نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، مدیریت صنعتی، گرایش کیفیت و بهره‌وری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان نگهداری‌و تعمیرات بهره‌ور فراگیر، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت زنجیره‌تأمین، ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و عملکرد عملیاتی انجام گرفته است. در راستای انجام عملیات پژوهش ابتدا با مطالعه مبانی نظری چارچوب مفهومی پژوهش ارائه شد. در مرحله بعد با تدوین و توزیع پرسشنامه بین 180 نفر از جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران عالی، میانی و عملیاتی آگاه نسبت به موضوع مورد بررسی شرکت‌های صادراتی استان گلستان بصورت تصادفی ساده توزیع، اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش جمع‌آوری گردید. در نهایت تعداد 146 پرسشنامه تکمیل شده برگشتی تحت پوشش تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات‌جزیی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بر اساس این تکنیک مشخص کرد نگهداری‌و تعمیرات بهره‌ور فراگیر تأثیر مثبتی بر مدیریت کیفیت جامع دارد، درصورتی‌که نگهداری‌و تعمیرات بهره‌ور فراگیر نتوانسته است به‌تنهایی نتیجه قابل قبولی برای دستیابی به عملکرد عملیاتی بدست آورد و ملزم به وجود مدیریت کیفیت جامع برای این امر می‌باشد. نتیجه دیگری که بدست آمد، حاکی از تأثیر مثبت مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زنجیره تأمین و نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین در دستیابی به عملکرد عملیاتی بین دو متغیر مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی می‌باشد. علاوه‌بر این نتایج مشخص کرد مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبتی بر سازمان یادگیرنده دارد و سازمان یادگیرنده نقش مهمی بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی شرکت‌های صادراتی استان گلستان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural modeling based on supply chain management in relation to total quality management, maintenance and comprehensive productivity, learning organization and operational performance

نویسندگان [English]

  • amir mohammad khani 1
  • Abolfazl Kazzazi 2
  • Soraya birami 1

1 Masters, Industrial Management, Quality and productivity trends, Allameh Tabatabae'i University, Tehran, Iran.

2 Professor, Faculty of management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between comprehensive productive maintenance, TQM, supply chain management, learning organization characteristics and operational performance. In order to conduct research operations, the conceptual framework of the research was first presented by studying the theoretical foundations. In the next stage, by compiling and distributing a questionnaire among 180 people from the statistical population of the research consisting of senior, middle and operational managers aware of the subject under study, export companies of Golestan province were distributed randomly, the information needed to test research hypotheses was collected. Finally, 146 completed return questionnaires were covered by the structural equation modeling technique based on the partial least squares method. The results obtained based on this technique showed that the maintenance and repair of comprehensive productivity has a positive effect on total quality management, while the maintenance and repair of comprehensive productivity alone could not achieve an acceptable result to achieve operational performance and requires comprehensive quality management. . Another result obtained indicates the positive effect of total quality management and supply chain management and the mediating role of supply chain management in achieving operational performance between the two variables of total quality management and operational performance. In addition to these results, it was found that total quality management has a positive effect on the learning organization and the learning organization has an important role between total quality management and operational performance of export companies in Golestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Productivity Maintenance
  • Total Quality Management
  • Supply Chain Management
  • Learning Organization
  • Operational Performance
 
جگروند، مهدی؛ دریاکش، مهدی. (1397). بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی استان کرمانشاه. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم‌انسانی، 1(5)، 29-37.
هومن، حیدرعلی. (1390). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. انتشارات سمت.
سپهوند، رضا؛ عارف‌نژاد، محسن. (1393). بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (بامطالعه موردی در شرکت زمزم اصفهان). پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی، 6(11)، 60-82.
شیخی، ایوب؛ حمزه‌یی، آرزو. (1394). بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و توسعه زنجیره تأمین در شرکت‌های خودروسازی عضو بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل معادلات ساختاری). دوماهنامه مهندسی مدیریت، 8(63)، 36-45.
