دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 6 (1386)
دوره 5 (1385)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفةهای گمرکی مطالعة موردی با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم

علی محقر؛ یونس جبارزاده؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ نیما مختارزاده

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، صفحه 1-19

چکیده
  در دنیای امروز، با توجه به حرکت دنیا به سمت و سوی جهانی شدن و همچنین فرامرزی شدن سازمانها وبازارهای فروش مرتبط با محصولات آن ها، لازمة بقا و موفقیت در دنیای رقابتی امروزی، به توانایی تولیدات داخلیدر رقابت با محصولات خارجی مشابه در بازارهای داخلی و خارجی وابسته است. حال با توجه به تأثیر قیمت، کیفیتو موارد دیگر، بر انتخاب و خرید مشتریان، ...  بیشتر

ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن تحلیل سلسله مراتبی ) BSC-AHP

اکبر عالم تبریز؛ امیر سالار محمدی؛ میر سامان پیشوایی

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، صفحه 21-40

چکیده
  توسعة صنایع با محوریت منافع اقتصادی باعث به وجود آمدن آسیبهایی در حوزههایمحیطزیست و اجتماع شده. این نگرانیها موجب پیدایش مفهومی سهبعدی از توسعة بر پایه اقتصاد،نامیده میشود. یکی از صنایعی که همواره به » توسعة پایدار « محیطزیست و اجتماع شده است کهکرات از محصولات آن استفاده می شود، صنعت معدن است. استخراج و استحصال مواد معدنی باچالش ...  بیشتر

انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/DEMATEL

علیرضا علی نژاد؛ کاووس سیمیاری

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، صفحه 41-60

چکیده
  یکی از مسائل مهم در مبحث مدیریت پروژه، انتخاب سبد بهینه پروژه است. مسئلة انتخاب پروژهو فعالیت های وابسته به آن، یکی از فعالیت های مهم در بسیاری از سازمان ها، به ویژه شرکت هایپیمانکاری و شرکت های پروژه محور عمرانی می باشد. مسئله انتخاب پروژه، یک فعالیت دوره ایبرای انتخاب یک پورتفولیوی مناسب از میان پروژه های پیشنهادی یا پروژه های در ...  بیشتر

تحلیل رقابت جویی و انتخاب استراتژی رقابتی مبتنی بر مدل نیروهای رقابتی پورتر، تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل پوششی داده

صدیقه خورشید؛ صمد نوجوان

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، صفحه 61-97

چکیده
  رقابت جویی در مرکز و هستة کسب و کارها در اقتصاد بازار قرار دارد، و به معنای توانایی و کارکرد یکشرکت و بخش فرعی برای فروش و عرضة محصولات و یا خدمات در یک بازار مشخص است. مدل نیروهایرقابتی "پورتر"، یکی از مدل های شناخته شده برای تحلیل رقابت جویی شرکت ها است، که برای توسعة وتدوین استراتژی رقابتی به منظور افزایش حاشیه رقابتی آن ها به کار ...  بیشتر

ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی

سید عبدالله رضوی؛ محمد جواد رزمی؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی اکبر ناجی میدانی

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، صفحه 99-118

چکیده
  در این مقاله به منظور ارزیابی کارایی صنعت خودرو در ایران، یک تابع تولید مرزی تصادفی بااستفاده از داده های تلفیقی چهار شرکت بزرگ خودروساز، برآورد شده است. تابع تولید از نوعکاب  داگلاس با دو نهادة نیروی کار و سرمایه و به شکل خطی لگاریتمی در نظر گرفته شده و بهمنظور تفکیک اثرات خارج از کنترل بنگاه ها برناکارایی آن ها مدل اثرات تصادفی ...  بیشتر

تغییرات ساختاری و تأثیر آن بر اشتغال صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران

محمد قلی یوسفی؛ حمید آماده؛ طاهره کریمی دستنایی

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، صفحه 119-136

چکیده
  هدف این مقاله بررسی تأثیر تغییرات ساختاری بر اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران بوده است.شاخص های عملکرد رشد و تغییرات ساختاری برای صنایع بزرگ با کدهای بین المللی ISIC دورقمیبرای سال های 8831 8811 محاسبه شده و سپس با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی تاثیر تغییرات -ساختاری بر اشتغال صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که صنایع ...  بیشتر

مدل سنجش کیفیت خدمات فنی ارائه شده به صنایع پایین دستی پتروشیمی در مهندسی فروش

میر علی سید نقوی؛ محمد مهدی بحرالعلوم

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، صفحه 137-158

چکیده
  یکی از عوامل کلیدی مؤثر در ایجاد تمایز و پیشی گرفتن از رقبا، ارائة مستمر کیفیت برتر بهمشتریان است. رمز موفقیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به کیفیت خدمت بر آورده شده و یاحتی از آن ها پیشی گرفته شود. با توجه به اهمیت کیفیت خدمات در موفقیت سازمان های امروز،هدف از این مقاله، بررسی ابعاد مؤثر بر کیفیت خدمات فنی واحد مهندسی فروش شرکت بازرگانیپتروشیمی، ...  بیشتر