نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه علوم اقتصادی، تهران،ایران.

2 دانشیاردانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت، تهران،ایران.

چکیده

موضوع اولویت‏بندی پروژه های تحقیقاتی، به دلیل محدودیت منابع که مهمترین آن منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات است، ضروری می باشد.به همین منظور دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری شرکت منابع آب با انجام این طرح یک گام مهم در ساماندهی اجرای پروژه های تحقیقاتی در این سازمان برداشته است. در این مقاله سعی شده است شاخص های ارزیابی مناسب برای پروژه های تحقیقاتی این شرکت مشخص شود و در این بررسی 10 پروژه تحقیقاتی شرکت منابع آب که به دلیل محرمانه بودن و عدم مجوز این شرکت از بیان عناوین پروژه های تحقیقاتی خودداری شده است به عنوان نمونه انتخاب شده است بعد از تعیین شاخص های تصمیم گیری با روش دلخواه AHP گروهی این پروژه ها رتبه بندی شده اند  این رتبه بندی یک مجموعه مرجع برای برآورد تابع مطلوبیت تصمیم گیری می باشد و بدست آوردن این مجموعه مرجع با هر روش تصمیم گیری دیگر امکان پذیر است سپس با استفاده از روشUTASTAR تابع ارزش کلی برای مسئله برآورد شده است. هدف نهایی این مقاله ارائه تابع ارزش اولویت بندی برای پروژه های تحقیقاتی در این شرکت می باشد تا با استفاده از این تابع ارزش به دست آمده دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری شرکت منابع آب بتواند پروژه های تحقیقاتی بخش های دیگر شرکت منابع آب یا پروژه هایی که در آینده شرکت با آنها روبرو خواهد شد را ارزیابی و رتبه بندی نماید. بی شک در این نگرش و در چارچوب توجه به تابع ارزش کلی مسئله، فرصت های مناسب تری برای ارتقا سیاست گذاری در زمینه اعتبارات برای اولویت بندی پروژه های تحقیقاتی فراهم می شود.
R

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Offerthevalue function(utility) to prioritizeresearch projectsinR & D centersusing theUTA method(Case of Water Resources companyin Iran)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh salati 1
  • Ahmadi makoui 2

1 M.A-economic and social systems engineering- economic sciences university-tehran

2 associate professor and faculty member-management industrial college of Iran University of Science and Technology

چکیده [English]

Subjectto prioritizeresearch projectsdue toresource constraints, the most important financial resources,manpower andequipmentis essential. To this purpose,the Officeof Education, Research and Technologyof Water ResourcesWith theimplementationof thisresearch is asignificant stepin coordinatingresearch projectsinthe organizationhas taken.Thispaperissuitable forthe evaluationofresearch projects, the company is identifiedInthisreview of10researchprojects inthewater supplycompanyforconfidentiality andnon-licensed companyhasrefrainedfrom expressingresearchtopicsselectedbyAfter specifyingthe desiredcriteriadecision makingmethodAHPgroupprojectsarerankedTheratingdecisionisareferenceto estimate theutility functionand obtainthereferenceset ofdecisionsis no longer possiblewith anymethod,Themethodforthe estimation ofthe value functionisUTASTAR. The ultimate goalof thisarticle isprovidedsubjecttotheprioritization ofresearch projectsinthe company.With the use of this value subject to the office of education, research and technology resources company research projects can water the water resources of the other company or project that company in the future with them will assess and ranking.Undoubtedly this attitude and in the framework of the general value subject to the opportunity for Investment Promotion policy in the field of credits for priority research project .
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • :assessment andprioritization ofresearch projects
  • multi-criteria decision makingmethod
  • AHPgroup method
  • UTA method
  • UTASTARtechniques
 
