نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، واحد چالوس ، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش توسعه مدل مفهومی و دسته بندی پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی است. با توجه به بررسی های انجام شده درتحقیقات داخل ایران و جهان در زمینه زنجیره تامین سبز تحقیقات جامعی صورت نگرفته است.. روش مطالعه تحلیل محتوای کیفی و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختار یافته می باشد. تحلیل داده ها با تکنیک تحلیل محتوای ترکیبی جهت دار و تلخیصی انجام گرفت. عوامل شناسایی شده شامل 29 کد باز است که در قالب هفت مقوله اصلی درج و در انتها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا، طبقه بندی و مدل مفهومی ترسیم گردید. به منظور سنجش پایایی حاضر از ضریب کاپا محاسبه شده بوسیله نرم افزار اس پی اس اس برابر با 960/0 بوده که در سطح توافق عالی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که 7 مولفه شناسایی شده در پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی شامل؛ تامین کننده و خرید سبز، طراحی و بسته بندی سبز، تولید سبز، توزیع و بازاریابی سبز، مدیریت زیست محیطی، آموزش و پژوهش، لجستیک معکوس می باشد. که مولفه های آموزش و پژوهش و لجستیک معکوس به عنوان مولفه های نو در این پژوهش پدیدار شده اند. سازمان های جهانی در فضای رقابتی دریافتند که بهبود عملکرد زیست محیطی می تواند آن ها را از سایر رقبای خود متمایز سازد. زنجیره تامین سبز به تلفیق نگرانی های زیست محیطی با مفهوم زنجیره تامین از طریق بهبود همکاری و هماهنگی اعضای زنجیره تامین می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Model of Green Supply Chain Antecedents and Consequences using Qualitative Qualification Approach

نویسندگان [English]

  • Navid Pishkar 1
  • Mohammad ali Nasimi 2
  • Maryam Rahmati 3

1 .Ph.D. Candidate in Entrepreneurship Management, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalus, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to develop a conceptual model and classify the antecedents and consequences of the green supply chain in the parts industry. The study method is qualitative content analysis and the main tool for data collection is semi-structured interviews. Data analysis was performed using a combination of directional and summary content analysis techniques. The identified factors include 29 open codes that were inserted in the form of seven main categories and at the end, using Max Kyoda software, classification and conceptual model were drawn. Reliability using kappa coefficient was equal to 0.960, which is at the level of excellent agreement. The results show that the 7 components identified in the antecedents and consequences of the green supply chain in the component manufacturing industry include; Supplier and green purchase, green design and packaging, green production, green distribution and marketing, environmental management, education and research, reverse logistics. The components of education and research and reverse logistics have emerged as new components in this research. Today, in a competitive environment, global organizations have realized that improving environmental performance can set them apart from their competitors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Directional and Summary Hybrid Content Analysis
  • Antecedents
  • Consequences
  • Green Supply Chain
  • Competitive Advantage
باقری نژاد، صادق (1396). بررسی نقش زنجیره تامین سبز برای کسب مزیت رقابتی، کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز، لاهیجان، شرکت پیشگامان سنجش علوم. 1-10.
پارسائیان. سمیرا، امیری. مقصود، عظیمی. پرهام، تقوی فرد. محمد تقی (1398). طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی،52، 153-202.
رضایی، امیر (1390). ارائه و بررسی تحقق راه کارهای ایران ساختمان صنعت در سبز تامین زنجیره مدیریت، پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه  مدیریت پروژه و ساخت. دانشکده معماری. دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا. تهران
سیم خواه. مسعود، فیضی.کامران (1393). مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تامین صنعت خودرو:  نظریه ای برخاسته از داده ها، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 33، 1-23.
قاسمی. نفیسه، نکویی فرد. الناز، رجبی موغاری. پروین، امین صالحی. فرناز (1396). نقش مدیریت زنجیره تامین و کسب مزیت رقابتی در سازمانهای خدماتی، اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی، تهران، شرکت بین المللی کوشا. 1-12.
ناصری طاهری. مظفر (1385). زنجیره تامین سبز: راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی در قرن 21، نشریه اقتصاد و تجارت نوین، 6 ، 1-14.
Chen J., Weng Y., Zhao S. (2009), Performance evaluation of green supply chain based on entropy weight grey system model, 6th International Conference on Service Systems and Service Management, 474-478.
Corbin, J; Stauss, A. (2015), “Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory” (fourth Ed). Thousand Oaks, CA: Sage Publication
Dubey, R., Angappa Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Childed, S. J (2015), Green supply chain management enablers: Mixed methods research. Sustainable production and consumption, 4, 72-88.
Folan, P., Browne, J (2015), Review of performance measurement: towards performance management. Computers in Industry, 56, 663-680.
Graneheim, UH; Lundman, B (2004), Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educe Today; 24(2): 105-12.
Jellali, A., & Benaissa, M (2015), Sustainable performance evaluation of the supply chain. In Advanced Logistics and Transport (ICALT), 2015 4th International Conference on, 151-156.
Kaplan, R. S (2017), Devising Balanced Scorecard as Strategic Management System. Harvard Business Review, 10-17.
Lee, V. H., Ooi, K. B., Chong, A. Y. L., & Seow, C (2016), Creating technological innovation via green supply chain management: An empirical analysis. Expert Systems with Applications, 41(16), 6983-6994.
Lin, Ru-Jen (2015), Using Fuzzy DEMATEL to Evaluate the Green Supply Chain Management Practices, Journal of Cleaner Production, 40, 32-39.
Lincoln, Y; Guba, E (1985), Naturalistic Inquiry, Beverly Hills, CA: Sage, 1985.
Mcbain, D. (2015), Drivers and barriers to environmental supply chain management practices: Lessons from the public and private sectors. Journal of Purchasing and Supply Management, 14 (1): 69-85.
Patton, MQ (2002), Qualitative research and evaluation methods. Third Sage Publications; Thousand Oaks, CA: Sage.
Porter, M. E. (1999), Green and competitive: ending the stalemate. Journal of Business Administration and Policy Analysis, 215.
Potter, W. J; Levine, D (1999), "Rethinking validity and reliability in content analysis", Journal of Applied Communication Rcsearch, 27, 258-284.
Seman, N. A. A., Govindan, K., Mardani, A., Zakuan, N., Saman, M. Z. M., Hooker, R. E., & Ozkul, S (2019), The mediating effect of green innovation on the relationship between green supply chain management and environmental performance. Journal of cleaner production, 229, 115-127.
Si, Y.W., Edmond, D., Dumas, M., & Chong, C.U. (2017), Strategies in supply chain management for trading agent competition. Electronic commerce research and application, 6, 368-382.
Silva, G. M., Gomes, P. J., & Sarkis, J (2019), The role of innovation in the implementation of green supply chain management practices. Business Strategy and the Environment, 28(5), 819-832.
Stone, P (1966), The General Inquirer: Acomputer Approach to Content Analysis, Cambridge: M.I.T Press.
Suryanto, T., Haseeb, M., & Hartani, N. H (2018), The correlates of developing green Supply chain management practices: Firms level analysis in Malaysia. International Journal of Supply Chain Management, 7(5), 316.
Tan, K. C. (2014), A framework of supply chain management literature. European Journal of Purchasing & Supply Management, 7(1), 39-48.
Tseng, M. L., Islam, M. S., Karia, N., Fauzi, F. A., & Afrin, S (2019), A literature review on green supply chain management: Trends and future challenges. Resources, Conservation and Recycling, 141, 145-162.