نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مدل های مبتنی بر روابط برتری یک شاخه مهم از روشهای تصمیم چندمعیاره هستند که نیاز به تعریف مقدار قابل
توجهی اطلاعات ترجیحی در قالب پارامترها توسط تصمیم گیرنده دارند. تعدد پارامترها، معنای اغلب گیی کننیده
آنها در فضای مسئله و طبیعت غیردقیق دادهها، این فرآیند را خصوصاً در مسائل طبقه بندی اعتباری با ابعیاد بیزر
که نیاز به تصمیمگیری بلادرنگ است بسیار زمانبیر و پییییده میی سیازد. بیدین منریور روی یرد ت مییی زداییی
ترجیحات این اطلاعات را از طریق قضاوتهای جامعی که توسط تصمیم گیرنده فراهم می شوند استنتاج می کند.
این روی رد در تصمیم گیری چندمعیاره معادل یادگیری ماشینی در حوزه هوش مصنوعی است.
تحت این روی رد، ایین مقالیه ییک روش جدیید پیشینهاد میی کنید کیه در آن الریوریتم ینتییک طیی فرآینید
یادگیری، به طور همزمان تمامی پارامترهای میدل ELECTRE TRI را از داده هیای آموزشیی اسیتنتاج و در
خاتمه فرآیند، پارامترهای استنتاج شده بیرای طبقیه بنیدی داده هیای آزمایشیی ب یار گرفتیه میی شیوند. تحلییل
آزمایشات روی دیتاست های اعتباری نشان از کیفیت بالا و قابل رقابت روش پیشنهادی در مقایسه با مدل هیا ی
استاندارد طبقهبندی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An evolutionary method for credit scoring; Preference Disaggregation approach

نویسندگان [English]

  • Amir Daneshvar 1
  • Mostafa Zandieh 2
  • Jamshid Nazemi 3

چکیده [English]

