مدلی ریاضی برای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در زنجیره تامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد،گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد ، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/jims.2021.49211.2429

چکیده

نظر به اهمیت تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در جهت تامین سرمایه در گردش و سودآوری آنها، این تحقیق به ارائه یک مدل ریاضی برای تامین مالی این شرکتها به روش فاکتورینگ در زنجیره تامین پرداخته است. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوه های مهم تأمین مالی در دنیای تجارت بوده که بیشتر در مورد شرکتهای کوچک و متوسط کاربرد دارد. لذا این تحقیق با در نظر گرفتن رابطه شرکت با بانک، تامین کنندگان و خریداران مبتنی بر یکپارچگی جریانات مالی و فیزیکی در زنجیره تامین به تامین مالی شرکت مورد نظر به روش مذکور پرداخته است. به منظور تحلیل روایی روشهای تامین مالی، اهداف ، پارامترها و متغیرهای مهم در مدلسازی از دیدگاه خبرگان مبتنی بر شاخص نسبت روایی محتوایی استفاده شده است. اهداف مدل سازی، حداکثر سازی سود و رسیدن به نقدینگی مطلوب در دوره های زمانی بوده و به منظور حل مدل از برنامه ریزی آرمانی و به منظور پوشش شرایط عدم قطعیت از برنامه ریزی بازه ای استفاده شده است. در نهایت مدل با استفاده از نرم افزار GAMS و حل کننده CPLEX حل شده و نتایج حاصل علاوه بر پیشنهاد جریانات مناسب مالی و فیزیکی در زنجیره تامین، یک برنامه مناسب تامین مالی به روش فاکتورینگ به شرکت کوچک و متوسط تولیدی در جهت تامین نقدینگی لازم در هر دوره و افزایش سودآوری پیشنهاد نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Mathematical Model for Financing Small and Medium-Sized Manufacturing Enterprises (SMEs) in the Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Ali Khatami Firouzabadi 1
  • Hamid Moradi 2
  • Kamran Feizi 3
1 Member of Faculty, Allameh Tabataba'i University Business School (ATUBS)
2 Faculty of management and Accounting. Allameh Tabatabai University. Tehran. Iran
3 Member of Faculty. Allameh Tabataba’i University. Business school ,Tehran. Iran
چکیده [English]

Given the importance of financing small and medium-sized manufacturing companies in order to provide working capital and their profitability, this study has presented a mathematical model for financing these companies by factoring in the supply chain. Factoring is one of the most important ways to finance the business world, especially for small and medium-sized enterprises. Therefore, considering the relationship between the enterprise and the bank, suppliers and buyers based on the integration of financial and physical flows in the supply chain, this research has financed the enterprise in the above-mentioned method. In order to analyze the validity of financing methods, goals, parameters and important variables in modeling, the perspective of experts based on the index of content validity ratio has been used. The goals of modeling are to maximize profits and achieve the desired liquidity in time periods, and in order to solve the model, goal programming has been used and in order to cover uncertainty conditions, interval programming has been used. Finally, the model was solved using GAMS software and CPLEX solver, and the results, in addition to proposing appropriate financial and physical flows in the supply chain, have proposed an appropriate factoring financing program to small and medium-sized manufacturing enterprises to provide the necessary liquidity in each period and increase profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertain mathematical programming. Financing
  • Manufacturing SMEs
  • Supply Chain