نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، لرستان

2 شهید چمران اهواز

10.22054/jims.2022.65543.2747

چکیده

امروزه با افزایش عدم اطمینان محیطی، از راهکارهای تطابق با تحولات و اطمینان از شغل همیشگی، گرایش به سمت کارآفرینی هیبریدی است. پژوهش حاضر، با هدف پایش تأثیر کارآفرینی هیبریدی بر موفقیت مسیر شغلی با نقش میانجی جهت‌گیری مسیر شغلی متنوع انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در زمره پژوهش‌های توصیفی و پیمایشی است. جامعه‌آماری این پژوهش، مدیران و کارکنان شرکت‌های واقع ‌در شهرک‌های صنعتی در استان لرستان هستند که با استفاده از فرمول محاسبه نمونه کوکران، حجم نمونه 350 نفر تعیین و اعضای‌نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در پژوهش حاضر پرسشنامه‌های استاندارد بوده که روایی و پایایی آن‌ها از طریق روش محتوایی و آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. برای بررسی و آزمون فرضیه‌ها از رویکرد مدل‌سازی معادلات‌ساختاری و نرم‌افزار PLS استفاده شده است. نتایج بررسی فرضیه‌ها حاکی از آن است که کارآفرینی هیبریدی بر جهت‌گیری مسیر شغلی متنوع و موفقیت مسیر شغلی اثرگذار است. به‌عنوان نتیجه کلی باید اشاره داشت که با توجه به نرخ بالای ورشکستگی و از بین رفتن مشاغل، افرادی که در شهرک‌های صنعتی و در مشاغل حرفه‌ای فعالیت دارند، می‌توانند با راهبرد کارآفرینی هیبریدی و جهت‌گیری مسیر شغلی متنوع که آن‌ها را به سوی کسب‌وکارهای جدید و کارآفرینانه رهنمون می‌سازد، بخت خود را در موفقیت مسیر شغلی جدید و یک کسب‌وکار دیگر امتحان نموده و با بهره‌گیری از مزایای شغل دوم، از عدم اشتغال در امان بمانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of the impact of hybrid entrepreneurship on career success; Explain the mediating role of diverse career path orientation (Case study: Businesses located in industrial states of Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • ali shariat nejad 1
  • saba asgari zahabi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Lorestan

2 shahid chamran ahwaz

چکیده [English]

Today, with increasing environmental uncertainty, one of the ways to adapt to changes and ensure a permanent job is the tendency towards hybrid entrepreneurship. the present study aimed to survey the impact of hybrid entrepreneurship on career success with the mediating role of diverse career path orientation was conducted. This research is applied research and it is among the descriptive and survey researches. The statistical population of this study is the managers and employees of companies located in industrial states in Lorestan province. Using the Cochran sample calculation formula, the sample size of 350 people was determined and the sample members were selected using the available sampling method. Data collection tools in the present study were standard questionnaires whose validity and reliability were confirmed by content method and Cronbach's alpha and combined reliability. the structural equation modeling approach and PLS software have been used to test the hypotheses. The results of the hypothesis indicate that hybrid entrepreneurship has positive impact on diverse career path orientation and career path success. as a general result, it should be noted that due to the high rate of bankruptcy and loss of jobs, people who work in industrial estates and in professional jobs, can with a hybrid entrepreneurial strategy and direction orientation. A diverse career that leads them to new and entrepreneurial businesses, try your luck at the success of a new career and another business, and take advantage of the benefits of second job, unemployment and state of mind. Unemployment to be safe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid Entrepreneurship
  • Career Success
  • Diverse Career Orientation
  • Industrial Companies