نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه متخصصان زنجیره تأمین برای افزایش رقابت‌پذیری، اثربخشی و کاهش مشکلات در زنجیره تأمین به دنبال توسعه یکپارچه مدل زنجیره تأمین می‌باشند. ازاین‌رو همواره به دنبال شناسایی و توسعه این فرایند هستند تا بتوانند جنبه‌های بیشتری از زنجیره را پوشش دهند. افزودن شاخص‌های اثربخشی در کنار شاخص‌های مطرح لارج و به‌کارگیری مبانی سیستم دینامیک برای ارتقا عملکرد زنجیره تأمین ازجمله نوآوری‌های این مطالعه می‌باشد. ابتدا با استفاده از ادبیات تحقیق و مطالعات، ۱۲ سرفصل از شاخص‌ها به‌عنوان شاخص‌های لارج اثربخش انتخاب شد. سپس با روش دلفی فازی ارتباطات و میزان اهمیت هریک از این مؤلفه‌ها مشخص شد و بازهم متغیرهای پراهمیت‌تر جهت بررسی بیشتر مدل شدند. بر این اساس با استفاده از مفاهیم دستگاه‌های پویا حلقه‌های علی معلولی ترسیم شد. سپس برای بررسی کارکرد مدل، فرضیه‌های پویا با نظر افراد خبره تدوین گردید. در گام بعدی دیاگرام جریان مدل و همچنین آزمون‌های اعتبار سنجی مدل پیشنهادی صورت گرفت. نهایتاً با بررسی خروجی‌های به‌دست‌آمده از سناریوهای پیشنهادی مشخص شد که اکثر متغیرها در حالت لارج اثربخش رفتار بهبودیافته‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing the LARG-Effective Supply Chain Model Using a System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

 • fateme khanzadi 1
 • Reza Radfar 2
 • nazanini pilevari salmasi 3

1 Doctoral student in Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Industrial Management,, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, School of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowdays, supply chain specialists are looking for the integrated development of the supply chain model in order to increase the competitiveness, effectiveness and reduce the problems in the supply chain. They always seek to identify and develop this process so that they can cover more aspects of the chain. Adding effectiveness indicators along with LARG indicators and using the basics of the dynamic system to improve the efficiency of the supply chain is one of the innovations of this study. At first, by using research literature and studies, 12 headings of indicators were selected as LARG-E indicators. Then, with the Fuzzy Delphi method, the relationships and importance of each of these components were determined, and more important variables were modeled for further investigation. With using the concepts of dynamic systems, causal loops were drawn. Then, to check the function of the model, dynamic hypotheses were developed with the opinion of experts. In the next step, the flow diagram of the model and also the validation tests of the proposed model were done. Finally, by examining the outputs obtained from the proposed scenarios, it was found that most of variables have better behavior in LARG-E approach.
Introduction
In recent years, with the addition of various competitions in the world markets, many researches have been conducted to use new technologies and researches in order to improve the production process and increase the effectiveness of these competitions as much as possible (Mohghar et al., 2017). All the goals that work in this field increase the competitiveness of the organization. This competition is by reducing costs, being present in the market and satisfying the customer. To increase profits, protect the environment, keep the markets stable and meet the expectations of customers, organizations should be provided using the existing environments in a set of customers (Pisha et al., 2016). Use chain management requires the use of new facilities and improvements to previous findings such as lean, agile, resilience and green to increase speed and competitiveness, selection and decision-making to achieve the organization and maximum effectiveness.
Today, supply chain specialists are looking for the integrated development of the supply chain model to increase the effectiveness and efficiency of the supply chain in order to increase competitiveness and reduce supply chain problems. In this case, there is a consensus among experts that there is no comprehensive model. All the mentioned cases make it inevitable to design a comprehensive and effective model for the supply chain. The verifiable issue is the conflicts and the non-alignment of all the indicators of the paradigms with each other. LARG paradigms, without considering the spirit of effectiveness in each supply chain, cannot fully protect it against continuous changes in the competitive market arena. A comprehensive model that pays particular attention to effectiveness while implementing LARG paradigms has not been examined in the literature review and the consensus of experts. Therefore, in this research, we are looking to design a comprehensive model in a LARG-effective manner so that the effect of various LARG-effective indicators on the performance of the supply chain can be investigated. The integration of LARG paradigms has been studied a lot so far, but its development is based on the concepts of innovation effectiveness of this research, and in this way, the dynamic system approach was used.
