نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22054/jims.2023.70981.2825

چکیده

امروزه متخصصان زنجیره تأمین برای افزایش رقابت‌پذیری، اثربخشی و کاهش مشکلات در زنجیره تأمین به دنبال توسعه یکپارچه مدل زنجیره تأمین می‌باشند. ازاین‌رو همواره به دنبال شناسایی و توسعه این فرایند هستند تا بتوانند جنبه‌های بیشتری از زنجیره را پوشش دهند. افزودن شاخص‌های اثربخشی در کنار شاخص‌های مطرح لارج و به‌کارگیری مبانی سیستم دینامیک برای ارتقا عملکرد زنجیره تأمین ازجمله نوآوری‌های این مطالعه می‌باشد. ابتدا با استفاده از ادبیات تحقیق و مطالعات، ۱۲ سرفصل از شاخص‌ها به‌عنوان شاخص‌های لارج اثربخش انتخاب شد. سپس با روش دلفی فازی ارتباطات و میزان اهمیت هریک از این مؤلفه‌ها مشخص شد و بازهم متغیرهای پراهمیت‌تر جهت بررسی بیشتر مدل شدند. بر این اساس با استفاده از مفاهیم دستگاه‌های پویا حلقه‌های علی معلولی ترسیم شد. سپس برای بررسی کارکرد مدل، فرضیه‌های پویا با نظر افراد خبره تدوین گردید. در گام بعدی دیاگرام جریان مدل و همچنین آزمون‌های اعتبار سنجی مدل پیشنهادی صورت گرفت. نهایتاً با بررسی خروجی‌های به‌دست‌آمده از سناریوهای پیشنهادی مشخص شد که اکثر متغیرها در حالت لارج اثربخش رفتار بهبودیافته‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing the LARG-Effective supply chain model using a system dynamics approach.

نویسندگان [English]

  • fateme khanzadi 1
  • Reza Radfar 2
  • nazanini pilevari salmasi 3

1 Doctoral student in Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Industrial Management,, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, School of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowdays, supply chain specialists are looking for the integrated development of the supply chain model in order to increase the competitiveness, effectiveness and reduce the problems in the supply chain. They always seek to identify and develop this process so that they can cover more aspects of the chain. Adding effectiveness indicators along with LARG indicators and Using the basics of the dynamic system to improve the efficiency of the supply chain is one of the innovations of this study. At first, by using research literature and studies, 12 headings of indicators were selected as LARG-E indicators. Then, with the Fuzzy Delphi method, the relationships and importance of each of these components were determined, and more important variables were modeled for further investigation. With using the concepts of dynamic systems, causal loops were drawn. Then, to check the function of the model, dynamic hypotheses were developed with the opinion of experts. In the next step, the flow diagram of the model and also the validation tests of the proposed model were done. Finally, by examining the outputs obtained from the proposed scenarios, it was found that most of variables have better behavior in LARGE-E approach..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: LARG supply chain management
  • simulation
  • optimization
  • system dynamics