دوره 22 (1403)
دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 6 (1386)
دوره 5 (1385)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارائة دو الگوریتم فرا ابتکاری به منظور حل مسألة سرمایه گذاری در منابع پروژه با اهداف کمینه سازی هم زمان هزینه های منابع و زمان اتمام پروژه

امیر عباس نجفی؛ فرامرز شمس ناتری؛ محمد نجفی

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از مسائل کاربردی زمان بندی پروژه، که در سال های اخیر موردتوجه محققان قرار گرفته، مسألةسرمایه گذاری در منابع می باشد. در این مسأله، برخلاف سایر مسائل زمان بندی پروژه، سطح دردسترسبودن منابع موردنیاز پروژه به صورت متغیر تصمیم مطرح شده و مدنظر است که علاوه بر زمان بندیفعالیت ها، سطح تدارک منابع نیز مشخص گردند. مطالعات انجام شده در ...  بیشتر

مدل برنامه ریزی غیر خطی مبتنی بر TOPSIS برای محاسبة اوزان ایده آل شاخص های تصمیم گیری

سید حسین رضوی حاجی آقا؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ هادی اکرمی؛ شیده سادات هاشمی

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، صفحه 21-39

چکیده
  توسعة روش های تصمیم گیری چندمعیاره به منظور امکان بهره گیری از چندین معیار سنجش در مسائلتصمیم گیری بوده است. اصولاً مسائل تصمیم گیری چندشاخصه با انتخاب بهترین گزینه از میان تعدادیگزینة موجود و برحسب تعدادی شاخص ارتباط دارد. یکی از مسائل اساسی در این خصوص، تعیین اوزان« ،» آنتروپی « اهمیت شاخص های تصمیم گیری است. روش های گوناگونی ...  بیشتر

ارائة یک مدل ریاضی برای زمان بندی و موازنة خط مونتاژ هزینه گرا با محدودیت منابع

محمد رحیم رمضانیان؛ محمد حسن قلی زاده؛ شیوا شبان

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، صفحه 41-59

چکیده
  در این مقاله، با تکیه بر پیشینة مسائل موازنة خط مونتاژ هزینهگرا، یک مدل ریاضی جدید، برای زمان بندیو موازة خط مونتاژ ارائه شده است که با ترکیب زمان تنظیم وابسته به توالی وظایف، ایستگاههای موازی ومحدودیت منبع، هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری سیستم مونتاژ را کمینه مینماید .با توجّه به پیچیدگی مسأله، روابطی برای کاهش تعداد متغیرهای مدل ...  بیشتر

یک رویکرد TOPSIS فازی با اوزان ترکیبی برای انتخاب فروشندة سیستم های مخابراتی

محمد امین نایبی؛ ابوذر پارسانژاد؛ محمد رضا پارسانژاد

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، صفحه 61-87

چکیده
  در این مقاله به ارائة یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی پرداختهشده است. تصمیم گیری در مورد سیستم های مخابراتی )سانترال( به لحاظ نقش ارتباطی آن ها در سازمان هااز اهمیت زیادی برخوردار بوده و با توجه به وجود معیارهای متعدد در انتخاب فروشندة سیستم هایمخابراتی، آن یک مسئلةچندمعیاره است. با توجه به اینکه ...  بیشتر

تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیرة موجودی با استفاده از روش شناسی سطحی پاسخ

مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ امیر حسن زاده

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، صفحه 89-112

چکیده
  است. این پدیده بر افزایش نوسانات تقاضا به » اثر شلاقی « یکی از دلایل ناکارآمدی زنجیره های تأمینسمت بالای زنجیره اشاره دارد. مدیران زنجیره، تأمین این افزایش نوسانات را در سطوح موجودی وسفارشات تجربه می کنند. از طرفی، کاهش نوسان در سفارشات ممکن است به علت افزایش در واریانسموجودی، اثر منفی بر سطح خدمت به مشتری داشته باشد. بنابراین، ...  بیشتر

استفاده از روش تاپسیس فازی به منظور اولویت بندی موانع اجرای استراتژی در میان پیمانکاری بخش انرژی

سید محمد علی خاتمی فیروزابادی؛ سید حسین جلالی؛ سید علی محمد پرورده

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، صفحه 113-137

چکیده
  شناسایی موانع پیاده سازی برنامه های استراتژیک در میان پیمانکاران فعال در بخش انرژی و ارائة یکطبقه بندی از حیث میزان اولویت عوامل شناسایی شده، ب هعنوان هدف اصلی این پژوهش پیمایشی وکاربردی مورد توجه است. به منظور دستیابی بدین هدف پس از بررسی پیشینة تحقیقاتی و بهر هگیری ازنظرات خبرگان، هشت عامل به عنوان موانع پیاده سازی برنامه های استراتژیک ...  بیشتر

کاربرد تجربی متدولوژی دلفی در ارائة نقشة ریسک های استراتژیک در نظام بانکی

حمید رضا فرتوک زاده؛ مهدی الهی

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، صفحه 139-154

چکیده
  بانک، به عنوان مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی مواجه می باشد. در واقع تقابل عواملدرونی  بیرونی و انتظارات ذی نفعان برای حال و آینده بانک های فعال در کشور ریسک هایی را ایجادمی کنند، که برخی از این ریسک ها، پیشران های نوظهوری به نام ریسک های استراتژیک هستند کهدرصورت عدم اعمال مدیریت صحیح بر آن ها موجب ورشکستگی بانک ها خواهند ...  بیشتر