کزازی، ابوالفضل؛ خانی، امیرمحمد؛ بیرامی، ثریا. (1400). تأثیر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و عملکرد نوآوری بر عملکرد عملیاتی کسب‌وکارهای فعال در صنایع غذایی استان گلستان. مطالعات مدیریت صنعتی، 19(62)، 67-98.
کزازی، ابوالفضل؛ شول، عباس. (1392). تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل‌کنندگی یادگیری سازمانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). 23(71)، 1-17.
محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، رحیم. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS: آموزشی و کاربردی. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
Adem, M. K., & Virdi, S. S. (2020). The effect of TQM practices on operational performance: an empirical analysis of ISO 9001: 2008 certified manufacturing organizations in Ethiopia. The TQM Journal.
Agyabeng-Mensah, Y., Afum, E., Agnikpe, C., Cai, J., Ahenkorah, E., & Dacosta, E. (2020). Exploring the mediating influences of total quality management and just in time between green supply chain practices and performance. Journal of Manufacturing Technology Management.
Akgün, A. E., Ince, H., Imamoglu, S. Z., Keskin, H., & Kocoglu, İ. (2014). The mediator role of learning capability and business innovativeness between total quality management and financial performance. International Journal of Production Research, 52(3), 888-901.
Al-Doori, J. A., Alhorani, A., & Areiqat, A. Y. (2019). The Role of Just in Time, Total Quality Management, and Supply Chain Management toward Better Operational Performance. The Journal of Social Sciences Research, 5(4), 949-956.
 Almansour, Y. M. (2015). The impact of total quality management components on firm’s performance. International Journal of Management Sciences, 6(8), 384-394.
Attia, A. M. (2016). Effect of quality management on supply chain and organisational performance in the Egyptian textile industry. International Journal of Business Performance Management, 17(2), 198-222.
Baird, K., Hu, K. J., & Reeve, R. (2011). The relationships between organizational culture, total quality management practices and operational performance. International Journal of Operations & Production Management, 31(7), 789-814.
Bajaj, S., Garg, R., & Sethi, M. (2018). Total quality management: a critical literature review using Pareto analysis. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(1), 128-154.
Basri, E. I., Razak, I. H. A., Ab-Samat, H., & Kamaruddin, S. (2017). Preventive maintenance (PM) planning: a review. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 23(2), 114-143.
Bastas, A., & Liyanage, K. (2018). Sustainable supply chain quality management: A systematic review. Journal of cleaner production, 181, 726-744.
Bottani, E., Ferretti, G., Montanari, R., & Vignali, G. (2014). An empirical study on the relationships between maintenance policies and approaches among Italian companies. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 20(2), 135-162.
Crumbly, J. (2015). The moderating impact of total quality management on supply chain management: implication of competitive advantage. In Revolution in Marketing: Market Driving Changes (pp. 149-154). Springer, Cham.
Desai, V. (2016). Learning to learn from failures: the impact of operating experience on railroad accident responses. Industrial and Corporate Change, 25(2), 199-226.
Do, M. H., Huang, Y. F., & Do, T. N. (2020). The effect of total quality management-enabling factors on corporate social responsibility and business performance: Evidence from Vietnamese coffee firms. Benchmarking: An International Journal.
Dragomir, C. (2017). Interrelation between total quality management and learning organization. Review of General Management, 25(1), 31-37.
Dubey, R., & Ali, S. S. (2015). Exploring antecedents of extended supply chain performance measures: an insight from Indian green manufacturing practices. Benchmarking: An International Journal, 22(5), 752-772.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Giraldi, L., Ceccacci, S., Bevilacqua, M., & Mengoni, M. (2018). Quality Assessment of Business-to-Business (B2B) Relationships between SMEs: A Qualitative Approach Based on the Relational Capability Conception. Journal of Industrial Integration and Management, 3(02), 1850008.
Green, K. W., Inman, R. A., Sower, V. E., & Zelbst, P. J. (2019). Impact of JIT, TQM and green supply chain practices on environmental sustainability. Journal of Manufacturing Technology Management, 30(1), 26-47.
Gürdür, D., El-khoury, J., & Nyberg, M. (2019). Methodology for linked enterprise data quality assessment through information visualizations. Journal of Industrial Information Integration, 15, 191-200.
