ارزیابی مدیریت دانش در زنجیره تامین با استفاده از چارچوب EFQM و روشهای تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی (FMADM) و برنامه‌ریزی چندهدفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم ،قم، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ، تهران ، ایران

10.22054/jims.2021.40704.2289

چکیده

مدیریت دانش یکی از عوامل موثر در ارتقای عملکرد زنجیره تامین سازمان است که این عامل می تواند با استفاده از چارچوب هایی همچون مدل تعالی EFQM در راستای کسب مزیت رقابتی بهتر تقویت گردد. در این پژوهش، ابتدا توانمندسازهای مدیریت دانش بر اساس معیارهای توانمندساز EFQM دسته بندی می گردد و سپس، به منظور برآورد دقیق وزن (اهمیت) هر توانمندساز مدیریت دانش با استفاده از روش ANP فازی، روابط علت – معلولی میان معیارهای توانمندساز EFQM با استفاده از روش دیمتل فازی ارزیابی می گردد. همچنین، به منظور برآورد میزان اهمیت هر توانمندساز مدیریت دانش در تسهیم دانش میان افراد زنجیره از روش AHP استفاده می گردد. به منظور بهینه سازی مدیریت دانش و اتخاذ یک استراتژی مدیریت دانش در هرقسمت از زنجیره تامین و انتخاب افراد ذی صلاح جهت بهینه سازی نشر دانش در بخش تحقیق و توسعه از برنامه ریزی چند هدفه مختلط استفاده می گردد. نتایج این مدل نشان می دهد که هر بخش از زنجیره تامین باید بر توسعه برخی توانمندسازها تمرکز نموده و هر کدام استراتژی مشخصی را اتخاذ می نمایند. همچین این نتایج بر اثرگذاری توانمندسازها و توسعه آن‌ها در زمینه انتخاب افراد ذی صلاح تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Knowledge Management and Sharing in Supply Chain Using EFQM Framework, Fuzzy MCDM and Multi-Objective Programming

نویسندگان [English]

  • S.jamal’aldin Hosseini 1
  • Jalal Rezaeenour 2
  • mohammad masoumi 3
  • Amir Hosein Akbari 4
1 Assistance professor, faculty of Industrial engineering, university of Qom, Qom, Iran
2 Head of ICT Center, University of Qom, Dean of Department of Industrial Engineering, University of Qom
3 MSc of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, University of Qom, Qom, Iran
4 MSc of Information Technology Engineering, Faculty of Technology and Engineering, University of ،Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Knowledge Management (KM) can improve Supply Chain (SC) performance through some frameworks such as EFQM Excellence Model in order to achieve competitive advantage. In this paper first, the KM enablers in SC are classified based on EFQM enabler criteria. Then, the importance of KM enabler are evaluated by fuzzy Dematel-ANP. In addition, fuzzy AHP is applied to evaluate the importance of each KM enabler in knowledge sharing. In the research, the Multi-objective Mix-integer non-linear programming (MINLP) is used to optimize the performance of knowledge management and select KM strategy in each part of SC. Likewise, it is approved to select suitable members of SC for Research and Development unit of SC. The results represent that each part of SC should be developed by concentration on some KM enablers, and selection of a suitable strategy. In addition, they emphasis on the effect of each KM enabler on selection of suitable members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Supply Chain
  • EFQM
  • Fuzzy Multi-Criteria Decision Making (MCDM)
  • multi-objective programming