Materials and Methods
To formulate a LARG supply chain, first the framework, indicators and variables of each LARG paradigm were extracted from the research literature, then in order to develop them with effective concepts, the effective supply chain was studied. In order to implement the fuzzy Delphi approach, based on the effectiveness indicators extracted from the subject literature and LARG supply chain approaches, operational indicators were provided to the experts participating in the research in the form of a questionnaire via email and after initial coordination. After collecting the completed questionnaires, fuzzification operations, fuzzy averaging and then de-fuzzification were performed. The results were brought to the attention of the participants and they were asked to apply their desired changes according to the obtained results. This approach reached the saturation stage in the third round and there was no change in the opinions of the participants and the consensus of the panel experts was the final and trusted output of the Delphi method. Finally, according to these weights, 9 quantitative variables had the highest importance and were used for dynamic modeling. The simulation stage is done with the help of software and Nasim. According to the features of modeling based on system dynamics, this approach was chosen as the main research tool in this study because there are linear relationships between the variables and there are nested feedbacks between the variables of the subsystems, the importance of simultaneously improving the performance in different layers of the producer, supplier and distributor. Which is one of the goals of this research, with this approach, it can be a very suitable tool for decision-making by the senior managers of the organization.
Discussion and Results
Organizations are trying to improve their competitiveness by adopting Lean, Resilient, Green and Agile strategies; But as it was said, the implementation of these paradigms, which sometimes have conflicting results, requires a new integration and index to align the goals. So far, many researches have been done by merging two or more paradigms, the combination of all 4 paradigms called LARG has greatly helped to improve the performance of supply chains, but in this research, in order to improve the conflicts between paradigms, a new concept of spiritual effectiveness was given to the supply chain. Understanding the dynamics of applying the above four strategies and their effectiveness was done using the dynamic systems approach. In this research, the indicators of the LARG supply chain were defined based on theoretical foundations and interviews with experts; then the effectiveness indicators were placed next to them. These indicators were implemented in the printing and ink industry. In this way, an effective LARG integrated system was defined; then, using a dynamic model, dynamic hypotheses were first defined and state and flow diagrams were drawn. After correctness of the model and validation of the model, two scenarios were examined for 8 important variables. After applying the scenarios, the performance of LARG and effective LARG was compared. By applying each scenario in the designed model, it was possible to check the effect of new indicators on the variables and their behavior.
Conclusions
As a result, if the components of the effective supply chain are properly integrated with the LARG concepts, they integrate the conflict that may exist between the LARG paradigms and play the role of synchronization and improvement as a ruler and standard. The effective management of the LARG supply chain may not be defined as an independent variable, but it is a result of variables and indicators that improved performance in most cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: LARG supply chain management
 • simulation
 • optimization
 • system dynamics
 1. صفائی قادیکلایی. ع، اکبرزاده. ز، احمدی. ا، (1395). ارزیابی مقایس‌های استراتژی‌های زنجیره‌ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک، پژوهشنامه‌‎ی مدیریت اجرایی، سال سوم، شماره‌ی 6، نیمه‌‎ی دوم 1390.
 2. آقاجانی. ح، اکبرزاده. ز، (1398). مطالعه تطبیقی استراژی‌های زنجیره‌‎ی تأمین ناب، چابک و ناب چابک، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
 3. فکور. ث، الفت لعیا. ا، (1398). مدیریت ریسک زنجیره تأمین با رویکرد شناسایی و مواجهه با نقاط آسیب‌زا با استفاده از تاپسیس فازی، مدیریت فردا بهار، 1398، شماره 38، صص 29 تا 40.
 4. خوش رضا. ح، (1397). بررسی اثرات مقایسه‌ای استراتژی‌های زنجیره تأمین ناب و چابک (مطالعه موردی: مجتمع صنعتی شام شام)، کنفرانس مدیریت، چالش‌ها و راهکارها
 5. امیدوار. ر، سرداری. ا، یزدانی. ن، (1399). رتبه‌بندی موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دی متل (مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو)، نشریه تحقیقات بازاریابی نوین: تابستان 1394، دوره 5، شماره 2 (پیاپی 17)؛ صص 1 تا 14.
 6. زرگر. س‌م، شیروانی. م، (1399). ارزیابی عملکرد یکپارچگی زنجیره تأمین لارج بارویکرد پویایی سیستم، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری.
 7. قاسمیه. ر، جمالی. غ، کریمی اصل. ا، (1399). تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیره‌‎ی تأمین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق فن‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران). زمستان 1394، دوره هفتم، شماره 4، صص 813 تا 836.
 8. قاضی زاده. م، صفری. س، نوروززاده. ف، حیدری. ق، (1399). یکپارچه‌سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تأمین در قالب زنجیره تأمین لارج با استفاده از فن‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در شرکت سایپا، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، نیمه دوم 1394، دوره 7، شماره 14، صص 113 تا 134.
 9. ملکی. ف، مهدی. ف، (1394). مدیریت زمان در زنجیره‌های تأمین مبتنی بر سکو، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، سال سیزدهم، شماره 33، پاییز 1390.
 10. صفی‌خانی. ف، صفی‌خانی. م، احتشام راثی. ر، (1401). نقش تعدیل‌گری انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ریسک زنجیره تأمین با رویکرد کاهش ریسک زنجیره تأمین، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 48، 137-148.
 11. Afsharizadeh Jafari, O., Maleki MinBashRazgah, M., Zarei, A., & Shafiei Nikabadi, M. (2021). Designing a ranking system for purchased products based on the consumer’s and expert’s opinions using an aspect-based sentiment analysis approach. Modern Research in Decision Making, 6(2), 20-47.
