27(6), 462-478.
Rosenzweig, E. D., Roth, A. V., & Dean Jr, J. W. (2003). The influence of an integration strategy on competitive capabilities and business performance: an exploratory study of consumer products manufacturers. Journal of operations management21(4), 437-456.
Salant, P., Dillman, I., & Don, A. (1994). How to conduct your own survey (No. 300.723 S3.).
Seyedghorban, Z., Tahernejad, H., Meriton, R., & Graham, G. (2020). Supply chain digitalization: past, present and future. Production Planning & Control, 31(2-3), 96-114.
Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2004). Managing the Supply Chain: Definitive Guide. Tata McGraw-Hill Education.
Sivadasan, S., Efstathiou, J., Frizelle, G., Shirazi, R., & Calinescu, A. (2002). An information-theoretic methodology for measuring the operational complexity of supplier-customer systems. International Journal of Operations & Production Management22(1), 80-102.
Sofiyabadi, J., Kolahi, B., & Valmohammadi, C. (2016). Key performance indicators measurement in service business: a fuzzy VIKOR approach. Total Quality Management & Business Excellence, 27(9-10), 1028-1042.
Swamidass, P. M., & Newell, W. T. (1987). Manufacturing strategy, environmental uncertainty and performance: a path analytic model. Management science33(4), 509-524.
Tarifa-Fernandez, J., & De Burgos-Jiménez, J. (2017). Supply chain integration and performance relationship: a moderating effects review. The International Journal of Logistics Management, 28(4), 1243-1271.
Thompson, J. D. (1967). Organizations in action: Social science bases of administration.
Thompson, J. D. (2017). Organizations in action: Social science bases of administrative theory. Routledge.
Turkulainen, V. (2008). Managing cross-functional interdependencies-the contingent value of integration. Teknillinen korkeakoulu.
Tushman, M. L., & Nadler, D. A. (1978). Information processing as an integrating concept in organizational design. Academy of management review3(3), 613-624.
Van der Vaart, T., & van Donk, D. P. (2008). A critical review of survey-based research in supply chain integration, International journal of production economics, 111(1), 42-55.
Vickery, Shawnee K., Jayaram, J, Droge, C, & Calantone, R (2003). The effects of an integrative supply chain strategy on customer service and financial performance: an analysis of direct versus indirect relationships, Journal of Operations Management, 21, 523–539
Vieira, L. M., Paiva, E. L., Finger, A. B., & Teixeira, R. (2013). Trust and supplier-buyer relationships: an empirical analysis. BAR-Brazilian Administration Review, 10(3), 263-280.
Wang, M. (2018). Impacts of supply chain uncertainty and risk on the logistics performance. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics30(3), 689-704.
Wagner, S. M. (2008). Innovation management in the German transportation industry. Journal of Business Logistics, 29(2), 215-231.
Wernerfelt, B., & Karnani, A. (1987). Competitive strategy under uncertainty. Strategic Management Journal8(2), 187-194.
Williams, B., Onsman, A., & Brown, T. (2010). Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Australasian Journal of Paramedicine, 8(3).
Wong, C. Y., & Boon-itt, S. (2008). The influence of institutional norms and environmental uncertainty on supply chain integration in the Thai automotive industry. International Journal of Production Economics, 115(2), 400-410.
Wong, C. Y., Boon-Itt, S., & Wong, C. W. (2011). The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance. Journal of Operations management29(6), 604-615.
Wong, C.Y., Wong, C.W.Y., and Boon-itt, S. (2015). Integrating environmental Management into supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 45(1/2), 43–68.
Zailani, S and Rajagopal, P (2005). Supply chain integration and performance: US versus East Asian companies, Supply Chain Management: An International Journal, 10(5), 379–393.
Ziaullah, M., Feng, Y., & Akhter, S. N. (2017). How a supply chain process matters in firm’s performance- an empirical evidence of Pakistan. Journal of Competitiveness, 9(4), 66-80.