نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، گروه مدیریت صنعتی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید چمران

3 مدرس دانشگاه گروه مدیریت صنعتی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده

در این تحقیق از طرحهای تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است و در دو
مرحله صورت گرفت. در مرحله اول دو پرسشنامه طراحی گردید. بر اساس مدلی
که در دانشگاه کمبریج ارائه گردیده بود، به بررسی و تحلیل پاسخگویی شرکت
الماس کویر و گروه صنعتی احسان به صورت مطالعه موردی تطبیقی نظری
پرداخته شد. براساس نتایج مطالعه موردی تطبیقی نظری پرسشنامهای جهت تعیین
میزان پاسخگویی شرکتهای فعال در صنعت کاشی و سرامیک ایران طراحی
گردید. همزمان بر مبنای مطالعات اولیه در زمینه تواناسازندههای مدیریت دانش،
پرسشنامه ای برای آن طراحی گردید. در مرحله دوم دو پرسشنامه توزیع گردید و
پس از گردآوری به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد. در این مرحله ابتدا با استفاده
از تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه تواناسازندههای مدیریت دانش مورد تایید
قرار گرفت. سپس به بررسی تاثیر تواناسازندههای مدیریت دانش بر پاسخگویی
سازمانها با استفاده از تجزیه و تحلیل تشخیصی پرداخته شد. پاسخگویی
درسیستم های تولیدی به توانایی یک سیستم تولیدی در دستیابی به اهداف عملیاتی
با وجود آشفتگیهای داخلی و خارجی گفته میشود. نتایج نشان میدهد که
زیرساختارهای مدیریت دانش نسبت به افراد، استراتژی و فرایندها بر پاسخگویی
تاثیر بیشتری دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship among knowledge management enablers and responsiveness in ceramic tile industry: Exploratory Mixed Research

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khoshsima 1
  • Ali Mehrabi 2
  • Hamid Sharifi 3
  • Fateme Shirvani 4
  • Mahbobe Kazemi 3

چکیده [English]

