نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی-تولید و عملیات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان ،ایران.

3 داﻧﺸﯿﺎر، ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت زنجیره تامین می‌تواند موجب دستیابی به مزیت رقابتی پایدار شود. پژوهش حاضر در جستجوی استراتژی‌های زنجیره تامین صنعت کاغذ با توجه به پویایی زنجیره تامین و استراتژی زنجیره تامین ناب با استفاده از پویایی شناسی به منظور کسب مزیت رقابتی در شرکت صنایع چوب وکاغذ ایران (چوکا) است. برای این منظور ابتدا پس از مرور ادبیات با مشارکت تصمیم‌گیران و داده‌های چوکا، مدل پویایی سیستم طراحی و پس از اعتبارسنجی، مدل در افق ده ساله شبیه‌سازی انجام گردید. با توجه به رفتار متغیرهای هدف و تحلیل حساسیت مدل در افق شبیه سازی، سیاست‌هایی در راستای استراتژی زنجیره تامین ناب و استراتژی سودآوری پایدار کسب و کار چوکا طراحی و به صورت جداگانه و ترکیبی بر روی مدل اعمال شد و نتایج مقایسه و رفتار تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به یافته‌های حاصل از شبیه‌سازی مدل، سیاست‌های ارتقا بهره‌وری از طریق بکارگیری شیوه‌های ناب در فرآیندهای داخلی، افزایش کیفیت محصولات کاغذی، افزایش نوآوری در تولید و عرضه محصولات کاغذی، بهبود مدیریت تامین مواد اولیه و مشارکت استراتژیک با تامین‌کنندگان مواد اولیه، مدیریت پساب‌های صنعتی، مدیریت ضایعات و پسماند جامد و توانمندسازی کارکنان به عنوان بهترین سیاست‌های ترکیبی استراتژی زنجیره تامین صنایع چوب و کاغذ ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design of Supply Chain Strategies Model Using System Dynamics (SD) in Wood and Paper Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad ali Enayati shiraz 1
  • Seyed Abdollah Heydariyeh 2
  • Mohammad Ali Afshar kazemi 3

1 PhD Student in Industrial Administration-production & Operations , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

3 Phd. Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Supply chain management can lead to a sustainable competitive advantage. The present study is in search of paper industry supply chain strategies with respect to supply chain dynamics and lean supply chain using dynamics in order to gain a competitive advantage in Iran Wood and Paper Industries Company (Chooka). For this purpose, first, using organizational data and decision makers' participation, the system dynamics model was designed and after validation, the model was simulated in a ten-year horizon. According to the behavior of target variables and model sensitivity analysis in the simulation horizon, policies in line with lean supply chain strategy and sustainable profitability strategy of Chooka business were designed and applied separately and in combination to the model. And analyzed. According to the findings of the model simulation, productivity promotion policies through the use of lean methods in internal processes, increasing the quality of paper products, increasing innovation in the production and supply of paper products, improving raw material supply management And strategic partnership with suppliers of raw materials, industrial waste management, waste and solid waste management and staff empowerment have been presented as the best combined policies of the supply chain strategy of Iran's wood and paper industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Strategies
  • Lean Supply Chain Strategy
  • System Dynamics
  • Iran Wood and Paper Industries
داودی، سید محمدرضا. فروتن چهر، شهاب. ) 0832 (. تحلیل دینامیکی سیستم سفارش گذاری در
زنجیرة تأمین با رویکرد پویاییشناسی سیستمها . -20 .)42( فصلنامه مدیریت صنعتی 04
.21
درویشی، نسرین. عادلی، کامران. سلمانی، یونس. ) 0833 (. اثرات نامتقارن شوکهای ارزی بر
واردات چوب و فرآوردههای چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکلگیری شوکهای
ارزی . - .232 222 .)4( مجله صنایع چوب و کاغذ ایران. 00
دشتی، پروین. عادلی، کامران. ملک نیا، رحیم. محسنی، رضا. ) 0833 (. بررسی عوامل مؤثر بر
واردات کاغذ و مقوای ایران با استفاده از آزمون باند کرانهها . مجله صنایع چوب و کاغذ
- .423 421 .)8( ایرا . ن 00
محقر، علی. هاشمی پطرودی، سید حمید. طلایی، حمیدرضا. ) 0832 (. مدلسازی پویایی در
زنجیره تأمین یک محصول جدید مبتنی بر پویاییهای سیستم . چشمانداز مدیریت صنعتی
- .82 3 .)4(2
هاشمی پطرودی، سید حمید، صادقی مقدم، محمدرضا، جعفر نژاد، احمد، صفری، حسین.