 12. Aghajani, H., & Akbarzadeh, Z. (2018). A comparative study of lean, agile and lean agile supply chain strategies. Paper presented at the the first applied economics and management conference with a national approach. [In Persian]
 13. Avelar-Sosa, L., García-Alcaraz, J., & Castrellón-Torres, J. (2014). The effects of some risk factors in the supply chains performance: a case of study. Journal of applied research and technology, 12(5), 958-968.
 14. Barroso, A., & Machado, V. (2005). Sistemas de Gestão Logística de Resíduos em Portugal. Investigação Operacional, 25, 179-194.
 15. Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2011). Integrating lean, agile, resilience and green paradigms in supply chain management (LARG_SCM). Supply chain management(April).
 16. Duarte, S., & Cruz-Machado, V. (2017). Green and lean model for business sustainability. Paper presented at the Proceedings of the Tenth international conference on management science and engineering management.
 17. Fakur, S., & Olfat Laya, A. (2018). Supply chain risk management with the approach of identifying and dealing with vulnerable points using fuzzy TOPSIS.38, 29-40. [In Persian]
 18. Figueira, S., Machado, V. C., & Nunes, I. L. (2012). Integration of human factors principles in LARG organizations–a conceptual model. Work, 41(Supplement 1), 1712-1719.
 19. Gamboa Bernal, J. P., Orjuela Castro, J. A., & Moreno Mantilla, C. E. (2020). The sustainable supply chain: Concepts, optimization and simulation models, and trends. Ingeniería, 25(3), 355-377.
 20. Ghassemiyeh, R., Jamali, G., & Karimi Asl, A. (2019). Analyzing the dimensions of the large supply chain management approach in the cement industry through the integration of multi-criteria decision-making techniques. industrial management (Tehran University), 7(4), 813-836. [In Persian]
 21. Ghazizadeh, M., Safari, S., Nowruzzadeh, F., & Heydari, Q. (2019). Integration of supply chain management approaches in the form of a large supply chain using multi-criteria decision-making techniques in Saipa Company. executive management research journal, 7(2), 113-134. [In Persian]
 22. Gunasekaran, A., Patel, C., & Tirtiroglu, E. (2001). Performance measures and metrics in a supply chain environment. International journal of operations & production Management, 21(1/2), 71-87.
 23. Khosh Reza, H. (2018). Investigating the comparative effects of lean and agile supply chain strategies (case study: Sham Sham Industrial Complex). challenges and solutions, management conference. [In Persian]
 24. Maleki, F., & Mahdi, F. (2014). Time management in platform-based supply chains, Business Studies and Research Institute, Faculty of Industrial Engineering. Iran University of Science and Technology, 13(33). [In Persian]
 25. Maleki, M., & Machado, V. C. (2013). Generic integration of lean, agile, resilient, and green practices in automotive supply chain. Revista de Management Comparat International, 14(2), 237.
 26. Mohaghar, A., Bazazzadeh, S. H., & Eghbal, R. (2017). Identification and Prioritization of Effective Factors on Online Advertising in Iran's Market by Use of Fuzzy MADM Technics (Case Study: Clothing Industry). Modern Research in Decision Making, 2(1), 149-178.
 27. Yazdani, N., Sardari, A., & Omidvar, R. (2015). Ranking Barriers to Green Supply Chain Management Using DIMATEL. New Marketing Research Journal, 5(2), 1-14.
 28. Rayat Pisha, S., Ahmadi Kahnali, R., & Abbasnejad, T. (2016). Applying a hybrid qualitative approach to provide a comprehensive model for supply chain sustainability assessment. Modern Research in Decision Making, 1(1), 139-166.
 29. Rice, J. B., & Caniato, F. (2003). Building a secure and resilient supply network. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT REVIEW, V. 7, NO. 5 (SEPT./OCT. 2003), P. 22-30: ILL.
 30. Safaei Qadiklaai, A., Akbarzadeh, Z., & Ahmadi, A. (2015). Evaluation of comparisons of lean, agile and lean-agile supply chain strategies,. executive management research paper, 3(6). [In Persian]
 31. Safikhani, F., Safikhani, M., & Ehtsham Rathi, R. (2021). The moderating role of supply chain flexibility on the relationship between environmental uncertainty and supply chain risk with the supply chain risk reduction approach. Development and Transformation Management Quarterly, 48, 137-148. [In Persian].
 32. Seuring, S., Aman, S., Hettiarachchi, B. D., de Lima, F. A., Schilling, L., & Sudusinghe, J. I. (2022). Reflecting on theory development in sustainable supply chain management. Cleaner Logistics and Supply Chain, 3, 100016.
 33. Tan, W. C., & Sidhu, M. S. (2022). Review of RFID and IoT integration in supply chain management. Operations Research Perspectives, 9, 100229.
 34. Zargar, S., & Shirvani, M. (2019). Performance evaluation of large supply chain integration performance of system dynamics. Paper presented at the the third international conference on applied research in management and accounting. [In Persian]