نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت صنعتی،‌ واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،‌تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

به دلیل اشاعه رفتار خرید آنی در مصرف‌کنندگان، مطالعات دانشگاهی آن طی یک دهه اخیر افزایش‌یافته است. به این دلیل که در فروشگاه-های بزرگ بایستی میزان فروش بالا باشد، لذا بررسی رفتار مصرف‌کننده در خرید آنی نیز باید موردتوجه محققان و مدیران فروشگاه‌ها قرار گیرد. هدف از انجام مقاله حاضر شبیه‌سازی عامل بنیان رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان (مشتریان)، با در نظر گرفتن عامل‌های تخفیف، زمان مطلوب حضور مشتری در خرید از سوی مدیر فروشگاه و یادگیری مصرف‌کننده از خریدهای قبلی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 15 نفر اساتید دانشگاهی مسلّط به مباحث بازاریابی و خریدآنی است. پژوهش حاضر از حیث هدف اجرایی و از نظر نوع داده‌ها و روش مدل‌سازی، ریاضی و با بررسی واقعیت موجود از رفتار خرید مصرف‌کننده، به توسعه مدل‌های خرید آنی تحت محیط شبیه‌سازی مدل عامل بنیان با استفاده از نرم‌افزار نت لگو پرداخته است. پس از مرور مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش، 5 بُعد و هفده شاخص با روش غربالگری فازی شناسایی شده است. نتایج نشان داد، عامل‌های در نظر گرفته شده در این پژوهش رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان را به عنوان یک آنالیز اقتصادی و بر پایه روابط بین مصرف‌کنندگان و ارتباط بین مشتری- محصول به خوبی توصیف می‌نماید که این نهاده، با شبیه‌سازی رفتار مشتریان در هنگام خرید، تلاش

می‌نماید اطلاعات ارزشمندی برای مدیران، صاحبان سهام و تصمیم‌گیران فروشگاه‌های بزرگ فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Agent-Based Simulation Consumer Behavior in Impulse Buying

نویسندگان [English]

  • Salman Abbasi Siar 1
  • Mohammad Ali Keramati 2
  • MohammadReza Motadel 3

1 Ph.D Student, Department of Industrial Management, ‌ Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Because of the dissemination of impulse buying behavior in consumers its academic studies have increased over the last decade. Because in large stores, sales have to be increased, the behavior of consumers in impulse buying to be taken into account by the researchers and managers of the stores. The purpose of this paper is agent–based simulation impulse buying behavior consumer (customers) considering the discount, the optimal time of customer presence in stores from the point of view the store managers and learning from previous buying. The population and the statistical sample of the present study include 15 academic professors who are expert in impulse buying and marketing topics. The present study is executive in terms of purpose. It is mathematical in terms of data type and modeling method. This model examines the existing reality of consumer buying behavior to develop impulse buying models in the agent-based simulation environment by Netlogo software. After reviewing the theoretical foundations and research background 5 dimensions and seventeen indicators have been identified by fuzzy screening method. The results showed that the factors considered in this study describe the impulse buying behavior of consumers as an economic analysis based on consumer relations and customer-product relationship. This achievement by simulating customer behavior at the time of purchase strives to provide valuable information for managers shareholders and store decision makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impulse Buying (IB)
  • Discount
  • . Consumer Behavior (CB)
  • Learning
  • Agent-Based Simulation (ABS)
آذر، عادل، مشایخی، مهدی، امیری، مجتبی و صفری، حسین. (1400). طراحی مدل زنجیره فولاد و برآورد میزان مصرف با رویکرد مدل‌سازی عامل بنیان. نشریه چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 11(1)، 52-33.
آذر، عادل و فرجی، حجت. (1389). علم مدیریت فازی. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر. 212-205.
اسماعیل‌زاده، ‌علی، امرایی، ‌حافظ،  قلیپور،  ‌سارا و مقدم، ‌آرش. (1396). تأثیر جو و طراحی چیدمان فروشگاه‌های اینترنتی، بر رفتار خرید آنی آنلاین مشتریان. مدیریت بازرگانی، 9(2). 232-213.
