نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیارگروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

3 دانشیارگروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

4 استاد گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه به منظور ارایه یک طبقه بندی جامع برای مخاطرات زنجیره تامین صنایع دارویی از راهبرد کلاسیک بیلی و روش چهار مرحله ای کولیر استفاده شده است. ابتدا بر اساس بررسی متون گروه های اصلی خطر و ارکان و مولفه های زنجیره تامین با درنظر گرفتن منابع و کارکردها و به تفکیک سازمانهای بالادست زنجیره تامین، صنعت اصلی و سازمان های پایین دست زنجیره تامین در محیط صنعت و بازار، محیط زیرساختی و محیط کلان بیرونی مدلسازی شدند. در مرحله بعد ملاک های مرتبط با امنیت و ایمنی زنجیره تامین شناسایی گردید. در مرحله آخر از جدولسازی متقابل ارکان زنجیره تامین با ملاک های امنیت و ایمنی، ماتریس دو بعدی طبقه بندی برای شناسایی مخاطرات زنجیره تامین پیشنهاد گردید و بر اساس این طبقه بندی و با استفاده از مصداق یابی به روش سنتز چارچوب، فهرست مفصل مخاطرات احصاء گردید. طبقه بندی پیشنهادی می تواند در شناسایی و مدیریت خطرات زنجیره تامین صنایع دارویی مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Proposing a classification of supply chain risks in pharmaceutical industries

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Sara Khorashadizadeh 1
  • Jalal Haghighat Monfared 2
  • Mohammadali Afshar Kazemi 3
  • Shahram Yazdani 4

1 PhD student in Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Professor, Department of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to propose a comprehensive risk classification for pharmaceutical industries. Bailey’s classical strategy method was used to develop the classification. Systematic review of literature was used for identification of articles related to supply chain risk management in pharmaceutical industries. 77 articles were selected for final review. The selected articles examined in three stages of extracting and classifying the main risk groups of the supply chain (the first dimension of the conceptual framework of classification), extracting and classifying criteria for safety and security of supply chain (the second dimension of the conceptual framework of classification) and applying the two-dimensional framework of classification to identify and classify risk factors of the supply chain. Eventually 372 risk factors were identified and classified by applying the classifying frameworks to literature of pharmaceutical supply chain risk management. The proposed classification can be used as a reference classification in studies related to supply chain risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain risks
  • pharmaceutical industry supply chain
  • classification
  • supply chain resilience