دوره و شماره: دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 1-161 
2. ارائه یک شاخص اعتبار خوشه بندی جدید با استفاده از معیار فاصله جاکارد

صفحه 22-43

محمد حسین فاضل زرندی؛ سولماز غضنفر اهری؛ نادر غفاری نسب