نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه چمران، اهواز، ایران

چکیده

امروزه با افزایش عدم اطمینان محیطی، از راهکارهای تطابق با تحولات و اطمینان از شغل همیشگی، گرایش به سمت کارآفرینی هیبریدی است. پژوهش حاضر، با هدف پایش تأثیر کارآفرینی هیبریدی بر موفقیت مسیر شغلی با نقش میانجی جهت‌گیری مسیر شغلی متنوع انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در زمره پژوهش‌های توصیفی و پیمایشی است. جامعه‌آماری این پژوهش، مدیران و کارکنان شرکت‌های واقع ‌در شهرک‌های صنعتی در استان لرستان هستند که با استفاده از فرمول محاسبه نمونه کوکران، حجم نمونه 350 نفر تعیین و اعضای‌نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در پژوهش حاضر پرسشنامه‌های استاندارد بوده که روایی و پایایی آن‌ها از طریق روش محتوایی و آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. برای بررسی و آزمون فرضیه‌ها از رویکرد مدل‌سازی معادلات‌ساختاری و نرم‌افزار PLS استفاده شده است. نتایج بررسی فرضیه‌ها حاکی از آن است که کارآفرینی هیبریدی بر جهت‌گیری مسیر شغلی متنوع و موفقیت مسیر شغلی اثرگذار است. به‌عنوان نتیجه کلی باید اشاره داشت که با توجه به نرخ بالای ورشکستگی و از بین رفتن مشاغل، افرادی که در شهرک‌های صنعتی و در مشاغل حرفه‌ای فعالیت دارند، می‌توانند با راهبرد کارآفرینی هیبریدی و جهت‌گیری مسیر شغلی متنوع که آن‌ها را به سوی کسب‌وکارهای جدید و کارآفرینانه رهنمون می‌سازد، بخت خود را در موفقیت مسیر شغلی جدید و یک کسب‌وکار دیگر امتحان نموده و با بهره‌گیری از مزایای شغل دوم، از عدم اشتغال در امان بمانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of the impact of hybrid entrepreneurship on career success; Explain the mediating role of diverse career path orientation (Case study: Businesses located in industrial states of Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • ali shariat nejad 1
  • Saba Asgari zahabi 2

1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran

2 Master's student in Business Administration, Chamran University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Today, with increasing environmental uncertainty, one of the ways to adapt to changes and ensure a permanent job is the tendency towards hybrid entrepreneurship. the present study aimed to survey the impact of hybrid entrepreneurship on career success with the mediating role of diverse career path orientation was conducted. This research is applied research and it is among the descriptive and survey researches. The statistical population of this study is the managers and employees of companies located in industrial states in Lorestan province. Using the Cochran sample calculation formula, the sample size of 350 people was determined and the sample members were selected using the available sampling method. Data collection tools in the present study were standard questionnaires whose validity and reliability were confirmed by content method and Cronbach's alpha and combined reliability. the structural equation modeling approach and PLS software have been used to test the hypotheses. The results of the hypothesis indicate that hybrid entrepreneurship has positive impact on diverse career path orientation and career path success. as a general result, it should be noted that due to the high rate of bankruptcy and loss of jobs, people who work in industrial estates and in professional jobs, can with a hybrid entrepreneurial strategy and direction orientation. A diverse career that leads them to new and entrepreneurial businesses, try your luck at the success of a new career and another business, and take advantage of the benefits of second job, unemployment and state of mind. Unemployment to be safe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid Entrepreneurship
  • Career Success
  • Diverse Career Orientation
  • Industrial Companies
جعفری، محمد؛ شریعت‌نژاد، علی؛ موسوی، سیده نسیم و ولی‎‌نژاد، رضا. (1399). بررسی تأثیر مدیریت استعداد آینده محور بر موفقیت مسیر شغلی؛ تبیین نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگر، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال نوزدهم، شماره 63، صص 86 – 73.
حسنی گیلوای، ملاحت و مهدی‌زاده، حسین. (1398). مقایسۀ شایستگی‌های کارآفرینانۀ کارآفرینان حقوق‌بگیر با سایر کارآفرینان و حقوق‌بگیران، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دورۀ 12، شمارۀ 4، صص 560-541.
ربیعی، علی و سرابی، سولماز. (1392). بررسی تأثیر سرمایه زنان و ابعاد آن بر کارآفرینی (مطالعه‌ی موردی؛ انجمن زنان مدیر کارآفرین)، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، دوره اول، شماره 4، صص 67-33.
