دوره و شماره: دوره 19، شماره 62، پاییز 1400 
4. شبیه سازی عامل بنیان رفتار مصرف کننده در خرید آنی

10.22054/jims.2021.57792.2592

سلمان عباسی سیر؛ محمد علی کرامتی؛ محمدرضا معتدل