نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22054/jims.2023.46474.2380

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل سنجش سطح بلوغ هوش تجاری در کسب و کارهای الکترونیکی برای شرکت های ارائه دهنده خدمات ‏اینترنتی است که به روش کیفی مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است. تعداد مشارکت کنندگان در این پژوهش 10 نفر از ‏متخصصین، خبرگان و مدیران کسب و کارهای الکترونیکی که در حوزه ارائه خدمات اینترنت فعالیت داشته اند، می باشد که با استفاده از روش ‏تمایز حداکثری انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته جمع آوری و با استفاده از روش کلایزی مورد تجزیه و ‏تحلیل قرار گرفت. یافته ها توسط تکنیک دلفی در 5 سطح از بلوغ هوش تجاری (سطح1: بلوغ ابتدایی، سطح 2: بلوغ تکرار پذیر، سطح 3: بلوغ ‏تعریف شده، سطح 4: بلوغ مدیریت شده، سطح 5: بلوغ بهینه شده) طبقه بندی شد. سپس مدلی شامل 33 بعد و 232 شاخص تایید شده در ادبیات ‏موضوعی پژوهش طراحی شد که در آن ابعاد و شاخص ها طبق نظر پژوهشگر و تایید خبرگان در سطوح پنج‌گانه بلوغ هوش تجاری توزیع ‏شدند و در نهایت با استفاده از تحلیل عامل تائیدی در نرم افزار SmartPLS مدل تائید شد. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presentation of the Model of Measuring the Maturity Level of Business ‎Intelligence in Electronic Business‏ ‏‎(Case Study: Internet Service Provider Companies)

نویسندگان [English]

  • mahboobeh golestanizadeh 1
  • Akbar Eetebarian 2
  • amirreza naghsh 1
  • reza ebrahim zadeh 1

1 Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

This study aims to design a model for measuring the level of maturity of business intelligence in electronic businesses for Internet Service Provider Companies, which is done in a qualitative approach based on phenomenological approach. The number of participants in this Study is 10 specialists, experts and managers of electronic businesses who are active in the field of providing Internet services, which are selected using the maximal differentiation method. Data are collected by deep and semi-structured interviews and analyzed by Colaizzi’s method. The findings are classified by Delphi technique in five levels of maturity of business intelligence (Level 1: Primary maturity, Level 2: Repeatable maturity, Level 3: Defined maturity, Level 4: Managed maturity, Level 5: Optimized maturity). Then, a model of 33 dimension and 232 indicators approved in the subject literature of the study is designed in which the dimension and indicators are distributed in the five levels of maturity of business intelligence, according to the researcher’s viewpoint and experts’ confirmation and finally, the model was confirmed by using confirmatory factor analysis in Smart PLS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity
  • Internet Service Provider Companies
  • Electronic Business
  • Business Intelligence