نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

است. این پدیده بر افزایش نوسانات تقاضا به » اثر شلاقی « یکی از دلایل ناکارآمدی زنجیره های تأمین
سمت بالای زنجیره اشاره دارد. مدیران زنجیره، تأمین این افزایش نوسانات را در سطوح موجودی و
سفارشات تجربه می کنند. از طرفی، کاهش نوسان در سفارشات ممکن است به علت افزایش در واریانس
موجودی، اثر منفی بر سطح خدمت به مشتری داشته باشد. بنابراین، در این نوشتار قصد داریم در یک
زنجیرة تأمین س هسطحی شامل یک خرده فروش، یک عمده فروش و یک تولیدکننده با 2 حالت متمرکز و
غیرمتمرکز، با توجه به دلایل اثر شلاقی به تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیره موجودی با استفاده از
روش شناسی سطح پاسخ بپردازیم، و نشان دهیم که باتوجه به اهمیت زیاد دلایل اثر شلاقی و تعاملات بین
آن ها م یتوان درصدهای بهینة دلایل و تعاملات بین آن ها و میزان مطلوبیت اثر شلاقی و ذخیرة موجودی را
درغالب یک مدل ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Estimation of the Bullwhip Effect and Stock Functions Using Response Surface Methodology

نویسندگان [English]

  • maghsoud amiri
  • laya olfat
  • amir hasanzadeh

چکیده [English]

A major cause of supply chain deficiencies is the bullwhip effect. This phenomenon refers to demand variability increases as one move up the supply chain. Supply chain managers experience this variance amplification in both inventory levels and orders. Other side, dampening variability in orders may have a negative impact on customer service due to increase in inventory variance. The contribution of this paper is the estimation of the bullwhip effect and stock functions with using of response surface method under causes of the bullwhip effect in a three stage supply chains consisting of a single retailer, single wholesaler and single manufacturer with both centralized and un-centralized chains and show that with Considering the importance of the bullwhip effect reasons and interactions between them, the percent of optimal reasons and interactions between them and the level of desirability of bullwhip effect and net Stock will be illustrated by a model

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Bullwhip Effect
  • Net Stock
  • Order Up To
  • Response Surface Methodology
. Konicki, S., “Now in Bankruptcy, Kmart struggled with supply chain”, Information Week, Accessed on 28 January, 2002.
2. Disney, S.M., Farasyn, I., Lambrecht, M., Towill, D. R., and Van de Velde, W.,“Taming the bullwhip effect whilst watching customer service in a single echelon of a supply chain,” European Journal of Operational Research, 173, pp. 151–172, 2006.
3. Sterman, J., “Modelling managerial behaviour: misperceptions of feedback in a dynamic decision making experiment”, Management Science, 35, pp.321–339, 1989.
4. Dejonckheere, J., Disney, S.M., Lambrecht, M.R. and Towill, D.R., “The impact of information enrichment on the bullwhip effect in supply chains: a control engineering perspective, European Journal of Operational Research, 152, pp.727–750, 2004.
5. Lee, H.L., Padmanabhan, P., Whang, S., “The bullwhip effect in supply chains”, Sloan Management Review 38, PP.93–102, 1997a.
6. Lee, H.L., Padmanabhan, P., Whang, S., “Information distortion in a supply chain: The bullwhip effect”, Management Science 43, PP. 546–558, 1997b.
7. Holmstro¨m, J., “Product range management: A case study of supply chain operations in the European grocery industry”, Supply Chain Management 2(3), PP.107–115, 1997.
8. Chen, F., Drezner, Z., Ryan, J., Simchi-Levi, D., “Quantifying the bullwhip effect in a simple supply chain: The impact of forecasting, lead times, and information”, Management Science 46 (3), pp.436–443, 2000a.
9. Chen, F., Ryan, J., Simchi-Levi, D., “The impact of exponential smoothing forecasts on the bullwhip effect”, Naval Research Logistics 47 (4), PP.271–286, 2000b.
10. Simon, H.A., “On the application of servomechanism theory in the study of production control”, Econometrica, 20, PP.247–268, 1952.
11. Hsieh, K.L., Chen, Y.K., Shen, C.C., “Bootstrap confidence interval estimates of the bullwhip effect”, Simulation Modeling Practice and Theory, 15, pp.908–917, 2007.
12. Sucky, E., The bullwhip effect in supply chainsAn overestimated problem?”, Int. J. Production Economics, 118, pp.311-322, 2009.
13. Silver, E.A., Pyke, D.F., and Peterson, R.,“Inventory Management and Production Planning and Scheduling”, New York, USA: John Wiley and Sons, 1998.
14. Zipkin, P.H., “Foundations of Inventory Management”, New York, USA: McGraw-Hill, 2000.
15. Dejonckheere. J., Disney, S.M., Lambrecht, M.R. and Towill, D. R, “Measuring and avoiding the bullwhip effect: A control theoretic approach,” European Journal of Operational Research, vol. 147, no. 3, pp. 567–590, 2003.
16. Dejonckheere, J., Disney, S.M., Lambrecht, M.R. and Towill, D.R., “Measuring the bullwhip effect: a control theoretic approach to analyse forecasting induced bullwhip in orderup-to policies”, European Journal of Operational Research, 147, pp.567–590, 2003.
999 مطالعاتمدیریتصنعتی،سالیازدهم،شماره 90 ،تابستان 09
17. Myers, R.H. and Montgomery, D. C., “Response Surface Methodology: process and optimization using designed experiment”, John Wiley and sons Inc, 1995.
18. Neter, J., Kunter, M.H. & et al., “Applied Linear Statistical Methods”, 4th ed. McGraw-Hill, New York, 1996.
19. Hocking, R.R., “The analysis and selection of variables in linear regression”, Biometrics, 32, pp.1-50, 1976