نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

ملکرد زنجیره تامین معمولاً باید با معیارهای چندگانه اندازه گیری شود. در این مقاله به برنامه ریزی یکپارچ ه
شبکه زنجیره تامین با سطوح تامین، تولید و توزیع با توجه ب ه هزین ه ه ای لجس تیو و س ط س روی ب ه ط ور
همزمان خواهیم پرداخت. یو مدل برنامه ریزی ریاضی خطی مختلط چند هدفه با اهداف ک اه هزین ه ه ای
تامین، تولید و توزیع، به عنوان هزینههای لجستیو و کاه سط سفارشات معوق و زمان دریافت م واد اولی ه
و محصول به عنوان سط سروی ارائه خواهد شد. برنامهریزی آرمانی به عنوان راه ح مس اله چن د هدف ه ب ه
کار گرفته خواهد شد. در نهایت، برای نشان دادن کاربردی بودن مدل پیشنهادی و روش ح ارائه ش ده، ی و
مطالعه موردی در صنعت لبنیات با استفاده از رویکرد پیشنهادی بررسی میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A goal programming approach in order to minimize logistic costs and maximize service level in supply chain

نویسندگان [English]

  • Kaveh Khalili, 1
  • Maryam Tajik Khavh 2

چکیده [English]

Performance of supply chain usually is measured through multiple-criteria. In this paper, an integrated model is proposed to plan a supply chain with three-echelons of supply, production, and distribution considering both logistic costs and service level, concurrently. A mixed-integer linear mathematical programming model with two objective functions, including minimizing logistic costs, and maximizing service level is developed. Goal programming method is used to solve the proposed multi-objective mathematical programming. Finally a real case study is analyzed in order to check the applicability of proposed model and the solution approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Integrated planning
  • Supply Chain
  • multiple-criteria decision making
  • goal programming model
Altiparmak, F., Gen, M., Lin, L., Paksoy,T.,2006. A genetic algorithm approach for multi-objective optimization of supply chain networks. Computers & Industrial Engineering 51 , 196–215
Aliev, R.A., Fazlollahi, B., Guirimov, B.G., Aliev, R.R., 2007. Fuzzy-genetic approach to aggregate production–distribution planning in supply chain management. Information Sciences 177, 4241–4255.
Azaron,A., Brown, K.N., Tarim, S.A., Modarres, M.,2008. A multi-objective stochastic programming approach for supply chain design considering risk. International Journal of Production Economics 116,129-138.
Chen, C.L., Lee, W.C., 2004. Multi-objective optimization of multi-echelon supply chain networks with uncertain product demands and prices. Computers and Chemical Engineering 28, 1131–1144.
Chen, C.L., Wang, B.W., Lee, W.C., 2003. Multiobjective optimization for a multienterprise supply chain network. Industrial and Engineering Chemistry Research 42, 1879–1889.
Chern, C.C., Hsieh, J.S., 2007. A heuristic algorithm for master planning that satisfies multiple objectives. Computers and Operations Research 34, 3491–3513.
Díaz-Madroñero M. and Peidro D., 2011. A Fuzzy Goal Programming Approach for Collaborative Supply Chain Master Planning. Research Centre on Production Management and Engineering (CIGIP) Universitat Politècnica de València, Spain, 95-114.
Kallrath, J., 2002. Combined strategic and operational planning – an MILP success story in chemical industry. Or Spectrum 24, 315–341.
Liang, T.-F., Cheng, H.-W., 2008. Application of fuzzy sets to manufacturing/distribution planning decisions with multi-product and multi-time period in supply chains. Expert Systems with Applications 36, 3367–3377.
Park, Y.B., 2005. An integrated approach for production and distribution planning in supply chain management. International Journal of Production Research 43, 1205–1224.
ارائه یک مدل برنامهریزی آرمانی برای کاهش هزینههای لجستیک و ... 121
Roghanian, E., Sadjadi, S.J., Aryanezhad, M.B., 2007. A probabilistic bi-level linear multi-objective programming problem to supply chain planning. Applied Mathematics and Computation 188, 786–800.
Sabri, E.H., Beamon, B.M., 2000. A multi-objective approach to simultaneous strategic and operational planning in supply chain design. Omega-International Journal of Management Science 28, 581–598.
Selim, H., Am, C., Ozkarahan, I., 2008. Collaborative production–distribution planning in supply chain: a fuzzy goal programming approach. Transportation Research Part E-Logistics and Transportation Review 44, 396–419.
Songsong, L., Papageorgiou, L.G., 2013, Multiobjective optimisation of production, distribution and capacity planning of global supply chains in the process industry. Omega 41 (2013) 369–382
Timpe, C.H., Kallrath, J., 2000. Optimal planning in large multi-site production networks. European Journal of Operational Research 126, 422–435.
Torabi, S.A., Hassini, E., 2008. An interactive possibilistic programming approach for multiple objective supply chain master planning. Fuzzy Sets and Systems 159,193–214