نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین

10.22054/jims.2022.63110.2695

چکیده

طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با توجه به الزامات قانونی و منافع اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است. تأمین کنندگان قطعات اولیه نیز از مهمترین بازیگران این زنجیره می باشند. بیشتر محققین مسئله طراحی را به صورت مجزا از ارزیابی تامین کنندگان مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند. عوامل مختلفی به جز قیمت در رابطه با قطعه و فرایند و توان تامین پایدار تاثیر زیادی بر عملکرد زنجیره در بلندمدت دارد. در این مقاله یک شبکه زنجیره حلقه تأمین بسته شامل سایتهای تولید، جداسازی، بازسازی و دفع در نظر گرفته شده است. مدلی یکپارچه و دو مرحله ای ارائه شده است به نحوی که در مرحله اول روش "فازی-مورا-نقطه مرجع" برای ارزیابی تأمین کنندگان پیشنهاد و خروجی این مرحله به عنوان امتیاز ارزیابی در مرحله دوم مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله دوم، یک مدل برنامه ریزی خطی عددصحیح ترکیبی سه هدفه پیشنهاد گردیده بنحوی که تأمین کننده مناسب و مکان سایتهای نوسازی و همچنین جریانهای بین اعضای مختلف زنجیره مشخص می شود. در این مدل علاوه بر هدف ماکسیمم سازی تامین از تامین کنندگان شایسته، اهداف اقتصادی و تاب آوری زنجیره نیز مد نظر قرار گرفته است. از طرفی دیگر امکان وجود کمبود نیز در نظر گرفته شده است. نتایج عددی مربوطه نشان دهنده اعتبار مدل و نقش گزینه کمبود در رسیدن به جوابهای بهتر در تابع هدف ال-پی متریک می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Integration of supplier selection and resilient closed loop supply chain design and ranking based on fuzzy-MOORA-reference point method

نویسندگان [English]

  • Mehdi Seifbarghy 1
  • Nastaran Bakhshizadeh 2

1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Closed loop supply chain network design is of great important due to the legal requirements and economic benefits. Raw material suppliers are of the most important players of this supply chain. Most of the previous researchers studied the design problem separated from the supplier assessment. Some other criteria except for price, like the production process, the features of parts and reliability of supply have long term effects on the performance of supply chains. In this research a general closed loop supply chain network including production centres, disassembly, refurbishing, and disposal sites is considered. An integrated two-phase model is given so that in the first phase, the proposed fuzzy-MOORA-reference point method is applied to suppliers’ assessment and the results from this phase is used in the second phase. In the second phase, a three-objective mixed integer linear programming model is proposed in order to determine the eligible suppliers, the locations of refurbishing sites and the material flows between the supply chain members. The objective functions are maximizing profit, suppliers’ evaluation and resiliency scores. Unsatisfied demand of customers is lost. The numerical results show the validity of the model and the role of stockout option in reaching better solutions based on the LP-Metric method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed loop supply chain design
  • Supplier evaluation
  • Resiliency
  • Multi-objective
  • fuzzy-MOORA-reference point