دورودیان، احسان؛ “تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی پروژه های تحقیقاتی صنعت برق ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان،1383
رجبی، احمد؛ “ارائه الگویی جهت اولویت بندی زمینه های توسعه فناوری و اولویتهای  تحقیقاتی صنایع استان فارس”، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی مرکز فارس، 1382
زارع، حسین؛  “اولویت بندی پروژه های در شرکت های آب منطقه ای با استفاده از روش AHP، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران، 1377
نجفی، مهدی؛ منتظری ، مسعود ؛ رضایی ارجرودی ، عبدالرضا “مدل اولویت بندی پروژه های راهسازی در کشور”، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1389
کلانی، مهدی؛“طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی، اولویت بندی و انتخاب  پروژه های تحقیقاتی مطالعه موردی: پژوهشکده علوم و فناوری های نوین”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا،1386
فتحی وارجارگاه، کوروش؛ “نیازسنجی پژوهشی”، انتشارات آییژ، 1385
قارون.معصومه، منابع مالی تحقیقات در ایران و سایر کشورها.رهیافت27،1381
مکنون، رضا؛ “بررسی روش های تعیین اولویت های تحقیقاتی توسط کمیسیون های شورای پژوهشهای علمی کشور”، رهیافت 12،1375
  Badri, M.A., "A Comprehensive 0-1 Goal Programming Model for Project Selection", International Journal of Project Management, 19, 2001
Bard, J. F., Balachandra, R. “An interactive approach to R&D project selection and termination”, IEEE Trans. Eng. Manag., Vol. 35, 1988
Beuthe,M.,& Scannella, G.(2001)."Comparative analysis of UTA multicriterial methods. European Journal Of Operational Research,130.
Brenner, M. S.,“Practical R&D project prioritization”, Res. Technol. Manage., Vol. 37, No. 5, 1994
  Chu, P., Hsu, Y. and Fehling, M., "A Decision Support System for Project Portfolio Selection", Computer in Industry, 32(2), 1996
Falconi, A. C “Methods for Priority Setting in Agricultural Biotechnology Research”, CAB International Managing Agricultural Biotechnology, (1999).
Goletsis, Y., Psarras, J. And Samouilidis, J.E., (1996). “Project Ranking In The Armenian Energy Sector Using A Multicriteria Method For Groups”, Annals Of Operations Research, 120, pp. 135–15
Golabi, K., “Selecting a group of dissimilar projects for funding”, IEEE Trans. Eng. Manag., Vol. 34, 1987
Hall, D. L. and Nauda, A., (1988) “Astrateglc Methodology For Ir&D Project Selection”, IEEE. 1988.
Hummel, J., Omta, M., Rakhorst, G., Rossumw, Van S. W. F., Verkerke, G. J. and Rakhorst, G., (1998). “The Analytic Hierarchy Process: An Effective Tool For A Strategic Decision Of A Multidisciplinary Research Centre”, Knowledge,Technology And Policy, Vol. 11, No 1, pp. 41-63.
Hwang C.L., “Multiple Attribute Decision Making :Methods and Applications. , springer-verlag,2001.
Iyigun, I. and Tanes, Y., (1994). “An interactive project prioritization model implementation Engineering Management Conference”, IEEE International, pp. 212-218.
Jacquet-Lagreze,E.,& Siskos,Y.(1982).Assessing a set of additive utility function for multicriteria decision making: The UTA method. European Journal Of Operational Research, 10(2).
Liberatore, M. J., “A decision support system linking research and development project selection with business strategy”, Project Manage. J., Vol. 19, No. 5, 1988
  Mhrez, A. and Sinuany-Stern, Z, "An Interactive Approach to Project Selection", Journal of Operational Research Society, 34, 1983
 
Mukherjee, K. and Bera, A., "Application of Goal Programming in Project Selection-A Case Study from the Indian Coal mining Industry", European Journal of Operational Research, 82, 1995.
 
Poh, K. L., Ang, B. W. and Bai, F., “A Comparative Analysis  of  R&D Evaluation  Methods”,  R&D Management,  Vol. 31, No. 1, 2001
 
Santhanam, R., "A Multiple Criteria Decision Model for Information System Project Selection", Computers and Operations Research,  1995
Siskos, Y., & Jacquet-Lagreze,E.(1982).  Assessing a set of additive utility functions for multicriteria decision making”, The UTA method European Jornal Of Operational Research.
Twiss, B. (1986), “ Managing Technological Innovation”, 3rd ed., Pitman, London, .