دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 1-158 
5. ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی

صفحه 99-118

سید عبدالله رضوی؛ محمد جواد رزمی؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی اکبر ناجی میدانی