اصفهانی، میر ابراهیم، حدادیان، علیرضا و رحیمی زاده، حسنا. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد(مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما). تحقیقات بازاریابی نوین. 4(4)، 84-71.
‏امیری، ‌نازنین،  نوع‌پسند‌اصیل، ‌سید‌محمد و اکبری، ‌محسن. (1394). تأثیر باورهای مصرف‌کنندگان بر رفتار خرید آنی آن‌ها در محیط آنلاین. تحقیقات بازاریابی نوین، 5(3)، 34-21.
‏بحرینی زاد،منیژه، مقدم جزء، محبوبه. (1399). تأثیر مادی‌گرایی مصرف‌کننده بر خرید وسواسی، خرید ناگهانی و استفاده نادرست از کارت اعتباری. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، 13(7) 12-1.
‏بحرینی‌زاده، ‌منیژه و رجبی، ‌آزاده. (1395). سنجش تأثیر ادراک مصرف‌کننده از قابل استفاده بودن بسته‌بندی محصول، بر تصمیم خرید ناگهانی: با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر سطح پایین درگیری ذهنی مصرف‌کننده. تحقیقات بازاریابی نوین، 6(1)، 78-59.
‏حساسی، ‌نادر، سامنی، ‌سامان و توتونچی، ‌مینا. (1398). کاربرد منطق فازی در بررسی تأثیر عوامل بیرونی و درونی بر خرید ناگهانی. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 1 (3)، 75-63.
‏حساسی، ‌نادر، کرمی‌عالم، ‌صمد و کرمی‌عالم، ‌امید. (1397). بررسی انگیختگی برای خرید ناگهانی مشتریان شرکت شاهسوند زرین با استفاده از منطق فازی. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 2(4) 74-63.
‏سالار، ‌جمشید و ابوالفضلی، ‌سیدابوالفضل. (1392). بررسی تاثیر محیط فروشگاه بر خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 12(17)، 140-123.
‏سهرابی، ‌روح‌اله، صمدی، ‌عباس و یوسفی‌فرد، ‌ارسلان. (1393). طراحی و آزمون رفتار خرید ناگهانی مشتریان. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 6 (11)، 182-147.
‏عابدی، ‌بابک، عسگری، ‌ناصر، صفری، ‌حسین، اسد‌زاده، ‌احمد و رهنما، ‌افشین. (1394). نقش عوامل فردی، محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید آنی. مدیریت بازرگانی، 7 (1)، 144-127.
‏مهرگان، ‌محمد‌رضا، ابویی‌اردکان، ‌محمد، صادقی‌آرانی، ‌زهرا، نظری، ‌محسن و روزمند، ‌امید. (1395). شبیه سازی رفتار خرید ناگهانی در بازار: رویکرد مدل‌سازی مبتنی بر عامل. مدیریت فردا، 48(15)، 64-35.
‏ناطق‌پور، ‌ابوذر و اسدپور، ‌احمدعلی. (1395).شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خرید آنی در فروشگاه زنجیره‌ای تارا. پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 14(3)، 192-177.
‏نعامی، ‌عبداله، محمدی‌پور، ‌مجتبی و نقدی، ‌بهمن. (1396). بررسی رفتار خرید آنی مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای (مورد مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه). مدیریت کسب و کار، 9(34)، 138-119.
‏نیکبخت، ‌محمد‌جواد، مشبکی، ‌اصغر و خداداد‌حسینی، ‌سید‌حمید. (1394). بررسی تأثیر عوامل آنی گرایی خریدار و عوامل درون فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای. مدیریت بازرگانی، 7(4)، 1004-985.
References
Adelaar, T., Chang, S., Lancendorfer, K.M., Lee, B. & Morimoto, M. (2003). Effects of media formats on emotions and impulse buying intent. Journal of Information Technology, 18(4), 247–266.