0831 (. مرور نظاممند بر ادبیات راهبرد زنجیرة تأمین ( . -813 .)01( مدیریت بازرگانی 8
.818
Afonso, H., & do Rosário Cabrita, M. (2015). Developing a lean supply chain performance framework in a SME: a perspective based on the balanced scorecard. Procedia Engineering, 131, 270-279.
Bahmani, A., and Rafiqi, A., and Wali, M., and Salari, A. (2011). Identifying and evaluating the challenges facing the country's wood and paper industries. Iran Wood and Paper Industries, 2 (2), 27-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172638.
Cees J. Gelderman,Janjaap Semeijn,Mark Verhappen, (2020)Buyer opportunism in strategic supplier relationships: Triggers, manifestations and consequences,Journal of Purchasing and Supply Management, Journal of Purchasing and Supply Management,Volume 26, Issue 2, March 2020, 1-32.
Chavez, Wantao Yu, Mark A. Jacobs, Mengying Feng, (2017), Manufacturing capability and organizational performance: The role of Entrepreneurial orientation, International Journal of Production Economics 184,33–46
Da Silva Andrade, L. P. C., Ferreira, C. V., de Ferran, L., Ziegler, L., de Oliveira Gomes, J., Pisanu, L., & da Silva, R. C. (2016). Supply Chain Development–Model, Opportunities, and Challenges. Procedia CIRP, 41, 544-549.
Darvishi, N., Adeli, K., Salmani, U. (2021). The Asymmetric Impacts of Currency Shocks on Wood Imports and Wood Products in Iran with Emphasis on the Environment of Shock Formation. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 11(4), 585-598. [In Persian].
Dashti, P., Adeli, K., Maleknia, R., Mohseni, R. (2020). Analysis of Import Demand Function of Iranian Paper and Paperboard Using Bond Test. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 11(3), 457-469. [In Persian].
Davoodi, S., forutan chehr, S. (2019). Dynamic Analysis of Ordering System in the Supply Chain with the Dynamics of Systems Approach. Industial Management, 14(48), 51-60. [In Persian].
Garcia-Buendia, N., Moyano-Fuentes, J., Maqueira-Marín, J. M., & Cobo, M. J. (2020). 22 Years of Lean Supply Chain Management: a science mapping-based bibliometric analysis. International Journal of Production Research, 1-21.
Ghazanfari, Mehdi and Bani Hashemi, Seyed Ali, 2015, Strategy for evaluating the effectiveness of lean / agile supply chain performance for the development of the country's cement industry with AHP-Fuzzy model, Journal of Tomorrow Management, Year 13, No. 45, Winter 2015.
Hashemi Petrudi seyyed hamidreza.,, Mohhammad Reza Sadeghi Moghaddam, Ahmad Jafarnejad Chaghooshi, Hossein Safari, (2018). A Systematic Literature Review on Supply Chain Strategy, Journal of Business Management, 10(36), 279-302. [In Persian].
Ince, H., Imamoglu, S. Z., Keskin, H., Akgun, A., & Efe, M. N. (2013). The impact of ERP systems and supply chain management practices on firm performance: case of Turkish companies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 1124-1133.
Kumar, R., Singh, R. K., & Shankar, R. (2015). Critical success factors for implementation of supply chain management in Indian small and medium enterprises and their impact on performance. IIMB Management review, 27(2), 92-104.
