نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران ، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده داروسازی، دانشگاه بقیه الله (عج )، تهران، ایران

چکیده

پسماندهای حوزه‌ی بهداشت و درمان شامل تمام پسماندهایی است که براساس فعالیت‌های پزشکی و درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تولید می‌شوند. حدود 15 تا 20 درصد این زباله‌ها را زباله‌های عفونی تشکیل می‌دهند که در زمره‌ی مواد خطرناک قرار می‌گیرند. زباله‌های عفونی زباله‌هایی هستند که قبل از انهدام یا بازیافت باید بی‌خطرسازی شوند. از این‌رو در این مقاله جهت مدیریت زباله‌های عفونی، یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط دوهدفه توسعه داده می‌شود. در مدل پیشنهادی علاوه بر کمینه‌سازی هزینه‌های زنجیره، کاهش ریسک جمعیت در معرض انتشار آلودگی ناشی از زباله‌های عفونی نیز مدنظر قرار گرفته است. برای این منظور یک زنجیره چندسطحی، با در نظر گرفتن مسأله مکان‌یابی- مسیریابی سبز ارایه می‌شود که در آن به مکان‌یابی مراکز بازیافت، دورریز و پالایش با تکنولوژی‌های پالایش مختلف و مسیریابی وسایط نقلیه بین سطوح پالایش و بیمارستان پرداخته می‌شود. مسأله مسیریابی به صورت چندانباره در نظر گرفته شده و از معیار کاهش هزینه‌ی مصرف سوخت خودروهای ناهمگن، جهت مسیریابی سبز بهره گرفته می‌شود. در نهایت یک الگوریتم فراابتکاری تلفیقی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک توسعه داده می‌شود و پس از اعتبارسنجی آن، به بررسی عملکرد آن در حل مسایل با ابعاد بزرگ پرداخته می‌شود که نتایج حاصل از آن حاکی از کارایی و عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Supply Chain Network Design for Managing Hospital Solid Waste

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nikzamir 1
  • vahid baradaran 2
  • Yunes Panahi 3

