توسعه مدل مفهومی پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، واحد چالوس ، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.22054/jims.2021.53442.2509

چکیده

هدف از این پژوهش توسعه مدل مفهومی و دسته بندی پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی است. با توجه به بررسی های انجام شده درتحقیقات داخل ایران و جهان در زمینه زنجیره تامین سبز تحقیقات جامعی صورت نگرفته است.. روش مطالعه تحلیل محتوای کیفی و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختار یافته می باشد. تحلیل داده ها با تکنیک تحلیل محتوای ترکیبی جهت دار و تلخیصی انجام گرفت. عوامل شناسایی شده شامل 29 کد باز است که در قالب هفت مقوله اصلی درج و در انتها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا، طبقه بندی و مدل مفهومی ترسیم گردید. به منظور سنجش پایایی حاضر از ضریب کاپا محاسبه شده بوسیله نرم افزار اس پی اس اس برابر با 960/0 بوده که در سطح توافق عالی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که 7 مولفه شناسایی شده در پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی شامل؛ تامین کننده و خرید سبز، طراحی و بسته بندی سبز، تولید سبز، توزیع و بازاریابی سبز، مدیریت زیست محیطی، آموزش و پژوهش، لجستیک معکوس می باشد. که مولفه های آموزش و پژوهش و لجستیک معکوس به عنوان مولفه های نو در این پژوهش پدیدار شده اند. سازمان های جهانی در فضای رقابتی دریافتند که بهبود عملکرد زیست محیطی می تواند آن ها را از سایر رقبای خود متمایز سازد. زنجیره تامین سبز به تلفیق نگرانی های زیست محیطی با مفهوم زنجیره تامین از طریق بهبود همکاری و هماهنگی اعضای زنجیره تامین می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Model of Green Supply Chain Antecedents and Consequences in the Qualification Approach

نویسندگان [English]

  • Navid Pishkar 1
  • mohammad ali nasimi 2
  • Maryam Rahmati 3
1 PhD Student in Entrepreneurship Management, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to develop a conceptual model and categorize the prerequisites and consequences of green supply chain in the parts manufacturing industry. A comprehensive and indigenous model is not provided. The method of studying qualitative content analysis and the main tools of data collection are semi-structured interviews. Data analysis was performed with combined and concise combined content analysis technique. The identified factors include 29 open codes, which are inserted in the form of seven main categories, and at the end, using Maxqda software; classification and conceptual model were drawn. In order to measure the reliability of the present coefficient, the calculated Kappa coefficient by SPSS software was equal to 0.960, which is at the level of excellent agreement. The results show that 7 components identified in the prerequisites and consequences of the green supply chain in the parts manufacturing industry include; Supplier and purchase of green, green design and packaging, green production, green distribution and marketing, environmental management, education and research, reverse logistics. The components of education and research and reverse logistics have emerged as new components in this research. Today, global organizations have found in a competitive environment that improving environmental performance can differentiate them from other competitors. The Green Supply Chain combines environmental concerns with the concept of supply chain through improved collaboration and coordination of supply chain members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Directional and Summary Hybrid Content Analysis"
  • "Antecedents"
  • "Consequences"
  • "Green Supply Chain"