تغییرات ساختاری و تأثیر آن بر اشتغال صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر تغییرات ساختاری بر اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران بوده است.
شاخص های عملکرد رشد و تغییرات ساختاری برای صنایع بزرگ با کدهای بین المللی ISIC دورقمی
برای سال های 8831 8811 محاسبه شده و سپس با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی تاثیر تغییرات -
ساختاری بر اشتغال صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که صنایع ایران را
می توان به سه دسته مجزا تفکیک نمود.گروه اول صنایع نسبتاً کوچکی هستند که معمولاً درتملک
بخش خصوصی بوده و سهم بالایی در اشتغال صنعتی ایران دارند.گروه دوم را صنایع بزرگ و سنگین
تشکیل می دهند که اغلب کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام و یا کالاهای واسطه ای تولید می کنند.
اما گروه سوم را صنایع متوسط تشکیل می دهند که مالکیت عمومی یا خصوصی دارند، اغلب از
تکنولوژی نسبتاً بالا استفاده می کنند و اشتغال زایی آنها به نسبت پایین بوده است. بررسی تخمین
رگرسیون نشان می دهد که بر طبق انتظار افزایش بهره وری نیروی کار بر اشتغال صنعتی اثر منفی و
معکوس داشته است اما اثر تغییرات ساختاری بر اشتغال صنایع کارخانه ای در ایران مثبت بوده است.
بدین معنی که اشتغالزائی صنایع پویا از اشتغال زدائی صنایع ایستا بیشتر بوده است درنتیجه تغییرات
ساختاری به طور هم جهت بر اشتغال صنعتی در ایران اثر مثبت گذاشته است.
طبقه بندی JEL : J24,O14,O33,O40

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Changes in Manufacturing and its Impact on Employment generation in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad gholi yousefi
  • hamid amadeh
  • tahere karimi dastenaei
چکیده [English]

In this Paper we have used various indices to describe the characteristics of Iran Manufacturing Industries during 1995-2009.We have also estimated empirically the Impact of structural changes on employment generation. The result show that structural changes in output and employment of Iran Manufacturing Industries have been accompanied by a movement away light and consumer non -durables such as Food and Textiles, towards heavy and Capital goods industries producing consumer durables, capital and Intermediate goods. The shift has been basically from low to high labor productive Industries. Our empirical Model too has shown a significant impact of structural changes on employment generation on Manufacturing Industries in Iran. The finding shows that the decrease in the employment share of industries such as Textiles and Food industries have been overcompensated by increase in the employment of electrical and non electrical machineries and transport equipments, indicating the tendencies of manufacturing industries move towards energy intensive and resource based industries such as chemicals and petrochemicals and oil refineries, Machineries and transport equipments.
JEL Classification: J24, O14, O33, O40

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Changes
  • Manufacturing Industries
  • Emplyment Generation
.3 مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر سال های 1331 الی
.1388
2. Hughes ,Halen, “Industrialization and Development” A Stock Taking, Industry and Development,No.2,UNIDO, NewYork, PP.1-27, 1978
3. Bryce, Murry, D, Industrial Development: A Guide For Accelerating Economic Growth, New York, McGraw Book Company, 1960.
4. Lucas Robert E, Jr "On The Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary Economics,Vol.22, (1988).
5. UNIDD, Industry in the 1990s: Structural change and Interdependence, UN, New York, 1980.
6. Syrquin, M, Industrialization and Growth, Paper Submitted to the New Delhi,1986.
7. Devine,P,J,Lee,N,Jones,R.M and Tyson, W.J, An Introduction to Industrial Economics,3rd ed. London, Allen &Unwin,P26,1976.
8. Ros, Jaime, Development Theory and the Economics of Growth, Ann
Arbor, Michigan: University of Michigan Press, 2000.
9. Fisher, A.G.B, Primary, Secondary and Tertiary Production, Economic Record 15, June, 24–38, 1939.
10. Clark, Colin, the Conditions of Economic Progress, Macmillan, London, 1957.
11. Chenery, H. B., and M. Syrquin, Patterns of Development, 1957–1970. Oxford University Press, London. , 1975.
12. [11]: Chenery, Hollis B and Lance Taylor, Development patterns among
countries and over Time: The Review of Economics an Statistics, vol. 50, No. 4, pp. 391- 416, 1968.
13. Kuznets, Simon, Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread, New Haven, Connecticut: Yale University Press, 966.
14. Rada, Codrina, and Lance Taylor, Developing and transition economies in the late20th century: diverging growth rates, economic structures, and sources of demand. Background paper prepared for the World Economic and Social Survey 2006: Diverging Growth and Development. 2006.
15. Yousefi, Mohammadgholi, Industrialization and Trade Policies of OPEC Countries, Deep and Deep Publishers, New Delhi1994.
16. Baumol, W.J., Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis. The American Economic Review 57, 415-426,1968.
17. Orley Ashenfelter, Angus Deaton and Gary Soon Collecting Panel Data in Developing Countries: Does it Make sense?, World Bank, Living Standards Masurement Study Working Papere No.23,January, 1986.
تغییرات ساختاری و تاثیر آن بر اشتغال... 011
18. Harris, M. and Mátyás, L., The Econometrics of Gravity Models, Melbourne Institute Working Paper No. 5/98, 1998.
19. Greene, W. (1999). Econometric Analysis, 3rd edition, Prentice Hall.
20. Davies, A. and Lahiri, K., "Re-examining the Rational Expectations Hypothesis Using Panel Data on Multi-Period Forecasts," Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models, Cambridge University Press, 2000.
21. Hsiao, Cheng. Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, 2003.
22. Frees, E., Longitudinal and Panel Data, Cambridge University Press, 2004.
23. Arellano, M., Bond, S, Some tests of specification for panel data: Monte
Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies 58, PP 277_/297, 1991.
24. Peneder, M., Industrial Structure and Aggregate Growth, WIFO Working Papers 182, Vienna. 2002c.