In this research, exploratory mixed research are used and implemented
at two stages. At first stage, two questionnaires are designed. Based on
Cambridge University’s Model, responsiveness of Almas-e-Kavir and
Ehsan Industrial Group are surveyed and analyzed that are done by
comparative-theoretical case study. A questionnaire is designed
according to the comparative-theoretical case study that determines
responsiveness’s degree of ceramic tile industry’s companies. At the
same time, literature reviews of knowledge management enablers are
done and a questionnaire is designed. At the second stage, two
questionnaires are distributed and after gathering them, data are
analyzed. In this stage, questionnaire of knowledge management
enablers are validated by confirmatory factor analysis. Then, affect of
knowledge management enablers on responsiveness are analyzed by
discriminate analysis. Responsiveness at manufacturing systems is
ability to achieving operational objective with internal and external
disturbances. Results are shown that infrastructures of knowledge
management have more effect on responsiveness than people,
strategy, and processes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disturbances
  • Capabilities
  • Comparative-Theoretical Case Study
  • Confirmatory Factor Analysis
  • Discriminate Analysis
ایمانیراد، م: صنعت کاشی و سرامیک و متغیرهای اقتصادی، خرداد 1012
2. ایمانیراد، م: بررسی ساختار بازار کاشی و سرامیک، تیر 1012
0. ایمانیراد، م: بازار جهانی، سازمان جهانی تجارت و صنعت کاشی و سرامیک ایران، مهر
1012
3. بازرگان، ع، 1010 ، مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم
رفتاری، دیدار
5. بلیکی، نورمن، 1013 ، طراحی پژوهشهای اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی
6. پروست، گ؛ روب، الف؛ رومهاردت، کا؛ 1015 ، مدیریت دانش، ترجمه حسینیخواه، عین،
یسطرون
0. تامس اچ. داونپورت و لارنس پروساک، 1009 ، مدیریت دانش، انتشارات ساپکو، چاپ اول
1. داناییفرد، ح؛ الوانی، س. م؛ آذر، عادل، 1010 ، روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت،
انتشارات صفار
-03 ، 9. دهقانی، م، 1013 ، بررسی وضعیت صنعت کاشی و سرامیک، بررسیهای بازرگانی، 11
09
13 . رضا، الف، 1015 ، گزارش صنعت کاشی و سرامیک ایران، سایت انجمن کاشی و سرامیک
ایران، 1010
11 . زجاجی، حسین، 1013 ، صنعت کاشی ایران و بازار رقابت جهانی، ایران سرام، 05 ، دی ماه،
26-20
همراه با تمرینهای علمی و کاربردی، انتشارات SPSS 12 . زرگر، محمود، 1013 ، راهنمای جامع 13
بهینه
10 . سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ حجازی، الف، 1010 ، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه،
چاپ نهم
13 . فراهانی، ح و عریضی، ح، 1013 ، روشهای پیشرفته پژوهش در علوم انسانی، جهاد دانشگاهی
اصفهان
بررسی رابطه بین تواناسازندههای مدیریت دانش و... 111
15 . کاظمی، محبوبه، 1013 ، پروژه کارشناسی منتشر نشده دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان،
بررسی پاسخگویی تولید: مطالعه موردی شرکت الماس کویر رفسنجان
16 . گجراتی، دال، 1010 ، مبانی اقتصادسنجی، جلد دوم، ترجمه ابریشمی، ح، دانشگاه تهران،
چاپ سوم
10 . منصورفر، کریم، 1015 ، روشهای پیشرفته آماری همراه با برنامههای کامپیوتری، دانشگاه
تهران
11 . مونتگمری، دال. و پک، الف، 1012 ، مقدمهای بر تحلیل رگرسیون خطی، ترجمه رضوی
پاریزی، سین. الف، شهید باهنر کرمان
19 . سیگل س، 1010 ، آمار غیر پارامتریک برای علوم رفتاری،ترجمه:یوسف کریمی، دانشگاه
علامه طباطبایی
20. Chan, E. S. W and Wong, S. C. K. (2006). Motivations for ISO 14001 in
the hotel industry, Tourism Management, 27, 481-492
21. CWA 14924-1. (2004). European Guide to good Practice in Knowledge
Management -Part 1: Knowledge Management Framework
22. Gold A. H, Malhotra A, Segars A. H. (2001). Knowledge management:
An organizational capabilities perspective. JMIS, 18, 1, 185-214
23. Hair Jr., J.H., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C. (1998).
Multivariate Data Analysis. Prentice-Hall, New Jersey
24. Henderson J.C, Venkatraman N. (1999). Strategic alignment:
Leveraging information technology for transforming organizations. IBM
SJ, 32, 1, 472-484
25. Hoyt, J., Huq, F., Kreiser, P. (2007). Measuring organizational
responsiveness: the development of a validated survey instrument.
Management Decision, 45, 10, 1573-1594
26. Khoshsima, G., Lucas, C., Mohaghar, A. (2004). Assessing Knowledge
Management with Fuzzy Logic, Lecture Note In Artificial Intelligence,
425-432
27. Khoshsima, Gholamreza, & Ebrahiminejad, Mehdi. (2008). An
Empirical Study on the Correlation between KM Level and. Efficiency
in Ceramic Tile Industry, LNAI 5345, 160-172
28. Lee H, Choi B. (2003). Knowledge management enablers, processes,
and organizational performance: An integrative view and empirical
examination. JMIS, 1, 179-228
29. Matson, J.B., McFarlane, D.C. (1998). Tools for assessing the
responsiveness of existing production operations, Proceedings of the
115 مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره 52 ، تابستان 11
IEE workshop “Responsiveness in Manufacturing”, London, 23 Feb,
PP. 8/1-8/6
30. Matson, J.B., McFarlane, D.C. (1999). Assessing the responsiveness of
existing production operations, IJOPM, 19, 8, pp. 765-784
31. McFarlane, D., Chang, Y., Matson, J., Shaw, A. (2001). A production
responsiveness audit, pp.1-18, Proceedings of POMS, San Francisco,
USA
32. McFarlane, D., Matson, J. (1999) Assessing and improving the
responsiveness of manufacturing production systems, August, pp. 2/1-
2/7
33. Quazi, H. A., Khoo, Y., Tan, C., Wong, P. (2001). Motivation for ISO
14000 certification: development of a predictive model, Omega, 29,
525-542
34. Shaw, A., McFarlane, D., Chang, Y., Noury, P.J.G. (2008). Measuring
response capabilities in the order fulfillment process, pp. 1-11,
Available at 12,12, 2008
35. Sherehiy, B., Karwowski, W., Layer, J. K. (2007). A review of
enterprise agility: concepts, frameworks, and attributes, IJIE, 37, 445-
460
36. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. Using Multivariate Statistics. (2007).
5th Ed. Boston: Allyn & Bacon
37. Webb, D. and Pettigrew, A. (1999), “The temporal development of
strategy: patterns in the UK insurance industry”, Organization Sci, Vol.
10 No. 5, pp. 601-22.