Outranking based models as one of the most important multicriteria decision methods need the definition of large amount of preferential information called “parameters” from decision maker. Because of the multiplicity of parameters, their confusing interpretation in problem context and the imprecise nature of data, Obtaining all these parameters simultaneously specially in large scale realistic credit problems which requires real time decision making is very complex and time-consuming.
Preference Disaggregation approach infers these parameters from the holistic judgements provided by decision maker. This approach within multicriteria decision methods is equivalent to machine learning in artificial intelligence discipline.
Under this approach this paper proposes a new learning method in which Genetic Algorithm(GA) in an evolutionary process induces all , ELECTRE TRI model parameters from training set then at the end of this process, classification is done on testing set by inferred parameters. Experimental analysis on credit data shows high quality and competitive results compared with some standard classification methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit Scoring
  • ELECTRE TRI
  • Preference Disaggregation
  • Machine Learning
  • Genetic Algorithm(GA)
Abdou, H., Pointon, J. and El-Marsy, A., (2008). Neural nets versus conventional techniques in credit scoring in Egyptian banking. Expert Systems with Applications, 35, 1277-1279.
Al-Obeidat, F., Belacel,N., Carretero, J.A., Mahanti,P., (2010). Differential evolution for learning the classification method PROAFTN, Knowledge-Based Systems 23 (5) 418–426.
Al-Obeidat, F., Belacel,N., Carretero, J.A., Mahanti,P., (2011). An evolutionary framework using particle swarm optimization for classification method PROAFTN, Applied Soft Computing 11, 4971–4980
Altman, EI., Saunders, A., (1998). Credit risk measurement: Developments over the last 20 years. J Bank Financ 21:1721–1742
Baourakis, G., Conisescu, M., van Dijk, G., Pardalos, P.M., Zopounidis, C., (2009). A multicriteria approach for rating the credit risk of financial institutions. Comput. Manage. Sci. 6(3), 347–356
Belacel, N., Bhasker Raval, H., Punnenc, A., (2007). Learning multicriteria fuzzy classification method PROAFTN from data. Computers and Operations Research 34, 1885–1898.
Bellotti, T., Crook, J. (2009). Support vector machines for credit scoring and discovery of significant features. Expert Systems with Applications, 36, 3302.
Bugera, V., Konno, H., Uryasev, S., (2002). Credit cards scoring with quadratic utility function. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis 11, 197–211.
Chuang, C., Lin, R. (2009). Constructing a reassigning credit scoring model. Expert Systems with Applications, 36,1685-1687.
Demšar, J. (2006). Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets. Journal of Machine Learning Research, 7, 1–30
02 مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره 33 ، زمستان 39
Dias, L., Mousseau, V., (2006). Inferring Electre’s veto-related parameters from outranking examples. European Journal of Operational Research 170 (1), 172–191.
Dias, L., Mousseau, V., Figueira, J., Climaco, J., (2002). An aggregation /disaggregation approach to obtain robust conclusions with ELECTRE TRI. European Journal of Operational Research 138 (2), 332–348.
Doumpos, M., Kosmidou, K., Baourakis,G. Zopounidis, C. (2002). Credit risk assessment using a multicriteria hierarchical discrimination approach: A comparative analysis. European Journal of Operational Reseach 138, 392–412.
Doumpos, M., Marinakis, Y., Marinaki, M., Zopounidis, C. (2009). An evolutionary approach to construction of outranking models for multi criteria classification: The case of the ELECTRE TRI method. European Journal of Operational Research, 199:496 – 505.
Doumpos, M., Pasiouras, F. (2005). Developing and testing models for replicating credit ratings: a multicriteria approach, Computational Economics 25, 327–341.
Doumpos, M., Zopounidis, C. (2002). Multi-criteria classification methods in financial and banking decisions, International Transactions in Operational Research, 9 ,567–581.
Goletsis, Y., Papaloukas, C., Fotiadis, D., Likas, A., Michalis, L., (2004). Automated ischemic beat classification using genetic algorithms and multicriteria decision analysis. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 51 (10), 1717–1725.
Greco, S., Matarazzo, B., Slowinski, R., (2001a). Rough sets theory for multi criteria decision analysis. European Journal of Operational Research 129, 1–47.
Homaifar, A., Qi, Charlene X., Lai, Steven H., (1994). Constrained Optimization Via Genetic Algorithms. SIMULATION April 62: 242-253
Huang, C., Chen, M., Wang, C., (2007). Credit scoring with a data
یک روش ت املی برای طبقهبندی اعتباری مبتنی بر روی رد تجمیعزدایی ترجیحات 33
mining approach based on support vector machines. Expert Systems with Applications, 33(4),847–856.
Jacquet-Lagrèze, E., Siskos, Y., (2001). Preference disaggregation: Twenty years of MCDA experience. European Journal of Operational Research 130, 233–245.
Jabeur, K., Guitouni, A., (2007). Automated learning multi-criteria classifiers for FLIR ship imagery classification, 10th International Conference on Information ,9 ,12, pp.1-8.
Khalil, J., Martel, J.M., Jutras, P., (2000), A multicriterion system for credit risk rating, Gestion: Belgian Management Magazine 15, 125–146.
Lee, T., Chen, I., (2005). A two-stage hybrid credit scoring model using artificial neural networks and multivariate adaptive regression splines. Expert Systems with Applications, 28(4), 743–752.
Marqués, A.I., García, V., Sánchez, J.S. (2012). Exploring the behaviour of base classifiers in credit scoring ensembles. Expert Systems with Applications, Vol. 39, No. 11, pp. 10244-10250.
Mousseau, V., Figueira, J., Naux, J.-P., (2001). Using assignment examples to infer weights for ELECTRE TRI method: Some experimental results. European Journal of Operational Research 130, 263–275.
Mousseau, V., Slowinski, R., (1998). Inferring an ELECTRE-TRI model from assignment examples. Journal of Global Optimization 12 (2), 157–174.
Mousseau, V., Slowinski, R., Zielniewicz, P., (2000). A user-oriented implementation of the ELECTRE-TRI method integrating preference elicitation support. Computers & Operations Research 27, 757–777.
Ngo The, A., Mousseau, V., (2002). Using assignment examples to infer category limits for the ELECTRE TRI method. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis 11, 2943.

Peng, Y., Kou, G., Shi, Y., Chen, Z. (2008). Multi-criteria convex quadratic programmingmodel for credit data analysis, Decis. Support Syst. (44) 1016–1030.
Talbi, E. G. (2009). Metaheuristics: from design to implementation (Vol. 74). John Wiley & Sons.
Thomas, L. C. (2000). A survey of credit and behavioural scoring:
forecasting financial risk of lending to consumers. International Journal of Forecasting, 16(2), 149–172.
Zekic-Susac, M., Sarlija, N., Bensic, M., (2004). Small Business Credit Scoring: A Comparison of Logistic Regression, Neural Networks, and Decision Tree Models. 26th International Conference on Information Technology Interfaces. Croatia.
Zhang, DF., Leung, S. and Ye, ZM. (2008b). A decision tree scoring model based on genetic algorithm and K-means algorithm. In:Proceedings of the 3rd International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology, Daejeon, Korea, pp 1043–1047.
Zhu, X., Li, J., Wu, D., Wang, H. & Liang, C. (2013). Balancing accuracy, complexity and interpretability in consumer credit decision making: A C-TOPSIS classification approach.. Knowl.-Based Syst., 52, 258-267.
Zopounidis, C. (2001). Preference disaggregation in financial modeling: Basic features and some examples. Operational Research, 1(3), 263-284.
Zopounidis,C. (2013). Multicriteria decision aid in financial management, European Journal of Operational Research 119, 404-415.
Zopounidis, C., Galariotis, E., Doumpos, M.,.Sarri, S., Andriosopoulos, K., (2015). Multicriteria decision aiding for finance,An updated bibliographic survey, European Journal of Operational Research, In Press, Accepted Manuscript