نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد،گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد ، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

نظر به اهمیت تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در جهت تامین سرمایه در گردش و سودآوری آنها، این تحقیق به ارائه یک مدل ریاضی برای تامین مالی این شرکتها به روش فاکتورینگ در زنجیره تامین پرداخته است. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوه های مهم تأمین مالی در دنیای تجارت بوده که بیشتر در مورد شرکتهای کوچک و متوسط کاربرد دارد. لذا این تحقیق با در نظر گرفتن رابطه شرکت با بانک، تامین کنندگان و خریداران مبتنی بر یکپارچگی جریانات مالی و فیزیکی در زنجیره تامین به تامین مالی شرکت مورد نظر به روش مذکور پرداخته است. به منظور تحلیل روایی روشهای تامین مالی، اهداف ، پارامترها و متغیرهای مهم در مدلسازی از دیدگاه خبرگان مبتنی بر شاخص نسبت روایی محتوایی استفاده شده است. اهداف مدل سازی، حداکثر سازی سود و رسیدن به نقدینگی مطلوب در دوره های زمانی بوده و به منظور حل مدل از برنامه ریزی آرمانی و به منظور پوشش شرایط عدم قطعیت از برنامه ریزی بازه ای استفاده شده است. در نهایت مدل با استفاده از نرم افزار GAMS و حل کننده CPLEX حل شده و نتایج حاصل علاوه بر پیشنهاد جریانات مناسب مالی و فیزیکی در زنجیره تامین، یک برنامه مناسب تامین مالی به روش فاکتورینگ به شرکت کوچک و متوسط تولیدی در جهت تامین نقدینگی لازم در هر دوره و افزایش سودآوری پیشنهاد نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a Mathematical Model for Financing Small and Medium-Sized Manufacturing Enterprises (SMEs) in the Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Ali Khatami Firouzabadi 1
  • Hamid Moradi 2
  • Kamran Feizi 3

1 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Ph.D. Candidate in Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Given the importance of financing small and medium-sized manufacturing companies in order to provide working capital and their profitability, this study has presented a mathematical model for financing these companies by factoring in the supply chain. Factoring is one of the most important ways to finance the business world, especially for small and medium-sized enterprises. Therefore, considering the relationship between the enterprise and the bank, suppliers and buyers based on the integration of financial and physical flows in the supply chain, this research has financed the enterprise in the above-mentioned method. In order to analyze the validity of financing methods, goals, parameters and important variables in modeling, the perspective of experts based on the index of content validity ratio has been used. The goals of modeling are to maximize profits and achieve the desired liquidity in time periods, and in order to solve the model, goal programming has been used and in order to cover uncertainty conditions, interval programming has been used. Finally, the model was solved using GAMS software and CPLEX solver, and the results, in addition to proposing appropriate financial and physical flows in the supply chain, have proposed an appropriate factoring financing program to small and medium-sized manufacturing enterprises to provide the necessary liquidity in each period and increase profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertain mathematical programming. Financing
  • Manufacturing SMEs
  • Supply chain
ابوذرجمهری، شهریار و کریمی، آصف. (1392). تحلیل موانع تامین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط. توسعه کارآفرینی، 6(1)،  ص 125-144.
حاجی زاده، ابراهیم و اصغری، محمد. (1390).  روش­های تحلیل­های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی. انتشارات جهاد دانشگاهی. چاپ اول.
دانایی فرد، حسن.، الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. (1383). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. چاپ اول، تهران، اشراقی، صفار.
سلطانی، زهرا.، خوشنود، زهرا و اکبری آلاشتی، زهرا. (1390). سازوکارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط. پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش پژوهشی.
صدری نیا، محمد.، میر اسد، سمانه و وروانی، محسن. (1388). روشهای مختلف تامین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط در مراحل مختلف دوره عمر. رشد فناوری، 19.www.sid.ir.
