دوره و شماره: دوره 11، شماره 30، پاییز 1393 (این شماره مربوط به پاییز 1392 می باشد) 
2. طبقه بندی موجودی با استفاده از بهینه سازی جمعی راه حل های چندهدفه

صفحه 23-50

منصور اسماعیل زاده؛ امین حسین پور؛ محمدرضا نامدار