Habidin, N. F., Hashim, S., Fuzi, N. M., & Salleh, M. I. (2018). Total productive maintenance, kaizen event, and performance. International Journal of Quality & Reliability Management, 1-18.
Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152.
Heizer, J.H., Render, B. and Weiss, H.J. (2008). Principles of Operations Management, Pearson Prentice Hall, PA.
Iyer, A., Saranga, H., & Seshadri, S. (2013). Effect of quality management systems and total quality management on productivity before and after: Empirical evidence from the Indian auto component industry. Production and Operations Management, 22(2), 283-301.
Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., & Skalkos, D. (2019). The relationship between EFQM enablers and business performance: The mediating role of innovation. Journal of Manufacturing Technology Management, 30(4), 684-706.
Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., & Skalkos, D. (2019). The relationship between EFQM enablers and business performance: The mediating role of innovation. Journal of Manufacturing Technology Management, 30(4), 684-706.
Kaur, M., Singh, K., & Singh, D. (2019). Synergetic success factors of total quality management (TQM) and supply chain management (SCM): A literature review. International Journal of Quality & Reliability Management.
Kaynak, H. (2003). The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance. Journal of operations management, 21(4), 405-435.
Khalfallah, M., & Lakhal, L. (2021). The relationships between TQM, TPM, JIT and agile manufacturing: an empirical study in industrial companies. The TQM Journal, 33(8), 1735-1752.
Kim, J. H., & Chen, W. (2018). Research topic analysis in engineering management using a Latent Dirichlet Allocation model. Journal of Industrial Integration and Management, 3(04), 1850016.
Kumar, J., Soni, V. K., & Agnihotri, G. (2014). Impact of TPM implementation on Indian manufacturing industry. International Journal of Productivity and Performance Management, 63(1), 44-56.
Liu, Huiming, Wu, S., Zhong, C., & Liu, Y. (2020). The sustainable effect of operational performance on financial benefits: Evidence from Chinese quality awards winners. Sustainability (Switzerland), 12(5), 1–23.
Love, P.E.D., Li, H., Irani, Z. and Faniran, O. (2000). Total quality management and the learning organization: a dialogue for change in construction. Construction Management and Economics, 18(3), 321- 331.
Luthans, F., Rubach, M. J., & Marsnik, P. (1995). Going beyond total quality: The characteristics, techniques, and measures of learning organizations. The International Journal of Organizational Analysis, 3(1), 24-44.
Mahapatro, B. B. (2010). New age human resource management. E-book.New Delhi: New Age International (P) Ltd.
Mahmood, S., Qadeer, F., & Ahmed, A. (2015). The role of organizational learning in understanding relationship between total quality management and organizational performance. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 9(1), 282-302.
Modgil, S., & Sharma, S. (2016). Total productive maintenance, total quality management and operational performance: An empirical study of Indian pharmaceutical industry. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 22(4), 353-377.
Navarro-García, A., Arenas-Gaitán, J., & Rondán-Cataluña, F. J. (2014). External environment and the moderating role of export market orientation. Journal of Business Research, 67(5), 740-745.
Pal, S. (2016). An empirical study of total quality management (TQM) practices on operational performance of Indian manufacturing and service firms. International Journal of Management (IJM), 7(6), 192-202.
Sahoo, S. (2019). Assessment of TPM and TQM practices on business performance: a multi-sector analysis. Journal of Quality in Maintenance Engineering.
Sahoo, S., & Yadav, S. (2020). Influences of TPM and TQM practices on performance of engineering product and component manufacturers. Procedia Manufacturing, 43, 728-735.
Sharma, S., & Modgil, S. (2019). TQM, SCM and operational performance: an empirical study of Indian pharmaceutical industry. Business Process Management Journal, 26(1), 331-370.
Singh, A. K. (2013). Modeling enablers of TQM to improve airline performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(3), 175-250.
Singh, J., & Singh, H. (2019). Justification of TPM pillars for enhancing the performance of manufacturing industry of Northern India. International Journal of Productivity and Performance Management, 69(1), 109-133.
Singh, K., & Ahuja, I. S. (2015). An evaluation of transfusion of TQM-TPM implementation initiative in an Indian manufacturing industry. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 21(2), 134-153.