Lashkarizadeh, M., Borhani, M. (2016). Investigation the position of wood and paper industry in the economic sector in Iran by input-output approach. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 31(4), 634-647. [In Persian].
Li Suhong, S. Subba Rao, T.S. Ragu-Nathan, Bhanu Ragu-Nathan, (2005),Development and validation of a measurement instrument for
studying supply chain management practices, Journal of Operations Management 23,pp 618–641.
Mohaghar, A., Hashemi Petrodi, S., Talaei, H. (2017). Dynamic Modeling of a New Product Supply Chain using System Dynamics Approach. Journal of Industrial Management Perspective, 6(Issue 4, Winter 2017), 9-36. [In Persian].
Mohaghar,Ali., Hashemi petrodi, seyyed hamidreza., Talaiee hamidreza, (2016) Dynamic Modeling of a New Product Supply Chain using System Dynamics Approach, Journal of Industrial Management Perspective, 6(4), 9-36. [In Persian].
Moharramzadeh, M., Pashaie, S., Hoseyni, M. (2019). The Effect of Customer Relationship Management on Satisfaction and Loyalty of Customers Referring to Sports Places. Communication Management in Sport Media, 6(4), 67-76.
Moyano-Fuentes, J., Maqueira-Marín, J. M., Martínez-Jurado, P. J., & Sacristán-Díaz, M. (2020). Extending lean management along the supply chain: impact on efficiency. Journal of Manufacturing Technology Management.
Núñez-Merino, M., Maqueira-Marín, J. M., Moyano-Fuentes, J., & Martínez-Jurado, P. J. (2020). Information and digital technologies of Industry 4.0 and Lean supply chain management: a systematic literature review. International Journal of Production Research, 58(16), 5034-5061.
Perić, M., Antonijević, D., Komatina, M., Bugarski, B., & Rakin, M. (2020). Life cycle assessment of wood chips supply chain in Serbia. Renewable Energy, 155, 1302-1311.
Ramzanian M R, rahmany Z, hoseinijou S A, mobasher amini R A. Dealing with Supply Chain Complexity using Theory of Constraints Thinking Processes (Case Study of a Paper Manufacturing Firm). IQBQ. 2013; 17 (2):125-144 URL: http://mri.modares.ac.ir/article-19-3390-fa.html. [In Persian].
Sadeghi Moghadam, M., Mohaghar, A., sheikhkabir, A. (2016). Simulation of pallet management system under risk pooling approach (case study of Saipa corporation supply chain). Modern Research in Decision Making, 1(2), 77-116.
Sterman. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a complex word. Boston: Permission of the McGraw-Hill companies.
Thoo Ai Chin, Abu Bakar Abdul Hamid, Amran Raslic, Low Hock Heng, (2014), The Impact of Supply Chain Integration on Operational Capability in Malaysian Manufacturers, Procedia - Social and Behavioral Sciences 130, 257 – 265
Vafaeenezhad, T., Tavakkoli-Moghaddam, R., & Cheikhrouhou, N. (2019).
Multi-objective mathematical modeling for sustainable supply chain management in the paper industry. Computers & Industrial Engineering, 135, 1092-1102.
Zadmirzaiee Soleiman darabi & Limaiee (2016). Applying the data envelopment analysis fundamental models for determining of relative efficiency of Mazandaran Wood and Paper Industry Company. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 23(2), 1-20. doi: 10.22069/jwfst.2016.3096. [In Persian].
Zhao, P., Yin, S., Han, X., & Li, Z. (2021). Research on lean supply chain network model based on node removal. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 567, 125556.
Zhou, H., & Li, L. (2020). The impact of supply chain practices and quality management on firm performance: Evidence from China's small and medium manufacturing enterprises. International Journal of Production Economics, 230, 107816.
Zhou, Ling Li, (2020), The impact of supply chain practices and quality management on firm performance: Evidence from China's small and medium manufacturing enterprises, Journal of Production Economics, Elsevier Science, 1-48