Ahmad, M.B., Ali, H.F., Malik, M.S., Humayun, A.A. & Ahmad, S. (2019). Factors affecting impulsive buying behavior with mediating role of positive mood: An empirical study. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 8(1), 1-17.
Alvarez, B.A. & Casielles, R.V. (2005). Consumer evaluations of sales promotion: the effect on brand choice. european Journal of Marketing.
Antonides, G., Verhoef, P.C. & Van Aalst, M. (2002). Consumer perception and evaluation of waiting time: A field experiment. Journal of consumer psychology, 12 (3), 193–202.
Baumeister, R.F. (2002). Yielding to temptation: Self-control failure, impulsive purchasing, and consumer behavior. Journal of consumer research, 28 (4), 670–676.
Beatty, S.E. & Ferrell, M.E. (1998). Impulse buying: Modeling its precursors. Journal of retailing, 74 (2), 169–191.
Belk, R.W. (1975). Situational variables and consumer behavior. Journal of Consumer research, 2 (3), 157–164.
Bellenger, D.N., Robertson, D.H. & Hirschman, E.C. (1978). Impulse buying varies by product. Journal of advertising research, 18 (6), 15–18.
Blattberg, R.C., Briesch, R. & Fox, E.J. (1995). How promotions work. Marketing science. 14 (3_supplement), G122–G132.
Cakanlar, A. & Nguyen, T. (2019). The influence of culture on impulse buying. Journal of Consumer Marketing, 36 (1), 12-23.
Clover, V.T. (1950). Relative importance of impulse-buying in retail stores. Journal of marketing, 15 (1), 66–70.
Crawford, G. & Melewar, T.C. (2003). The importance of impulse purchasing behaviour in the international airport environment. Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review, 3 (1), 85–98.
Dawes, J. (2004). Assessing the impact of a very successful price promotion on brand, category and competitor sales. Journal of product & brand management, 3(15), 303-314.
Dawson, S. & Kim, M. (2009). External and internal trigger cues of impulse buying online. Direct Marketing: An International Journal. 3(1), 20-34.
Dickinson, H. (2006). We’re a nation of impatient shoppers. Marketing. 13.
Foxall, G.R. (2010a) Accounting for consumer choice: Inter-temporal decision making in behavioural perspective. Marketing Theory, 10 (4), 315–345.
Foxall, G.R. (2010b). Invitation to consumer behavior analysis. Journal of Organizational Behavior Management, 30 (2), 92–109.
Garrick, G. (1986). Spend Better Advertising Dollars, Not More, Advertising Research Foundation, in Electronic Media Workshop. [Online]. 1986 p.
Geiger, S. (2007). Exploring night-time grocery shopping behaviour. Journal of Retailing and Consumer Services, 14 (1), 24–34.
Gilbert, N. (2008). Agent-based models. Vol. 153. Sage Publications.
Hayat, K., Jianjun, Z., Zameer, H. & Iqbal, S. (2020). Understanding the influence of corporate social responsibility practices on impulse buying. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27 (3), 1454–1464.
Hayu, R., Surachman, S., Rofiq, A. & Rahayu, M. (2020). The effect of website quality and government regulations on online impulse buying behavior. Management Science Letters, 10 (5), 961–968.
Hoch, S.J. & Loewenstein, G.F. (1991). Time-inconsistent preferences and consumer self-control. Journal of consumer research, 17 (4), 492–507.
Hosseini, S.H., Zadeh, F.H., Shafiee, M.M. & Hajipour, E. (2020). The effect of price promotions on impulse buying: the mediating role of service innovation in fast moving consumer goods. International Journal of Business Information Systems, 33 (3), 320–336.
Iberahim, H., Zulkurnain, N.A.Z., Raja Ainal Shah, R.N.A. & Rosli, S.Q. (2019). Visual merchandising and customers’ impulse buying behavior: a case of a fashion specialty store. International Journal of Service Management and Sustainability (IJSMS), 4 (1), 1–24.