طالقانی، محمد.، صیادمنش، شادی و کاویانی، میثم. (1392). تأمین مالی زنجیره تأمین ( SCF) به عنوان روشی نوین در تأمین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط ( SMEs ) .  نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تهران، مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما.
فتح اله، مهدی و نجفی، مهدی. (1395). توسعه الگوی مدیریت مالی زنجیره تامین و تامین مالی زنجیره­ای. پژوهش­های مهندسی صنایع در سیستم­های تولید، 4(9)، ص ص 257-269 .
فیضی چکاپ، غلام­نبی و درزی، علی. (1393). ماهیت حقوقی قراردادهای تامین مالی فاکتورینگ (مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا، انگلیس، فرانسه و ایران). مطالعات حقوق تطبیقی، 5(2)، ص­ص 509-533.
کاردان، بهزاد.، ودیعی نوقابی، محمد حسین و رستمی، امین. (1394). کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی. چشم انداز مدیریت صنعتی، 5(20)،  ص ص 119-141.
کلانتری، محدثه.، پیشوایی میر، سامان و یعقوبی، سعید. (1394). یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای یکپارچه سازی جریان مالی و فیزیکی در برنامه ریزی اصلی زنجیره تأمین. چشم انداز مدیریت صنعتی، 19، ص­ص 31-9.
محمدی مزرعه شاهی، زهرا. (1395). مطالعات تطبیقی تامین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه تایلند. بررسی مسائل روز اقتصاد ایران، معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 1.
محمدی، علی.، خلیفه، مجتبی.، عباسی، عباس.، علیمحمدلو، مسلم و اقتصادی فرد، محمود. (1396).  طراحی زنجیره تأمین و یکپارچه سازی رویکردهای مالی و عملیاتی. چشم انداز مدیریت صنعتی، 2، ص­ص  139-168.
مولایی، محمد. (1382). ارزیابی عوامل موثر بر سودآوری و عملکرد صنایع کوچک و متوسط در ایران. رساله دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
نوری، روح الله.، فتحی، سعید و  یگانه، لیلا. (1395). شناسایی علل مشکلات تأمین سرمایۀ درگردش در شرکت­های کوچک و متوسط کشور.  مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3 (14).
 
References
Badell, M., Guillén, G., & Puigjaner, L. (2007). Empowering financial tradeoff with joint financial and supply chain planning models. Mathematical and Computer Modelling, 46(1–2), pp.12–23.
Bertel, S., Fenies, P., & Roux, O. (2008). Optimal cash flow and operational planning in a company supply chain. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 21(4), pp.440–454.
Chen,S., Murata,T. (2016). Decision-Making of Supply Chain Finance, based on Inventory Financing Procedure under Default Risk and Market Risk. Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists , 2(16-18).
Comelli, M., Féniès, P. & Tchernev, N. (2008). A combined financial and physical flows evaluation for logistic process and tactical production planning: Application in a company supply chain. International Journal of Production Economics, 112(1), pp.77–95.
Durugbo, C., Tiwari, A., & Alcock, J. (2013). Modelling information flow for organisations: A review of approaches and future challenges. International Journal of Information Management, 33, pp. 597– 610.
Gelsomino, L. M., De, Boer. D., R., Steeman, M., & Perego, A. (2018). An optimisation strategy for concurrent Supply Chain Finance schemes. Journal of Purchasing and Supply Management, https://doi.org/10.1016/j.pursup.2018.07.004.
Guillén, G., Badell, M., &  Puigjaner, L. (2007). A holistic framework for short-term supply chain management integrating production and corporate financial planning. International Journal of Production Economics, 106(1), pp.288–306.
Gupta, S. & Dutta, K. (2011). Modeling of financial supply chain. European Journal of Operational Research, 211(1), pp.47–56.
Hahn, G.J. & Kuhn, H. (2012a). Simultaneous investment, operations, and financial planning in supply chains: A value-based optimization approach. International Journal of Production Economics, 140(2), pp.559–569.