1 Islamic Azad University, Tehran North Branch

3 Pharmacotherapy Department, School of Pharmacy, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Health care solid wastes include all types of waste that are produced as a result of
medical and therapeutic activities in hospitals and health centers. About 15% to
20% of these waste materials are infectious waste, which falls within the category
of hazardous materials. Infectious waste is the one that must be treated before
disposal or recycling. Hence, this paper seeks to develop a bi-objective mixed
integer programming model for the infectious waste management. In the proposed
model, in addition to minimizing the chain costs, the reduction of risks for the
population exposed to the spread of contamination resulting from infectious waste
is also considered. For this purpose, a multi-echelon chain is proposed by taking
into account the green location-routing problem, which involves the location of
recycling, disposal, and treatment centers through various treatment technologies
and routing of vehicles between treatment levels and the hospital. The routing
problem has been considered to be multi-depot wherein the criterion of reducing
the cost of fuel consumption of heterogeneous cars is used for green routing.
Finally, a hybrid meta-heuristic algorithm based on ICA and GA is developed
and, following its validation, its function in solving large-scale problems has been
investigated. Results show that the proposed algorithm is effective and efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Infectious Waste Management
  • Mathematical Programming
  • Location-Routing Problem
  • Imperialist Competitive Algorithm
  • Genetic Algorithm
جقتایی‌نوایی، مهدی، محمودیان، وحید، فضلی، مهدی، بزرگی امیری، علی. (1395). یک مدل چندهدفه مکان‌یابی- مسیریابی برای احداث مراکز پالایش، بازیافت و دفع زباله‌های بیمارستانی، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 27 (2)، 262-274، http://ijiepm.iust.ac.ir/article-۱-۱۱۱۹-fa.html
References
Alagöz, A. Z., & Kocasoy, G. (2008). Determination of the best appropriate management methods for the health-care wastes in Istanbul, Waste Management, 28(7), 1227-1235.
Al-Khatib, I. A., & Sato, C. (2009). Solid health care waste management status at health care centers in the West Bank–Palestinian Territory, Waste management, 29(8), 2398-2403.
Altin, S., Altin, A., Elevli, B., & Cerit, O. (2003). Determination of hospital waste composition and disposal methods: a case study, Polish Journal of Environmental Studies, 12(2), 251-255.
Askarian, M., Heidarpoor, P., & Assadian, O. (2010). A total quality management approach to healthcare waste management in Namazi Hospital, Iran, Waste management, 30(11), 2321-2326.
Atashpaz-Gargari, E., & Lucas, C. (2007, September). Imperialist competitive algorithm: an algorithm for optimization inspired by imperialistic competition, In Evolutionary computation, 2007. CEC 2007. IEEE Congress on (pp. 4661-4667). IEEE.
Babaee Tirkolaee, E., Abbasian, P., & Weber, G. W. (2020). Sustainable fuzzy multi-trip location-routing problem for the epidemic outbreak of the novel Coronavirus (COVID-19). Science of The Total Environment, 143607.
Babaee Tirkolaee, E., Abbasian, P., Soltani, M., & Ghaffarian, S. A. (2019). Developing an applied algorithm for multi-trip vehicle routing problem with time windows in urban waste collection: A case study, Waste Management & Research, 37(1_suppl), 4-13.
Chartier, Y. (Ed.). (2014). Safe management of wastes from health-care activities. World Health Organization.
Ferronato, N., Alarcón, G. P. P., Lizarazu, E. G. G., & Torretta, V. (2020). Assessment of municipal solid waste collection in Bolivia: Perspectives for avoiding uncontrolled disposal and boosting waste recycling options, Resources, Conservation and Recycling, 105234.
Gergin, Z., Tunçbilek, N., & Esnaf, Ş. (2019). Clustering Approach Using Artificial Bee Colony Algorithm for Healthcare Waste Disposal Facility Location Problem, International Journal of Operations Research and Information Systems (IJORIS), 10(1), 56-75.
Hachicha, W., Mellouli, M., Khemakhem, M., & Chabchoub, H. (2014). Routing system for infectious healthcare-waste transportation in Tunisia: A case study, Environmental Engineering and Management Journal, 13(1), 21-29.
Hajar, Z., Btissam, D., & Mohamed, R. (2018, April). Onsite medical waste multi-objective vehicle routing problem with time windows, In 2018 4th International Conference on Logistics Operations Management (GOL), 1-5. IEEE.
Homayouni, Z., & Pishvaee, M. S. (2020). A bi-objective robust optimization model for hazardous hospital waste collection and disposal network design problem, Journal of Material Cycles and Waste Management, 22(6), 1965-1984.
Kargar, S., Pourmehdi, M., & Paydar, M. M. (2020). Reverse logistics network design for medical waste management in the epidemic outbreak of the novel coronavirus (COVID-19), Science of The Total Environment, 746, 141183.
Khalifehzadeh, S., Fakhrzad, M. B., Mehrjerdi, Y. Z., & Hosseini_Nasab, H. (2019). Two effective metaheuristic algorithms for solving a stochastic optimization model of a multi-echelon supply chain, Applied Soft Computing, 76, 545-563.
Komilis, D., Katsafaros, N., & Vassilopoulos, P. (2011). Hazardous medical waste generation in Greece: case studies from medical facilities in Attica and from a small insular hospital, Waste Management & Research, 29(8), 807-814.
Lin, R. H. (2012). An integrated model for supplier selection under a fuzzy situation, International Journal of Production Economics, 138(1), 55-61.
Mantzaras, G., & Voudrias, E. A. (2017). An optimization model for collection, haul, transfer, treatment and disposal of infectious medical waste: Application to a Greek region, Waste Management, 69, 518-534.
Nazari-Shirkouhi, S., Eivazy, H., Ghodsi, R., Rezaie, K., & Atashpaz-Gargari, E. (2010). Solving the integrated product mix-outsourcing problem using the imperialist competitive algorithm, Expert Systems with Applications, 37(12), 7615-7626.
Nikzamir, M., & Baradaran, V. (2020). A healthcare logistic network considering stochastic emission of contamination: Bi-objective model and solution algorithm, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 142, 102060.
Nolz, P. C., Absi, N., & Feillet, D. (2014). A stochastic inventory routing problem for infectious medical waste collection, Networks, 63(1), 82-95.
Pakzad-Moghaddam, S. H., Mina, H., & Mostafazadeh, P. (2019). A novel optimization booster algorithm, Computers & Industrial Engineering, 136, 591-613.
Pakzad-Moghaddam, S. H., Mina, H., & Tavakkoli-Moghaddam, R. (2014). An approach for modeling a new single machine scheduling problem with deteriorating and learning effects, Computers & Industrial Engineering, 78, 33-43.
Qazvini, Z. E., Amalnick, M. S., & Mina, H. (2016). A green multi-depot location routing model with split-delivery and time window, International Journal of Management Concepts and Philosophy, 9(4), 271-282.
Rabbani, M., Heidari, R., Farrokhi-Asl, H., & Rahimi, N. (2018). Using metaheuristic algorithms to solve a multi-objective industrial hazardous waste location-routing problem considering incompatible waste types, Journal of Cleaner Production, 170, 227-241.
Shanmugasundaram, J., Soulalay, V., & Chettiyappan, V. (2012). Geographic information system-based healthcare waste management planning for treatment site location and optimal transportation routing, Waste Management & Research, 30(6), 587-595.
Shi, L. H. (2009, September). A mixed integer linear programming for medical waste reverse logistics network design., 2009. ICMSE 2009, IEEE International Conference on In Management Science and Engineering, 1971-1975.
Shih, L. H., & Chang, H. C. (2001). A routing and scheduling system for infectious waste collection, Environmental Modeling & Assessment, 6(4), 261-269.
Thakur, V., Thakur, V., Ramesh, A., & Ramesh, A. (2017). Healthcare waste disposal strategy selection using grey-AHP approach, Benchmarking: An International Journal, 24(3), 735-749.
Torabi, S. A., & Hassini, E. (2008). An interactive possibilistic programming approach for multiple objective supply chain master planning, Fuzzy sets and systems, 159(2), 193-214.
Wichapa, N., & Khokhajaikiat, P. (2018). Solving a multi-objective location routing problem for infectious waste disposal using hybrid goal programming and hybrid genetic algorithm, International Journal of Industrial Engineering Computations, 9(1), 75-98.
Zimmermann, H. J. (1978). Fuzzy programming and linear programming with several objective functions, Fuzzy sets and systems, 1(1), 45-55.
 
Joghtaei, M. Mahmoodian, V., Fazli, M. & Bozorgi-Amirai, A. (2016). A Multi Objective Location-Routing Model for Treatment, Recycling and Disposal Centers of Hospital Wastes. International Journal of Industrial Engineering & Production Management, 27(2), 262-274. [In Persian].