Kacen, J.J. & Lee, J.A. (2002). The influence of culture on consumer impulsive buying behavior. Journal of consumer psychology, 12 (2), 163–176.
Kollat, D.T. & Willett, R.P. (1967). Customer impulse purchasing behavior. Journal of marketing research, 4 (1), 21–31.
Lattin, J.M. & Bucklin, R.E. (1989). Reference effects of price and promotion on brand choice behavior. Journal of Marketing research, 26 (3), 299–310.
Li, F., Zhou, N., Nicholls, J.A.F., Zhuang, G. & Kranendonk, C. (2004). Interlinear or inscription? A comparative study of Chinese and American mall shoppers’ behavior. Journal of Consumer Marketing, 21 (1), 51-61.
Mathur, S. (2019). A Review of Impulse Buying Behavior: Definition & Affecting Factors. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 6270–275.
O’Donohue, W. & Ferguson, K.E. (2001). The psychology of BF Skinner. Sage.
Pierce, W.D. & Cheney, C.D. (2017). Behavior analysis and learning: A biobehavioral approach. Routledge.
Piron, F. (1991). Defining impulse purchasing. ACR North American Advances.
Plant, E.J. & Plant, M. (2005). A “leap in the dark?” Lessons for the United Kingdom from past extensions of bar opening hours. International Journal of Drug Policy, 16 (6), 363–368.
Poli, R., Kennedy, J. & Blackwell, T. (2007). Particle swarm optimization. Swarm intelligence, 1 (1), 33–57.
Rook, D.W. (1987). The buying impulse. Journal of consumer research, 14 (2), 189–199.
Rook, D.W. & Fisher, R.J. (1995). Normative influences on impulsive buying behavior. Journal of consumer research, 22 (3), 305–313.
Rook, D.W. & Hoch, S.J. (1985). Consuming impulses. ACR North American Advances, 12, 23-27.
Rugimbana, R., Donahay, B., Neal, C. & Polonsky, M.J. (2003). The role of social power relations in gift giving on Valentine’s Day. Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review, 3 (1), 63–73.
Sayre, S. & Horne, D. (1996). I shop, therefore I am: the role of possessions for self definition. Advances In Consumer Research, 23, 323-328.
Sermboonsang, R., Tansuhaj, P.S., Silpakit, C. & Chaisuwan, C. (2020). Mindfulness-based transformational learning for managing impulse buying. Journal of Education for Business, 95 (2), 129–137.
Verplanken, B. & Herabadi, A. (2001). Individual differences in impulse buying tendency: Feeling and no thinking. European Journal of personality, 15 (1_suppl), S71–S83.
Verplanken, B. & Sato, A. (2011). The psychology of impulse buying: An integrative self-regulation approach. Journal of Consumer Policy, 34 (2), 197–210.
Vohs, K.D. & Faber, R.J. (2007). Spent resources: Self-regulatory resource availability affects impulse buying. Journal of consumer research, 33 (4), 537–547.
WALKER, A.E. (1994). Consumer Psychology in Behavioural Perspective. By Gordon Foxall. London: Routledge. 1990.
Weinberg, P. & Gottwald, W. (1982). Impulsive consumer buying as a result of emotions. Journal of Business research, 10 (1), 43–57.
Wierenga, B. & Soethoudt, H. (2010). Sales promotions and channel coordination. Journal of the Academy of Marketing Science, 38 (3), 383–397.
Xiao, S.H. & Nicholson, M. (2013). A Multidisciplinary Cognitive Behavioural Framework of Impulse Buying: A Systematic Review of the Literature. International Journal of Management Reviews, 15 (3), 333–356.
Yani-de-Soriano, M.M. & Foxall, G.R. (2006). The emotional power of place: The fall and rise of dominance in retail research. Journal of Retailing and Consumer Services, 13 (6), 403–416.
Yusuf, J. Bin (2010). Ethical implications of sales promotion in Ghana: Islamic perspective. Journal of Islamic marketing, 1(3), 220-230.