Hahn, G.J. & Kuhn, H. (2012b). Value-based performance and risk management in supply chains: A robust optimization approach. International Journal of Production Economics, 139(1), pp.135–144.
Hammami, R., Frein, Y., & Hadj-Alouane, A.B. (2009). A strategic-tactical model for the supply chain design in the delocalization context: mathematical formulation and acasestudy. International Journal of Production Economics, 122(1), 351–365.
Laínez, J. M., Puigjaner, L., & Reklaitis, G. V. (2009). Financial and financial engineering considerations in supply chain and product development pipeline management. Computers and Chemical Engineering, 33, pp. 1999-2011.
Laínez, J. M., Reklaitis, G. V., & Puigjaner, L. (2010). Linking marketing and supply chain models for improved business strategic decision support. Computers and Chemical Engineering, 34, pp.2107–2117.
Liao, G. Z., Zhao, J. X., & Feng,Z.(2015), Analysis on supply chain finance accounts receivable financing mode game. International Conference on Education, Management, Commerce and Society
Liu, Z., & Cruz, J.M., )2012(. Supply chain networks with corporate financial risks and trade credits under economic uncertainty. International Journal of Production Economics, 137(1), pp.55–67.
Longinidis, P., & Georgiadis, M.C., (2011). Integration of Financial Statement Analysis in the Optimal Design of Supply Chain Networks Under Demand Uncertainty. International Journal of Production Economics, 129,pp. 262–276.
Luo, W., & Shang, K. (2013). Managing inventory for entrepreneurial firms with trade credit and payment defaults. working paper, IESE Business School, University of Navarra, Barcelona, Spain.
Luo, W. (2013). Managing Material and Financial Flows in Supply Chains. Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Department of Business Administration in the Graduate School of Duke University.
Melo, M. T., Nickel, S., & Saldanha-da-Gama, F. (2009). Facility location and supply chain management—a review. European Journal of Operational Research, 196(2), pp. 401–412.
More, D. & Basu, P. (2013). Challenges of supply chain finance: A detailed study and a hierarchical model based on the experiences of an Indian firm. Business Process Management Journal, 19(4), pp.624–647.
Moussawi-Haidar, L., & Jaber, M. Y. (2013). A joint model for cash and inventory management for a retailer under delay in payments. Computers & Industrial Engineering, 66,pp. 758-767
Papageorgiou, L.G. (2009).Supply chain optimization for the process industries: advances and opportunities. Computers and Chemical Engineering, 33(12), pp. 1931–1938.
Peng , Juan., & Zhou, Zhili. (2019).Working capital optimization in a supply chain perspective. European Journal of Operational Research ,277 , pp. 846–856. www.elsevier.com/locate/ejor.
Protopappa-Sieke, M., & Seifert, R.W. (2010). Interrelating operational and financial performance measurements. European Journal of Operational Research, 204, pp. 439-48.
Ramezani, M., Kimiagari, A. M., & Karimi, B. (2014). Closed-loop supply chain network design: a financial approach. Applied Mathematical Modeling, 38(15-16), pp. 4099-4119.
Razavi Hajiagha. S.H., Amoozad, M. H., & Sadat H. S.,(2013). A multi-objective programming approach to solve grey linear programming. Kybernetes, 42 ( 3), pp. 482-496.
Rushinek, A., & Rushinek, S.F. (1987). Using financial ratios to predict in solvency. Journal of Business Research, 15(1), 93–100.
Serrano, A.L. (2016). Supply chain finance for small and medium sized enterprises: the case of reverse factoring. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46(4), doi:10.1108/IJPDLM-07-2014-0165
Sodhi, M.S., & Tang, C.S. (2009). Modeling supply-chain planning under demand uncertainty using stochastic programming: a survey motivated by asset-liability management. International Journal of Production Economics, 121(2), pp.728–738.
