دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 6 (1386)
دوره 5 (1385)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تأمین با رویکرد شبکه ى عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران - یزد

سید حبیب ا... میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، صفحه 1-21

چکیده
  امروزه مدیریت زنجیر هى تأمین ب هدلیل جهان یشدن بازارهای کس بوکار، اهمیت بیشتری پیدا کردهاست. با افزایش پیچیدگی، سطح نبود اطمینان و ریسک موجود در زنجیره نیز افزایش م ییابد. از ای نرومدیریت ریسک زنجیر هى تأمین یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازما نها قرار گرفته است. یکیاز خطرهای موجود در زنجیر هى تأمین، ریس کهای وارده از ناحی هى تأمی ...  بیشتر

طبقه بندی موجودی با استفاده از بهینه سازی جمعی راه حل های چندهدفه

منصور اسماعیل زاده؛ امین حسین پور؛ محمدرضا نامدار

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، صفحه 23-50

چکیده
  طبق هبندى موجودى یکى از تکنی کهاى مهم در حوز هى مدیریت موجودى است. ب هدلیل تنوع وحجم بالاى اقلام موجودى در یک شرکت، مدیران ناگزیر هستند آنها را طبق هبندى کنند. بنابراین،بخشى از تلاش پژوهشگران ب همنظور یافتن رو شهایى بوده است که با تعیین تعداد طبقات موجودى،توان کنترل مدیریت را افزایش دهند. در این مقاله، از الگوریتم بهین هسازى جمعى را ...  بیشتر

اندازه گیرى چابکى زنجیره ی تأمین با استفاده از پایگاه قوانین فازی و شاخص چابکی فازی در صنعت الکترونیک (مورد مطالعه: شرکت پیشرانه ى ساری)

هانی قاسمی صاحبی؛ سیدمحمود زنجیرچی

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، صفحه 56-76

چکیده
  براى دستیابى به حاشیه ى رقابتى در محیط تجارى به سرعت در حال تغییر ، شرکت ها باید طورىبا تأمین کنندگان و مشتریان در عملیات خط جریان منطبق شوند که براى دستیابى به سطحى ازچابکى مأوراى انتظار نایل شوند. در نتیجه، زنجیره هاى تأمین چابک، ابزار برجسته ى رقابتى هستندکه مى توانند در این راه کمک شایانى کنند. به سبب ابهام ارزیابى چابکى، بیشتر ...  بیشتر

مقایسه ى دو روش داده کاوی در بخش بندی مشتریان بیمه ى بدنه ى اتومبیل براساس ریسک (مورد مطالعه: شرکت بیمه ى ملت)
دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، صفحه 77-97

چکیده
  با رشد روز افزون کامپیوتر، مقادیر زیادی از داده ها به وسیله ی سیستم های مختلف به وجودمی آیند. در حال حاضر مسئله ى پیش روی سازمان ها، دیگر جمع آوری داده ها نیست، بلکه تواناییاستخراج اطلاعات مفید از میان آنهاست. همانند دیگر بخش های اقتصادی، شناخت و جذب مشتریانکم ریسک و سودآور برای صنعت بیمه نیز داراى اهمیت است. بیمه ى اتومبیل یکی از مهم ...  بیشتر

بررسى عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پیاده سازى سیستم هاى مدیریت دانش (مطالعه ى موردى شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینى تأمین)

نغمه الوندی؛ رحمت میرزایی؛ محمد جعفر تارخ

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، صفحه 98-128

چکیده
  در این تحقیق، ابتدا با مطالع هى منابع مختلف فاکتورهاى مؤثر بر موفقیت پیاد هسازى سیست مهاىمدیریت دانش شناسایى شد هاند. پس از آن با استفاده از آزمو نهاى آمارى و ب هکارگیرى نر مافزارا سپ ىا ساس وضعیت این فاکتورهاى در شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین بررسى شدتا از این طریق تعیین شود که شرکت یا دشده آمادگى لازم ب همنظور پیاد هسازى ...  بیشتر

بررسی موفقیت پیاده سازى سیستم اطلاعاتی از دیدگاه کاربران (مطالعه ى موردى شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینى تأمین)

محمدرضا تقوا

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، صفحه 129-151

چکیده
  اهمیتِ داشتن سیست مهاى اطلاعاتی در سازمان، بسیار روشن است. صرفِ داشتن سخ تافزارو نر مافزار، موجب بازدهی سرمای هگذاری برای سیست مهاى اطلاعاتی نیست و در صورتی م یتواناذعان داشت که پیاد هسازی سیستم با موفقیت همراه بوده است که نخست سیستم به اهدافا زپی شتعیی نشده، رسیده باشد و دوم کاربران ازآن ب هخوبی استفاده کنند. موفقیت سیستم جامعاطلاعاتی ...  بیشتر

با استفاده MAG تعیین میزان بهینه ى عوامل مؤثر بر کیفیت جوش از روش شناسی سطح پاسخ و مقایسه آن با الگوریتم شبیه سازی تبرید (مطالعه ى موردی: شاسی وانت مزدا)

حسین خانکی؛ مهدی عزیز محمدی؛ مسعود وکیلی؛ سعید خان محمدیان

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، صفحه 153-179

چکیده
  در این مقاله به بررسی و بهین هسازی شاخ صهای مهم یکی از رو شهای جوشکاری با عنوان جوشکاریپرداخته م ىشود. این روش یکى از فرایندهای مهم در ایجاد اتصالات (GMAW) قوس الکتریکی با گاز محافظدائمی فلزی با کیفیت بالا در صنایع مختلف ازجمله صنعت خودرو است که هدف از آن بهبود انداز هى ساق هىجوش و همچنین شاخ صهای کیفی آن است. یکی از تکنی کهای کاربردی برای ...  بیشتر