دوره و شماره: دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 1-154 
2. مدل برنامه ریزی غیر خطی مبتنی بر TOPSIS برای محاسبة اوزان ایده آل شاخص های تصمیم گیری

صفحه 21-39

سید حسین رضوی حاجی آقا؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ هادی اکرمی؛ شیده سادات هاشمی