Zafar, A.U., Qiu, J., Li, Y., Wang, J. & Shahzad, M. (2019). The impact of social media celebrities’ posts and contextual interactions on impulse buying in social commerce. Computers in Human Behavior, 106178.
Zheng, X., Men, J., Yang, F. & Gong, X. (2019). Understanding impulse buying in mobile commerce: An investigation into hedonic and utilitarian browsing. International Journal of Information Management, 48151–160.
 
In Persian
Azar, A., Mashayekhi, M., Amiri, M. & Safari, H. (2021). Modeling Steel Supply Chain and Estimating Its Consumption through ABM Methodology. Journal of Industrial Management Perspective, 11 (1), 33–52.
Azar, A., Faraji, H. (2010). Fuzzy Management Science. Mehraban Book Institute. 205-212.
Esmaeelzadeh, A., Amraee, H., Gholipoor, S. & Moghadam, A. (2017). The effect of the atmosphere and store layout and web design, online impulse buying behavior of customers. Journal of Business Management, 9 (2), 213–232.
Esfahani, M., Hadadian, A., Rahimizadeh, H. (2014). Evaluating Effective Factors on Impulse Buying at Chain Store in Mashhad:(Case Study: Poruma Chain Store). New Marketing Research Journal, 4(4), 71-84.
Amiri, N., Nopasand Asil, S., Akbari, M. (2015). The influence of consumers' beliefs on their impulse buying in an online environment. New Marketing Research Journal, 5(3), 21-34.
Bahrainizadeh, M., Mogadam joz, M. (2020). Influence of Consumers materialism on Scrupulous Purchase, Sudden Purchase, and Incorrect Use of Credit Card. Commercial Strategies, 13(7), 1-12.
Bahrainizadeh, M. & RAJABI, A. (2016). Measuring the Impact of Consumer Perception of Usability of Product Packaging on Sudden Purchase Decision: Considering the Low-Level Modulator of Consumer Mental Conflict. New Marketing Research Journal, 6 (1), 59–78
Hasai, N., Sameni, S. & Totonchi, M. (2019). Application of fuzzy logic in investigating the effect of external and internal factors on Sudden purchase. New research approaches in management and accounting, 1 (3), 63–75.
Hasasi, N., Karami alam, S., Karami alam, O. (2018). Investigating the motivation for sudden purchase of Shahsvand Zarrin Company customers using fuzzy 2(4), 63-74.
Salar, J., Abolfazli, A. (2013). Investigating the Impact of Store Environment on Sudden Purchase of Chain Store Customers, Business Management Perspective, 12(17), 123-140.
Sohrabi, R., Samadi, A. & Yoosofifard, A. (2014). Recognize Effective Factors On Impulse Buying Behavior (Unplanned) of Customers (Case Study: Refah Chain Stores In Hamadan). Business Management Explorations, 6 (11), 147–182.
Abedi, B., Asgari, N., Safari, H., Assadzadeh, A. & Rahnama, A. (2015). The facilitating effect of individual, environmental and fashion involvement factors on impulse buying. Journal of Business Management, 7 (1), 127–144.
Mehregan, M.R., Abouie Ardakan, M., Sadeghi Arani, Z., Nazari, M. (2015). Simulating sudden buying behavior in the market: an agent-based modeling approach . Journal of farda Management. 48 (15), 35-64.
Nateghpour, A., & Asadpour, A.A. (2015).  Identify and rank the factors affecting instant purchase in Tara chain store. New Research in Management and Accounting, 14 (3), 177-192.
Naami, A., Mohamadipour, M., & Naghdi, B. (2016). Investigating the Immediate Purchasing Behavior of Customers in Chain Stores (Case Study: Refah Stores). Business Management, 9 (34), 119-138.
Nikbakht, M.J., Moshabaki, A. & Khodadad Hosseini, H. (2015). Exploring the effects of buyer impulsivity factors and in-store environment factors on impulse buying in chain stores. Journal of business management, 7 (4), 985–1004.