نگاشت عوامل موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد ، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22054/jims.2021.54482.2528

چکیده

مطالعات نشان می‌دهد که در زمینه بکارگیری اینترنت اشیاء در زنجیره تامین محصولات کشاورزی به ویژه در حوزه‌ کنترل کیفیت و در بخش لجستیک، کمبودهایی وجود دارد و پژوهشگران می‌توانند از طریق مدل‌سازی و بهینه‌سازی، شکاف‌های نظری موجود در این زمینه را پوشش دهند. لذا، هدف این پژوهش شناسایی مهمترین مقوله‌های موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندم و تبیین نحوه ارتباط بین این مقوله‌ها و در قالب نقشه مضمون است. برای این منظور، مقاله حاضر با استفاده از روش‌شناسی مرور نظام‌مند و روش فراترکیب و با جستجوی پایگاه‌های استنادی وب آو ساینس و اسکوپوس، به جمع‌آوری اطلاعات و کدگذاری آنها می‌پردازد و برای این هدف از رویه کدگذاری نظریه داده بنیاد بهره‌ می‌برد. در نهایت، نتایج حاصل از فراترکیب منجر به شناسایی و استخراج 3 مقوله کلان؛ فناوری اینترنت اشیاء، مقوله اصلی (ذخیره‌سازی مبتنی بر اینترنت اشیاء)، و نتایج و پیامدهای بکارگیری اینترنت اشیاء گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping Factor Affecting IoT Deployment in Storage Sector of Wheat Supply Chain: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rajabzadeh 1
  • Shaban Elahi 2
  • Alireza Hasanzadeh 3
  • Mohammad mehrain 4
2 Associate Prof. in Information Technology Management, Management and Economy School, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Prof. in Information Technology Management, Management and Economy School, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Prof. in Management, Management and Economy School, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Studies show that there are shortcomings in the deployment of the Internet of Things (IoT) in the supply chain of agricultural products, especially in the field of quality control in the logistics sector, and researchers can model the existing theoretical gaps through modeling and optimization. Therefore, the purpose of this paper is to identify the most important categories affecting the deployment of the Internet of Things in the wheat supply chain storage sector and explain and mapping the relationship between these categories. For this purpose, the present article uses systematic review methodology and meta-synthesis method by searching Web of Science and Scopus citation databases. Then, the grounded theory coding procedures were used to determine categories and themes. Finally, the results of meta-synthesis lead to the identification and extraction of 3 macro categories; Internet of Things technology, the main category (IoT-based storage), and the results and consequences of Internet of Things deployment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Wheat
  • IoT
  • Systematic Literature Review
  • meta-synthesis