نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

3 گروه مهندسی برق، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.22054/jims.2022.62894.2690

چکیده

یکی از مهمترین موضوعاتی که مدیران به منظور افزایش عملکرد سیستم ها با آن روبرو هستند مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان (RRA) است. در بسیاری از مدل های RRA معمولا قابلیت اطمینان اجزاء عددی در بازه (0،1) در نظر گرفته می شود، این در حالی است که پارامترهای مختلفی می تواند بر قابلیت اطمینان اثر گذاشته و آن را در طول زمان تغییر دهید. بنابراین بهتر است قابلیت اطمینان یک سیستم به صورت غیر قطعی در نظر گرفته شود. در این مقاله با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان اجزاء یک سیستم به عنوان متغیرهای تصادفی، یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری بهینه گرا پیشنهاد شده است که برای استنتاج مقادیر بهینه یا نزدیک به بهینه ی متغیرهای تصمیم و تابع هدف از قواعد اگر- آنگاه تصادفی استفاده می نماید. به منظور بررسی کارایی سیستم پیشنهاد شده مثال های متعدد ی ارائه شده است که مقایسه نتایج استنتاج شده با مقادیر بهینه نشان از عملکرد بسیار مناسب سیستم پشتیبان تصمیم توسعه داده شده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Stochastic rule-based decision support system for reliability redundancy allocation problem

نویسندگان [English]

  • Amir Yousefli 1
  • reza Norouzi 2
  • Amir Hosein Hamzeiyan 3

2 Department of industrial management, social science faculty, imam khomeini international university, qazvin , iran

3 Department of Electrical Engineering, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Birjand University, Birjand, Iran

چکیده [English]

Reliability Redundancy Allocation (RRA) is one of the most important problems facing the managers to improve the systems performance. In the most RRA models, presented in the literature components’ reliability used to be assumed as an exact value in (0,1) interval, while various factors might affect components’ reliability and change it over time. Therefore, components reliability values should be considered as uncertain parameters. In this paper, by developing a discrete - continuous inference system, an optimization - oriented decision support system is proposed considering the components’ reliability as stochastic variables. Proposed DSS uses stochastic if - then rules to infer optimum or near optimum values for the decision variables as well as the objective function. Finally, In order to evaluate the efficiency of the proposed system, several examples are provided. Comparison of the inferred results with the optimal values shows the very good performance of the developed stochastic decision support system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reliability redundancy allocation problem
  • stochastic decision support system
  • stochastic rule base