طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت )رویکرد مدل کانو فازی(

عادل آذر؛ مریم شریعتی راد

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، صفحه 6-21

چکیده
  یکی از تکنیک های به کاررفته در مباحث کیفیتی مدل گسترش مشخصه های کیفیت است و یکیاز ابزارهای مورد استفاده در این روش، تکمیل خانه کیفیت و در نتیجه تعیین ضریب اهمیتخواسته های مشتری است. مدل کانو یک مدل کیفیت دو بعدی است که به تولید کنندگان کمکمی کند تا خواسته های مشتری را به پنج دسته اساسی، عملکردی، مهیج، بی تفاوت و معکوس تقسیمکنند. در این ...  بیشتر

ارائه یک شاخص اعتبار خوشه بندی جدید با استفاده از معیار فاصله جاکارد

محمد حسین فاضل زرندی؛ سولماز غضنفر اهری؛ نادر غفاری نسب

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، صفحه 22-43

چکیده
  تخمین تعداد بهینه خوشهها در دسته بندی بدون نظارت دادهها، از زمینههای چالش برانگیز برایمحققان در سالهای اخیر بوده که منجر به ارائه شاخص های اعتبار خوشه بندی متعدد شده است. اینشاخصها اغلب از دو معیار فشردگی و جدایش برای ارزیابی خوشه بندی انجام شده استفادهکه توسط ECAS می کنند. در این مقاله، یک معیار جدایش جدید برای شاخص اعتبار خوشهبندیفاضل ...  بیشتر

رویکرد الگوریتم فرا ابتکاری کلونی زنبور عسل مصنوعی برای تعیین مکان بهینه سوئیچها در شبکه ارتباطی تلفن همراه

سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ امین وفادار نیکجو

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، صفحه 44-67

چکیده
  الگوریتم فراابتکاری ،)CTSAP( در این تحقیق برای حل مسئلهی تخصیص سلول به سوئیچاستفاده شده است. هدف مسئله، تخصیص بهینه سلولها به )ABC( کلونی زنبور عسل مصنوعیسوئیچها با حداقل هزینه است. در این تحقیق هزینه از دو جزء تشکیل یافته است. یکی هزینهیتعویضها که مربوط به دو سوئیچ است و دیگری هزینهی اتصال میباشد. ظرفیت پاسخگویی تماسهر سوئیچ نیز محدود ...  بیشتر

رتبه بندی حالات بالقوه زیان آور با استفاده از تحلیل خوشه ای فازی مطالعه موردی: واحد فولاد سازی شرکت فولاد آلیاژی ایران

سید حیدر میر فخرالدینی؛ مسعود پور حمیدی؛ فائزه السادات میر فخرالدینی

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، صفحه 68-93

چکیده
  من تشریح مفهوم ،FMEA دراین مقاله سعی شده تا با روشن کردن معایب اصلی روش مرسومبه طبقه بندی حالات بالقوه زیان آور و C-Means تحلیل خوشه ای و مشخصات مدل های مختلفارزیابی شرایط بالقوه برای بروز حوادث در واحد فولاد سازی شرکت فولاد آلیاژی ایران با استفاده ازو خوشه بندی فازی بپردازد. در این راستا، حالات بالقوه زیان آور همگن بر FMEA تلفیق روش هایمبنای ...  بیشتر

محاسبة میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی و ماتریس های مقایسات زوجی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

محمد حسین آرمان؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ سارا مژدهی؛ علی نظرلی

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، صفحه 94-117

چکیده
  هرگاه عمل تصمیم گیری با چند گزینه و چند معیار روبرو باشد، می توان از روش فرایند تحلیلاستفاده کرد. این روش دارای یک ساختار سلسله مراتبی است و اساس آن بر (AHP) سلسله مراتبیمقایسة زوجی معیارها و مقایسة زوجی گزینه ها )نسبت به هر معیار( نهفته است. برای محاسبة میزانناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی و محاسبة میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی، ...  بیشتر

توسعه دو الگوریتم چند هدفه برای حل مسئله چند هدفه زمانبندی کارگاهی منعطف با در نظر گرفتن توان مصرفی ماهانه

سید حبیب الله رحمتی؛ مصطفی زندیه

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، صفحه 118-143

چکیده
  در این مقاله، به منظور واقعی تر ساختن مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف ) 1نزدیک تر نمودن آن با مسائل دنیای واقعی، یک عامل عملیاتی به مدل کلاسیک این مسئله افزودهمی شود. این عامل که بهینه سازی میزان توان الکتریکی مصرفی در طول یک ماه می باشد،کلیدی ترین عامل در محاسبات برق مصرفی شرکت های صنعتی به شمار می آید. دیدن این عامل درمدل سازی، با ...  بیشتر

کنترل آماری شاخص های عملکرد زمان و هزینه در پروژه های عمرانی

علی اکبر اکبری؛ امیر صالحی پور

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، صفحه 144-166

چکیده
  سیستم مدیریت ارزش کسب شده با ارائه شاخص های عملکردی امکان اندازه گیری دقیق میزانپیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به موقع برای پیاده سازی اقدامات اصلاحی را فراهم می آورد. اینسیستم ارزشمند در تحلیل و کنترل عملکرد پروژه ها، مدیران پروژه را قادر می سازد ضمن تشخیصمیزان مغایرت های زمانی و هزینه ای پروژه در مقابل برنامه، بتوانند هزینه نهایی ...  بیشتر