سپهوند، رضا؛ عارف‌نژاد، محسن و قربانی، زهرا. (1397). اثر ارزش‌های کاری بر جهت‌گیری مسیر شغلی متنوع با نقش میانجی شخصیت نیروی کار (موردمطالعه: شرکت نرم‌افزاری همکاران سیستم)، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 10 (35)، 9-26.
عبدالهی، بیژن؛ رنگریز، حسن؛ عباسیان، حسین و رحمانی، فائزه. (1399). مضامین استخراجی مسیر پیشرفت شغلی کارکنان بر مبنای جهت‌گیری شغلی متنوع: مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوای استقرایی، مجلۀ علوم روان‌شناختی، دورۀ نوزدهم، شمارۀ 90، صص 797 _ 787.
عظیمی، حسین؛ رحیم زاده، مهسا؛ ناصری، مسعود. (1399). بررسی تأثیر موفقیت مسیر شغلی ذهنی و عینی از اخلاق حرفه‌ای اسلامی، فصلنامه تأملات اخلاقی، زنجان، دوره اول، شماره اول، ص 178-155.
یوسف‌زاده، ایمان؛ عابدی، محمدرضا و نیلفروشان، پریسا. (1399). بررسی ویژگی‌های بومی افراد با جهت‌گیری‌های متنوع در ایران و مقایسه آن‌ها با کارآفرینان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.
Aladejebi, O. (2020). Hybrid Entrepreneurship: Combining Employment and Self Employment in Nigeria. Archives of Business Review, 8(7):231-247
Akhtar, S. (2010). Causal Attributions of Career Success across Genders: A Perspective of Private Sector Organizations. World Applied Sciences Journal, 11(6), 646-652.
Allen, B. C. (2011). The role of professional identity commitment in understanding the relationship between casual employment and perceptions of career success. Career Development International, 16 (2), 195-216.
Arthur, M., Khapova, S., & Wilderom, C. (2005). Career success in a boundary less career world. Journal of organizational behavior, 26(2), 177-202.
Baruch, Y. (2004). Managing Careers: Theory and Practice. Glasgow, England: Pearson Education Limited.
Bauman, Z. (2007). Liquid times: Living in an age of uncertainty, Polity Press, Cambridge.
De Vos, A., & Soens, N. (2008). Protean attitude and career success: The mediating role of self-management. Journal of Vocational Behavior, 73 (3), 449–456.
Denkenberger, D., Way, J., & Pearce, J. M. (2015). Educational Pathways to Remote Employment in Isolated Communities. (https://www.academia.edu/16292832/Educational_P) athways_to_Remote_Employment_in_Isolated_Communities), Journal Of Human Security./. 11 (1): 34–44.
Enache, M., Sallan, J. M., Simo, P., & Fernandez, V. (2011). Career attitudes and subjective career success: tackling gender differences. Gender in management: An International Journal, 26(3), 234-250.
Folta, T. B., Delmar, F., & Wennberg, K. (2010). Hybrid entrepreneurship. Management Science, 56(2), 253-269.
Gubler, M., Arnold, J., & Coombs, C. (2014). Reassessing the protean career concept: Empirical findings, conceptual components, and measurement. Journal of Organizational Behavior, Vol. 35, No. 1, pp. 23-40.
Hall, D. T. (2002). Careers in and out of organizations. Thousand Oaks: Sage Publications.
Hallmann, K., Breuer, C., Ilgner, M., Giel, T., & Rossi, L. (2018). Determinants of elite athletes’ extrinsic and intrinsic career success. Journal of Sport, Business and Management, 8(4), 375-392.
Hennekam, S. (2016). Competencies of older workers and its influence on career success and job satisfaction. Employee Relations Journal, 38(2), 130-146.
Hillmann, K. (2016). Transitions between employment, unemployment and entrepreneurial activities-evidence from Germany. University of Hamburg, Hamburg.
Koekemoer, E. (2014). An explorative study on factors influencing the career success of management employees. SA Journal of IndustrialPsychology/SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde, pp.1-10.
Kim, Klyvera., Paul, Steffensb., Carina, Lombergc. (2020). Having your cake and eating it too? A two-stage model of the impact of employment and parallel job search on hybrid nascent entrepreneurship. Journal of Business Venturing 35 (1) 106-123
Kurczewska, A., Mackiewicz, M., Dory, W., & Wawrzyniak, D. (2020). Peculiarity of hybrid entrepreneurs – revisiting Lazear’s theory of entrepreneurship. Journal of Business Economics and Management, 21(1), 277-300.