Su, Y., & Zhong, B. (2017). Supply Chain Finance Decision Analysis with a Partial Credit Guarantee Contract. Journal of Applied Mathematics and Physics, 5, pp. 1355-1369, http://www.scirp.org/journal/jamp.
Vafa A, H., & Torabi, S. A.(2017). Integrated Material-Financial Supply Chain Master Planning under Mixed Uncertainty. Information Sciences, doi: 10.1016/j.ins.2017.09.045
Wuttke, D., Blome, C., & Henke, M. (2013). Focusing the financial flow of supply chains: An empirical investigation of financial supply chain management. Production Economics, 145, pp.773–789
Zhao, L., & Huchzermeier, A. (2015). Operations-finance interface models: A literature review and Framework. European Journal of Operational Research, 10, pp.1016-1044.
Zhu, Y., Zhou, L ., Xie, C., Wang, G. J., Nguyen, T.V. (2019). Forecasting SMEs' credit risk in supply chain finance with an enhanced hybrid ensemble machine learning approach. International Journal of Production Economics, 211, pp.22-33, www.elsevier.com/locate/ijpe.
 
Bouzarjomehri, S., & Karimi, A. (2013). Analysis of financing barriers for small and medium enterprises. Entrepreneurship Development, 6 (1), pp. 125-144. [In Persian].
Hajizadeh, E., &  Asghari, M. (2011). Methods of statistical analysis with a view to research methods in biological and health sciences. University Jahad Publications. First Edition. [In Persian].
Danaeifard, H., Alvani, S. M., & Azar., A. (2004). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. First Edition, Tehran, Ishraqi, Saffar. [In Persian].
Soltani, Z., Khoshnood, Z., & Akbari Alashti, Z. (2011). Financing mechanisms for small and medium enterprises. Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Research Report. [In Persian].
Sadrinia, M., Mir Asad, S., & Varvani, M. (2009). Different methods of financing small and medium enterprises in different stages of life. Technology growth, 19.www.sid.ir. [In Persian].
Taleghani, M., Sayadmanesh, S., & Kaviani, M., (2013). Supply Chain Financing (SCF) as a New Way of Financing Small and Medium Enterprises (SMEs). First National Conference on Monetary and Banking Management Development, Tehran, International Conference Center of Radio and Television. [In Persian].
Fathollah, M., & Najafi, M. (2016). Development of supply chain financial management model and chain financing. Industrial Engineering Research in Production Systems, 4 (9), pp. 257-269. [In Persian].
Feizi Chekap, G., & Darzi, A. (2014). The legal nature of factoring financing agreements (a comparative study of US, British, French and Iranian law). Comparative Law Studies, 5 (2), pp. 509-533. [In Persian].
Kardan, B., Wadi'i, M. H., & Rostami, A. (2015). Application of fuzzy regression to explain the relationship between supply chain management and financial performance. Industrial Management Perspectives, 5 (20), pp. 119-141. [In Persian].
Kalantari, M., Pishvaei Mir, S., & Yaghoubi, S. (2015). A multi-objective optimization model for integrating financial and physical flow in core supply chain planning. Industrial Management Perspectives, 19, pp. 31-9. [In Persian].
Mohammadi Mazrae Shahi, Z. (1395). Comparative studies of financing of small and medium enterprises in the world; Experience Thailand. Investigating the issues of Iran's economy day, economic deputy of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, 1. [In Persian].
Mohammadi, A., Khalifa, M., Abbasi, A., Alim Mohammadlou, M., & Eghtesadi Fard, M. (2017). Supply chain design and integration of financial and operational approaches. Industrial Management Perspective, 2, pp. 139-168. [In Persian].
Molaei, M. (2013). Evaluation of factors affecting the profitability and performance of small and medium industries in Iran. Doctoral dissertation, Tarbiat Modares University. [In Persian].
Nouri, R., Fathi, S., & Yeganeh, L. (2016). Identifying the causes of working capital financing problems in small and medium-sized companies in the country. Asset Management and Financing, 3 (14). [In Persia