نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، مدیریت صنعتی، گرایش کیفیت و بهره‌وری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22054/jims.2022.62763.2688

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان نگهداری‌و تعمیرات بهره‌ور فراگیر، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت زنجیره‌تأمین، ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و عملکرد عملیاتی انجام گرفته است. در راستای انجام عملیات پژوهش ابتدا با مطالعه مبانی نظری چارچوب مفهومی پژوهش ارائه شد. در مرحله بعد با تدوین و توزیع پرسشنامه بین 180 نفر از جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران عالی، میانی و عملیاتی آگاه نسبت به موضوع مورد بررسی شرکت‌های صادراتی استان گلستان بصورت تصادفی ساده توزیع، اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش جمع‌آوری گردید. در نهایت تعداد 146 پرسشنامه تکمیل شده برگشتی تحت پوشش تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات‌جزیی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بر اساس این تکنیک مشخص کرد نگهداری‌و تعمیرات بهره‌ور فراگیر تأثیر مثبتی بر مدیریت کیفیت جامع دارد، درصورتی‌که نگهداری‌و تعمیرات بهره‌ور فراگیر نتوانسته است به‌تنهایی نتیجه قابل قبولی برای دستیابی به عملکرد عملیاتی بدست آورد و ملزم به وجود مدیریت کیفیت جامع برای این امر می‌باشد. نتیجه دیگری که بدست آمد، حاکی از تأثیر مثبت مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زنجیره تأمین و نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین در دستیابی به عملکرد عملیاتی بین دو متغیر مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی می‌باشد. علاوه‌بر این نتایج مشخص کرد مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبتی بر سازمان یادگیرنده دارد و سازمان یادگیرنده نقش مهمی بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی شرکت‌های صادراتی استان گلستان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural modeling based on supply chain management in relation to total quality management, maintenance and comprehensive productivity, learning organization and operational performance

نویسندگان [English]

  • amir mohammad khani 1
  • Abolfazl Kazzazi 2
  • Soraya birami 1

1 Masters, Industrial Management, Quality and productivity trends, Allameh Tabatabae'i University, Tehran, Iran.

2 Professor, Faculty of management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between comprehensive productive maintenance, TQM, supply chain management, learning organization characteristics and operational performance. In order to conduct research operations, the conceptual framework of the research was first presented by studying the theoretical foundations. In the next stage, by compiling and distributing a questionnaire among 180 people from the statistical population of the research consisting of senior, middle and operational managers aware of the subject under study, export companies of Golestan province were distributed randomly, the information needed to test research hypotheses was collected. Finally, 146 completed return questionnaires were covered by the structural equation modeling technique based on the partial least squares method. The results obtained based on this technique showed that the maintenance and repair of comprehensive productivity has a positive effect on total quality management, while the maintenance and repair of comprehensive productivity alone could not achieve an acceptable result to achieve operational performance and requires comprehensive quality management. . Another result obtained indicates the positive effect of total quality management and supply chain management and the mediating role of supply chain management in achieving operational performance between the two variables of total quality management and operational performance. In addition to these results, it was found that total quality management has a positive effect on the learning organization and the learning organization has an important role between total quality management and operational performance of export companies in Golestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Productivity Maintenance
  • Total Quality Management
  • Supply Chain Management
  • Learning Organization
  • Operational Performance