Soosay, C., Nunes, B., Bennett, D. J., Sohal, A., Jabar, J., & Winroth, M. (2016). Strategies for sustaining manufacturing competitiveness: comparative case studies in Australia and Sweden. Journal of Manufacturing Technology Management, 27(1), 6-37.
Talib, F., Rahman, Z., & Qureshi, M. N. (2011). A study of total quality management and supply chain management practices. International Journal of Productivity and Performance Management, 60(3), 268-288.
Teixeira, C., Lopes, I., & Figueiredo, M. (2018). Classification methodology for spare parts management combining maintenance and logistics perspectives. Journal of Management Analytics, 5(2), 116-135.
Thai, V., & Jie, F. (2018). The impact of total quality management and supply chain integration on firm performance of container shipping companies in Singapore. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30(3), 605-626.
Tortorella, G. L., Marodin, G. A., Fogliatto, F. S., & Miorando, R. (2015). Learning organisation and human resources management practices: an exploratory research in medium-sized enterprises undergoing a lean implementation. International Journal of Production Research, 53(13), 3989-4000.
Tortorella, G. L., Vergara, L. G. L., & Ferreira, E. P. (2017). Lean manufacturing implementation: an assessment method with regards to socio-technical and ergonomics practices adoption. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 89(9-12), 3407-3418.
Tortorella, G., Giglio, R., Fogliatto, F. S., & Sawhney, R. (2019). Mediating role of learning organization on the relationship between total quality management and operational performance in Brazilian manufacturers. Journal of Manufacturing Technology Management, 31(3), 524-541.
Truong, H. Q., Sameiro, M., Fernandes, A. C., Sampaio, P., Duong, B. A. T., Duong, H. H., & Vilhenac, E. (2017). Supply chain management practices and firms’ operational performance. International Journal of Quality & Reliability Management, 34(2), 176-193.
Truong, H., Sampaio, P., Carvalho, M. D. S., Fernandes, A. C., & An, D. T. B. (2014). The role of quality management practices in operational performance: An empirical study in a transitional economy. Proceedings of the 1st International Conference on Quality Engineering and Management, 717-733.
Wickramasinghe, G. L. D., & Perera, A. (2016). Effect of total productive maintenance practices on manufacturing performance: Investigation of textile and apparel manufacturing firms. Journal of Manufacturing Technology Management, 27(5), 713-729.
Wong, C. H., & Lee, H. S. (2014). Linking a tridimensional linkage of TQM, SCM and organisational performance: a proposed conceptual framework. International journal of modelling in operations management, 4(1-2), 53-71.
Zhou, H., & Li, L. (2020). The impact of supply chain practices and quality management on firm performance: Evidence from China's small and medium manufacturing enterprises. International Journal of Production Economics, 230, 107816.
Haidar Ali, H. (1390). Structural equation modeling using LISREL software. SAMT Publications, Tehran.
Jegarvand, M., Daryakesh, M. (2018).The Effect of Total Quality Management and Organizational Learning on Performance of Manufacturing Companies in Kermanshah Province. Journal of New Achievements in Humanities Studies,1(5), 29-37.
Kazai, A., khani, A., birami, S. (2021). The effect of supply chain quality management and innovation performance on the operational performance of businesses operating in the food industry of Golestan province. Industrial Management Studies, 19(62), 67-98.
Kazzazi, A., shoul, A. (2013). Role of total quality management on innovation performance: Moderating Effect of organizational learning. Management Studies in Development and Evolution, 22(71), 1-17.
Mohsenin, Sh., Esfidani, R. (2014). Structural equations based on the partial least squares approach using Smart-PLS software: educational and practical. Mehraban Publishing, Tehran.
Sepahvand, R., Arefunjad, M. (2014). Investigating and Analyzing the Impact of Total Quality Management (TQM) and Organizational Learning on Innovation Performance (with a case study in Zamzam Company, Isfahan). Journal of Executive Management, 6(11), 3-3.
Sheikhi, A., Hamzaei, A. (2015). Investigating the relationship between total quality management and supply chain development in car companies that are members of the Tehran Stock Exchange (using the structural equation model). Journal of Management Engineering, 8 (63), 36-45.