Mehdipour, R., Arshadi, N., & Neisi, A. (2019). Desining and Testing a Modle of Some Antecedent of Subjective Career Success. International Journao of Psychologe, pp. 78-106.
Minniti, M. (2010). Female entrepreneurship and economic activity. The European Journal of Development Research, 22(3), 294-312.
Norizan, B. R., & Siti-Rohaida M. Z. (2015). Protean career orientation and career goal development: Do they predict engineer’s psychological well-being? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, pp.270 - 277.
Olajide Olubayo, Thomas & Olajide Idowu, Okunbanjo. (2021). Hybrid Entrepreneurship as a Tool for Poverty Reduction in Nigeria: A Review of Literature with Qualitative Research and Content Analysis. Emerging Markets Journal, 11(1): 511-530
Raffiee, J., & Feng, J. (2014). Should I quit my day job? A hybrid path to entrepreneurship. Academy of Management Journal, 57(4), pp.936-963.
Rasdi, R., Garavan, T., & Ismail, M. (2011). Understanding Proactive Behaviours and Career Success: Evidence from an Emerging Economy, organization and markets in emerging economies 2(4): pp:53-71.
Reynolds, P., Bygrave, W., & Autio, E. (2003). Global Entrepreneurship Monitor, 2003 Executive Report (Babson College), London Business School and Kauffman Foundation.
Rounds, J. B., & Jin, J. (2013). Nature, importance, and assessment of needs and values. In Brown, S. D. and Lent, R. W. (eds), Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work, 2 edn, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, pp. 417-48.
Sachitra, Vilani. (2020). Examine the Drivers of Engage in Hybrid Entrepreneurship in Sri Lanka. Sri Lankan Journal of Entrepreneurship, 2(1): 489-502
Wok. S., & Hashim, J. (2017). Communication Power as a Mediator on Networking and Career Success: A Structural Equation Modeling Approach. Communications of the IBIMA, 2017 (2017), 1-14.
Wolff, H., & Moser, K. (2008). Effects of Networking on Career Success: A Longitudinal Study. LASER Discussion Papers, Paper No 24.
Zafer, J. Bint Mat. N. (2012). Protean Career Attitude, Competency Development & career Success: AMedisting Effect of Perceived Employability. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, pp. 1-20.
Zakaria, N., & MohdYusof, H. (2018). The Relationship between the ‘Big Five’ Personality and Career Success. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Bandung, Indonesia, P. 6-8.
Jafari, M., Shariat najad, A., Mousavi, N., & Vali nejad, R. (2019). Investigating the impact of future-oriented talent management on career success; Explain the mediating role of prospective career path behaviors. Journal of Tomorrow Management, Volume 19, Number 63, pp. 73-86.
Hasani gilvay, M., & Mehdizadeh, H. (2019). Comparison of entrepreneurial competencies of salaried entrepreneurs with other entrepreneurs and Salaries. Entrepreneurship Development Quarterly, Volume 12, Number 4, pp. 541-560.
Rabiee, A., & Sarabi, S. (2013). Investigating the Impact of Women's Capital and Its Dimensions on Entrepreneurship (Case Study; Women Entrepreneur Manager Association). Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, Volume 1, Number 4, pp. 33-67.
Sepahvand, R., Aref nejad, M., & Ghorbani, z. (2018). The effect of work values on the orientation of a diverse and borderless career path with a role Labor Personality Mediator (Case Study: System Partners Software Company). Quarterly Journal of Career and Organizational Counseling, 10 (35), pp. 9-26.
Abdolahi, B., Rangriz, H., Abbasian, H., & Rahmani, F. (2019). The themes extracted from the career development of the staff according to diverse career orientations: a qualitative study through inductive content analysis. Journal of Psychological Science, Vol. 19, Issue 90, p 687-697.
Azimi, H., Rahimzadeh, M., & Naseri, M. (2021). Investigating the Impact of Mental and Objective Career Success on Islamic Professional Ethics. Quarterly Journal of Ethical Reflections, Zanjan, Volume 1, Number 1, pp. 155-178.
Yousef zadeh, I., Abedi, M., & Nilforoshan, p. (2019). A Study of Indigenous Characteristics of People with Diverse Orientations in Iran and Their Comparison with Entrepreneurs. Job and Organizational Counseling Quarterly.