نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22054/jims.2022.34024.2109

چکیده

در دنیای کنونی کشورها و سازمان‌های جهانی به یک توافق جامع دست پیدا کرده‌اند که که انتشار کربن با گرمایش جهانی همراه است لذا کاهش میزان انتشار کربن در دستور کار جهانی برای کنترل اثرات گرم شدن قرار گرفته است. در نتیجه، قوانینی به منظور کنترل انتشار کربن مانند پروتکل کیوتو و سیستم‌های صدور مجوز اتحادیه اروپا تحقق یافته است. با این حال، انتشار کربن همچنان یک مسئله جهانی درازمدت است.انتشار کربن مربوط به مصرف انرژی در صنایع تولیدی، بخش قابل توجهی از بار زیست محیطی است. در این مطالعه، محدودیت انتشار کربن برای یک مدل اندازه انباشته اقتصادی جهت کاهش انتشار کربن ارائه شده است. هدف این مسئله برآورد تقاضای کالاهای مختلف در طول افق برنامه-ریزی باتوجه‌به کمینه کردن هزینه‌های تولید، راه‌اندازی، دوباره‌کاری و نگهداری است. در این مسئله فرض شده است که فرآیند تولید کالا نامطلوب است و درحین فرآیند مقداری از کالاها با کیفیت نامطلوب تولید می‌شوند. کالاهای معیوب پس از شناسایی با انجام فرآیند دوباره‌کاری قابل استفاده می‌شوند. این مدل پیشنهادی ثابت شده است که یک مسئله برنامه‌ریزی غیرخطی محدب می‌باشد. بنابراین، جواب بهینه این مدل پیشنهادی را می‌توان با استفاده از روش مشتق‌گیری بدست آورد. درنهایت، مثال عددی فرضی برای نشان دادن کارایی الگوریتم حل دقیق پیشنهادی حل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting an economic lot-sizing scheduling problem considering maximum permissible carbon emissions

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Nobil 1
  • abolfazl kazemi 2

1 Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Carbon emissions related to energy consumptions from the manufacturing industry have become a substantial part of environmental burdens. Carbon emissions related to energy consumptions from the manufacturing industry have become a substantial part of environmental burdens. This study presents carbon emission constraint into the economic lot scheduling problem to reduce carbon emissions. The aim of this research to satisfy customer demand for various items over the planning horizon, with an objective to minimize total costs, includes setup, production, rework and holding costs. In this problem, it is assumed that the production process is defective, and during the process some of the goods are produced with undesirable quality. Defective products can be sold using a rework process. This proposed model has been proven to be a nonlinear convex programming problem. Hence, the optimal solution of this proposed model can be obtained using the derivative method. Finally, a hypothetical example is solved to demonstrate the performance of the proposed exact solution algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon emission constraint
  • nonlinear programming
  • exact solution algorithm
  • sustainable environment
  • lot-sizing problem